Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
Середа, 16 березня 2016 08:27

Відомості про Калмикову

Калмикова Лариса Олександрівна – завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, доктор психологічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», академік МАНПО, головний редактор збірника наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics», співголова української асоціації психолінгвістів.

Очолює наукову школу «Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики й лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки», член редколегії журналів: «Гуманітарний вісник» і «East European Journal of Psycholinguistics».

Почесні звання: «Відмінник освіти», «Почеснийпрацівник туризмуУкраїни».

Коло наукових інтересівпсихолінгвістикарозвитку, рефлексивнапсихолінгвістика, лінгвопедагогічнапсихологія, лінгводидактика.

Основні досягнення:виявлені закономірностірозвиткумовленнєвої діяльностідошкільників, встановлені механізмионтогенезу мовидітей, розроблено систему формуванняу дошкільниківмовленнєвої діяльності, встановленадинаміка івекторимовногоонтогенезудошкільників

Основні напрямки науково-дослідницької діяльності:професійно-мовленнєва діяльність майбутніхвикладачів ВНЗ, психолінгвістикавнавчанні рідної, другоїта іноземної мов, дитячийполінгвізм, психолінгвістикарозвитку та ін.

Робочий адрес: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, к. 207, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., Україна, 08401.

Роб. телеф.: +380456758792; дом.: +380937566090; моб.: +380679076030.

Основні публікації:

1. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: [навч. посібн. для студентів ВНЗ]. – К.: НМЦВО, 2003. – 320 с.

2. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: [монографія]. – К.: Фенікс, 2008. – 497с.

3. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: діагностико-розвивальна програма: [монографія]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – 212 с.

4. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: [монографія]. – К.: Вид-во «ПП Медвєдєв», 2007. – 304 с.

5. Психологія мовлення і психолінгвістика: [навч. посібн. для студентів ВНЗ]. – К.: Фенікс, 2008. – 235 с.

6. Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: діагностико-розвивальна програма: [монографія]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2010. – 212 с.

7. Методика викладання дитячої психології та дошкільної педагогіки в педагогічних коледжах: [навчальний посібник для студентів ВНЗ] / Л.О. Калмикова, Н.В. Харченко. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. – 424 с.

8. Kalmykova L. Psychological Aspects of Speech Formation in Pre-Schoolchildren / L. Kalmykova // AcademyInternational Scientific Conference: ”DIDACTICS OF SCIENCE TODAY AND TOMORROW”.Riga:Teacher Training and Educational Management, March 15–17, 2008 – p. 442446. (12 pt).

9. Калмикова Л.О. Психолінгвістичні принципи формування мовленнєвої діяльності в дітей старшого дошкільного віку / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2009. – Вип. 3. – С. 54–60.

10. Калмыкова Л.А. Специфика речевых операций у дошкольников / Л.А. Калмыкова // Психолингвистика в ХХІ веке: результаты, проблемы, перспективы: тезисы докладов ХVI международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации (Москва, 15 – 17 июня 2009 г.); ред. коллегия: Е.Ф.Тарасов (отв. ред.), О.В.Балясникова, Е.С.Ощепникова, Н.Ф.Уфимцева. – М.: Изд-во «Эйдос», 2009. – С. 143–144.

11. Калмыкова Л.А. Психолингвистические особенности мотивации речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста / Л.А. Калмыкова // Актуальные проблемы речевого и лингвистического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: материалы Международной научно-практической конференции (Орел, октябрь 2009 г.) – Орел: Изд-во ОГУ, 2009. – С. 123–125.

12. Калмикова Л.О. Психолінгвістичні принципи розвитку мовленнєвої діяльності в старших дошкільників / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2009. – Вип. 4. – С. 51–56.

13. Kalmykova L. Diagnostics and Description of Children's of Five Speech in Terms of lnner Programming and Grammatical Structuring // L. Kalmykova / Ad verba liberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. – Riga:Teacher Training and Educational Management Academy. – Volume 1. – Number 1. – May 2009. – 32–39.

14. Калмыкова Л.А. Опыт использования металингвопсихологических технологий формирования речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста / Л.А. Калмыкова // Филологическое образование детей дошкольного возраста: сборник статей по итогам Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых, педагогов-практиков «Содержание филологического образования в период детства» (Екатеринбург, 20–21 апреля 2010 г.). – Екатеринбург, 2010. – С. 39–47.

15. Калмикова Л.О. Принципи формування мовленнєвої особистості дошкільника – суб’єкта мовленнєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2011. – Вип. 7. – С. 25–31.

16. Калмикова Л.О. Діяльнісна психолінгвістика Л.С. Виготського / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ПП “СКД”, 2012. – Вип. 9. – С. 62–69.

17. Калмыкова Л.А. Особенности восприятия и понимания дошкольниками языковых единиц // Современный детский сад. 2012. №2. С. 2 – 9.

18. Калмикова Л.О. Теорія формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип. 11. – С. 37–46.

19. Калмыкова Л.А. Закономерности развития речевой деятельности детей старшего дошкольного возраста // Развитие детской речи и творчества: традиции и перспективы / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:НИИ школьных технологий, 2012. – 200 с.

20. Kalmykova L. On the resnets of study the regularities of s peech development in prosaroolers // Tmeory for practice in the education of contemporary gociety, Riga, 2012. – 140 – 147.

21. Калмикова Л.О. Проблеми мислення, мовлення і внутрішнього діалогізму особистості / Л.О. Калмикова // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип. 14. – С. 185–198.

22. Калмикова Л.О. Роль кафедри в реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті засобами психолінгвістики / Л.О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 77. – Ч. 1. – 2013. – С. 86-91.

23. Калмикова Л.О. Вища освіти України і нейролінгвістичний, психолінгвістичний та соціально-мовний аспекти / Л.О. Калмикова // Проблеми освіти. – № 74. – Ч. 1. – 2013. – С. 11-17.

24. Kalmykova L. Psycholinguistic Aspects of Phraseology as Theoretical and Methodological Foundations of Children’s Speech Enriching by Expressive and Stylistic Language Means / L.Kalmykova, I. Mysan // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – P. 66–74. – ISSN 2312-3265.

Read 2546 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1