КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
Понеділок, 31 жовтня 2016 08:09

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Кафедра біології та методики навчання свій початок веде від секції «Біологічні основи фізичного виховання», яка була організована при деканаті фізичного виховання 2 липня 1990 р., а 1 вересня того ж року було створено кафедру біологічних основ фізичного виховання. У наступному 1991 р. 25 жовтня завідувачем кафедри було призначено кандидата біологічних наук, доцента Василя Миколайовича Джурана.

У зв’язку з введенням спеціальності «Фізичне виховання, біологія» (1992 р.) розширився спектр спеціальних біологічних дисциплін, тому в 1994 р. було змінено назву кафедри біологічних основ фізичного виховання на кафедра біології.

Кафедра біології перейменована на кафедру біології та методики навчання за наказом №83 від 25.06.2010 р. і забезпечує викладання загальних та спеціальних дисциплін біологічного профілю.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

 1. Біологічні методи захисту рослин.
 2. Біотехнологія, генна інженерія.
 3. Біохімія фізичної активності.
 4. Біохімія.
 5. Ботаніка і практикум з анатомії, морфології рослин.
 6. Ботаніка і практикум з систематики рослин.
 7. Ботаніка. Анатомія, морфологія, фітоценологія рослин.
 8. Ботаніка. Систематика та філогенія рослин.
 9. Генетика з основами селекції.
 10. Загальна, колоїдна хімія та основи геохімії.
 11. Зоологія і практикум з систематики безхребетних.
 12. Зоологія і практикум з систематики хребетних.
 13. Зоологія. Систематика та філогенія безхребетних.
 14. Зоологія. Систематика хребетних та народна зоологія.
 15. Історія біології.
 16. Лікарські рослини.
 17. Методика викладання біології у ВНЗ І- ІІ р.а.
 18. Методика викладання біології у ВНЗ.
 19. Методика викладання біології.
 20. Методика викладання природничих дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а.
 21. Методологія і методика дослідження в біології.
 22. Мікробіологія з основами вірусології та імунології.
 23. Мікробіологія і вірусологія.
 24. Мікробіологія.
 25. Молекулярна біологія.
 26. Основи ботаніки.
 27. Основи дендрології, квітникарства та фітодизайну.
 28. Основи зоології.
 29. Основи наукових досліджень в біології.
 30. Основи природознавства: ботаніка, зоологія, землезнавство.
 31. Основи сільського господарства.
 32. Основи флористики.
 33. Паразитологія.
 34. Фізіологія рослин.
 35. Хімія аналітична.
 36. Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна.
 37. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів.
 38. Хімія органічна.
 39. Хімія.

Крім цього на факультеті початкового навчання професорсько-викладацьким складом кафедри читається курс «Основи природознавства».

Кафедра готує фахівців за спеціальністю «Біологія», за освітньо-кваліфікаційними рівнями:бакалавр, спеціаліст і магістр.

У 1998 р. при кафедрі створено кабінет ботаніки з колекцією тропічних та субтропічних рослин, яка сьогодні нараховує понад 400 видів.

При кафедрі діють навчально-методична лабораторія біохімії та гербарій. Науковий гербарій флори Середнього Придніпров'я, який на сьогодні налічує понад 5 500 гербарних аркушів, проводиться обмін з іншими науковими та педагогічними установами гербарними зразками, зокрема з Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Херсонським педагогічним інститутом, Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та іншими науковими та навчальними установами. Лабораторія біохімії функціонує з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даних навчальних дисциплін (Хімія загальна, неорганічна та фізколоїдна,Загальна, колоїдна хімія та основи геохімії, Біохімія, Біохімія фізичної активності, Фізіологія рослин, Хімія аналітична, Хімія органічна, Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів, Хімія), набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням та обладнанням. Протягом навчального року лабораторія забезпечує підготовку до проведення згідно розкладу лабораторних (практичних) занять з нормативних навчальних дисциплін за галузевими стандартами спеціальностей «Біологія», «Географія», «Фізичне виховання», «Товарознавство», «Охорона праці», перелік яких визначається робочими навчальними планами.

Кафедра підтримує творчі та наукові зв'язки з ученими науково-дослідних установ та навчальних закладів України в тому числі: відділом судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, відділом історії науки та техніки Центру дослідження науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Національним ботанічним садом ім. М.М.Гришка НАН України, Ботанічним садом імені О.В.Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка, Українським державним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та іншими установами.

У 2002 р. колектив кафедри біології та методики навчання та співробітники Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, в рамках співпраці між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Національною академією наук України розпочали спеціальне дослідження рослинного покриву Переяслава, результати якого викладені монографії «Переяслав-Хмельницький. Природа: рослинний світ», що вийшла друком 2010 році.

На кафедрі з 1.01.2011 р. по 31.12.2013р., виконувалось фундаментальне дослідження за бюджетною програмою «Еколого-хорологічні особливості інвазійних видів Середнього Придніпров’я та розробка рекомендацій по збереженню фіторізноманіття», номер державної реєстрації теми: 0111U002941. Керівник: к.б.н., професор Джуран Василь Миколайович.

За час існування кафедри професорсько-викладацьким складом підготовлено та видано значну кількість підручників, методичних та навчальних посібників: „Анатомія рослин” (В.М.Джуран, 1999), «Морфологія рослин» (В.М.Джуран, 2001), „Екологія. Хрестоматія.” (Куйбіда В.В., 1993), „Народне землезнавство. Всесвіт і Земля.” (Куйбіда В.В., 1998), „Хімія та колоїдна хімія” (Куйбіда В.В., Лопатинська В.В., 2002), „Біохімія” (Куйбіда В.В. в співавторстві, 2004), „Ботаніка: вищі рослини” (В.М.Джуран, Н.І.Крецул, 2006), „Зоологія безхребетних” (Ю.П. Шапран 2007), „Основи сільського господарства” (В.М. Джуран, Н.І. Крецул 2011), „Мікробіологія з основами вірусології” (В.М. Джуран, Б.В. Джуран 2008), „Лікарські рослини” (Н.І. Крецул ), „Зоологія хребетних. Практикум” (В.В.Куйбіда, В.В. Лопатинська 2008), «Основи аналітичної хімії. Практикум» (Глоба О.Ф. 2008),«Біологічний метод захисту рослин» (Джуран В.М. 2009) та інші.

У загальному, професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено понад 100 підручників, методичних розробок та рекомендацій на допомогу студентам.

На кафедрі біології та методики навчання проводяться наукові дослідження за профілем підготовки фахівців. Кафедральна тема дослідження: «Історія розвитку природознавства, стан сучасної флори й фауни України, шляхи удосконалення підготовки фахівців галузі "природничі науки"» номер державної реєстрації теми 0112U004711. Метою даного дослідження є визначення і вивчення основних етапів розвитку природознавства в Україні в кінці ХІХ ст. і поч. ХХ ст.; розробка нових підходів до професійної підготовки майбутніх вчителів біології, використовуючи як традиційні методи підготовки, так і народознавчі традиції; проведення польових досліджень на предмет виявлення і визначення нових інвазійних видів рослин в районі Середнього Придніпров’я. Результати досліджень систематично презентуються викладачами кафедри на наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, науково-методичних семінарах, що проводяться в Україні.

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах. На базі кафедри було організовано та проведено «круглий стіл» «Проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття України» (2002), наукова конференція «Проблеми дослідження, збереження фіторізноманіття Лівобережжя Київщини в аспекті оптимізації екологічної ситуації» (2004), Перша Всеукраїнська конференція «Синантропізація рослинного покриву України» (2006), «круглий стіл» «Природні флористичні комплекси Середнього Придніпров'я: охорона та синантропізація» (2009), ДругаВсеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України» (2012).

За останні 5 років викладачами кафедри захищені 2 докторські (Куйбіда В.В., Шапран Ю.П.) та 1 кандидатська (Трускавецька І.Я.) дисертації.

Джуран Василь Миколайович – кандидат біологічних наук, професор, очолює кафедру з 25. 10. 1991 р., Відмінник освіти України (2002 р), Заслужений працівник освіти (2007 р).Автор понад 50 наукових та методичних публікацій, з них два одноосібні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Шапран Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор працює на кафедрі з 1.09 1990 р. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. У 1994 р. за публікацію монографії „Почвенныебезпозвоночные”(співавтор) отримав премію фонду Дж. Сороса в Україні.

Куйбіда Віктор Віталійович доктор історичних наук, професор працює на кафедрі з 1.09.1998 р., декан факультету фізичного виховання.Загальна кількість публікацій понад 180 та 9 раціоналізаторських пропозицій. У 1994 р. став переможцем конкурсу підручників та навчальних посібників для середньої та вищої школи за розділом “Екологія” в рамках програми “Трансформація гуманітарної освіти в Україні фонду Дж. Сороса – (Нью-Йорк). У 2001 р. Міністерством освіти і науки України визнаний призером Всеукраїнського конкурсу на створення підручників, навчально-наочних та навчально-методичних посібників з екології. У 2009 р. отримав звання Заслужений працівник освіти.

Крецул Наталія Іванівна - кандидат історичних наук, доцент працює на кафедрі з 1992 р. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-науковий аналіз діяльності академіка В.І.Липського в контексті розвитку ботанічної науки», спеціальність 07.00.07 «Історія науки і техніки». Автор понад 50 наукових та науково-методичних публікацій.

Лопатинська Валентина Василівна - кандидат педагогічних наук, доцентпрацює на кафедрі з 1.11. 1999 р. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика сформованості компонентів гуманістичних цінностей гуртківців 11 – 15 років у позашкільних закладах туристсько-краєвзнавчого профілю» в Інституті проблем виховання АПН України.

Опублікувала понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Шаповал Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри працює на кафедрі з 1.09.2010 р. 25 травня 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування екологічної культури молодших школярів у процесі вивчення природознавчих предметів». Опубліковано близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Глоба Ольга Федорівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри працює на кафедрі з 1.09.2010 р. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему«Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга пол. XIX - початок ХХ ст.)».

Опубліковано близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Трускавецька Ірина Ярославівна- кандидат історичних наук,ст. викладач кафедри біології та методики навчання. Закінчила ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди», 2009 р. за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» з присвоєнням кваліфікації «викладач біологічних дисциплін».

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 – історія науки і техніки на тему «Розвиток біологічної науки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): соціально-економічний та антропологічний виміри». Автор понад 30 наукових праць.

Дисципліни, які викладає:Зоологія. Систематика та філогенія безхребетних; Зоологія. Систематика хребетних та народна зоологія хребетних.

Сфера наукових інтересів: фауністика і систематика безхребетних та хребетних тварин.

Ярова Олеся Анатоліївна – викладач кафедри. Закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», за спеціальністю «Біологія» з присвоєнням кваліфікації «викладач біологічних дисциплін».Закінчилааспірантуру Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного НАН України. Працює над дисертаційним дослідження «Рослинний покрив національного природного парку «Білоозерський» та перспективи його розширення». Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані в Україні та за кордоном.

Авраменко Світлана Вікторівна – завідувач лабораторією біохімії.

Довгопола Людмила Іванівна – старший лаборант, аспірант Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАНУ.

Read 2730 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1