Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти
Середа, 16 березня 2016 08:25

Кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти

Про кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти бере початок із діяльності кафедри педагогіки і методики початкового навчання, що була заснована 29.08.1988 р. (завкафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Мазоха Д.С.).

У 1992 році було створено випускову кафедру дошкільної педагогіки та практичної психології під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Хомич Г.О.

Згідно з інструктивними листами Міністерства освіти України № 11 – 980 від 05.05.1998 р., № 1 – 5/ від 25.05.1998 р., а також у зв’язку з необхідністю структуризації та впорядкування кафедр Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, відповідно до ліцензованих спеціальностей, за якими здійснюється підготовка педагогічних кадрів, наказом № 55-к від 22.06.1998 р. було ліквідовано існуючі 19 кафедр та створено 25 нових, у тому числі кафедру дошкільної педагогіки і психології (завкафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Калмикова Л.О.).

З 01.09.2004 р. кафедру дошкільної педагогіки та психології перейменовано на кафедру дошкільної педагогіки і методики навчання (завкафедри – доктор педагогічних наук, професор Нікітчина С.О.).

Відповідно до п.3.8. рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.04.2010 року, протокол №14/1-41 та згідно з рішенням Вченої ради університету від 25.06.2010 року, протокол №10 реорганізовано кафедру дошкільної педагогіки та методики навчання в кафедру педагогіки і методики дошкільної освіти.

З 01.09.2015 р. (наказ № 63 від 21.04.2015 р. університету «Про реорганізацію кафедр») перейменовано кафедру педагогіки і методики дошкільної освіти в кафедру психології і педагогіки дошкільної освіти відповідно до п. 5 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.

Очолює кафедру Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор.

У складі кафедри – 17 працівників, з них: 1 доктор психологічних наук, 7 кандидатів наук, 6 доцентів, 3 старші викладачі, 2 викладачі, 3 аспіранти, 1 старший лаборант.

Кафедра психології і педагогіки дошкільної освіти забезпечує викладання дисциплін професійної та практичної підготовки напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» факультету педагогіки і психології та відділенні післядипломної освіти.

Професорсько-викладацький колектив кафедри впроваджує інноваційні методи навчання, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу, активізацію самостійної роботи студентів, стимулювання прагнення до самоосвіти в контексті реалізації положень Болонського процесу. Значна увага приділяється удосконаленню організації і проведення практик, передбачених навчальним планом підготовки фахівців.

Основна мета кафедри – формування компетентності фахівців у галузі дошкільної освіти (підготовка власних наукових кадрів вищої кваліфікації, організація наукової роботи студентської молоді).

У рамках науково-дослідної роботи на кафедрі проводяться програмно-цільові дослідження з проблем підготовки і практичної діяльності фахівців із дошкільної освіти; організовуються конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема, щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі», за результатами роботи якої видається збірник матеріалів конференції та збірник наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» акредитований ВАК України, включений в базу даних РІНЦ (ліцензійний договір № 712-11/2014) http://psychling.phdpu.edu.ua/index.php/ua

З 2003 року при кафедрі функціонує навчально-методична лабораторія «Психолінгвістика розвитку дитини» (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцентН.В. Харченко).

З 2005 року функціонує навчально-методична лабораторія «Духовного розвитку особистості»(завідувач – кандидат педагогічних наук, доцентН.Є. Химич).

З 2008 року функціонує наукова школа «Динаміка становлення проблематики української психолінгвістики й лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної та світової науки» (керівник – доктор психологічних наук, професор Л.О. Калмикова).

Пріоритетні завдання кафедри:

– підготовка власних наукових кадрів;

– організація наукової роботи;

– планування наукової роботи в індивідуальному плані з конкретизацією цієї роботи;

– створення студентських науково-дослідних груп та інше.

Наукова тема, над якою працює професорсько-викладацький склад кафедри:«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: теорія і практика».

Партнерства та міжнародні зв’язки

Здійснюється співпраця з Ризькою Академією педагогіки і управління освітою (Латвія), лабораторією дитячого мовлення Російського державного педагогічного університету ім. О.І. Герцена (Санкт-Петербург), Університетом Інформатики та Мистецтв (Лодзь, Польща), Інститутом Мовознавства Російської Академії Наук, Інститутом педагогіки Гданського університету (Польща), Вищим навчальним закладом «Могильовський державний університет імені А.О. Кулєшова» (Білорусь).

На базі ДНЗ № 5 «Золотий ключик» (Переяслав-Хмельницький) реалізується міжнародний освітянський проект у галузі дошкільної педагогіки дитячий садок «Ворота знань» (Тампа-Лутц, Флорида, США) (модератори проекту: доц. Олена Борисова, завідувач ДНЗ Марія Роман та доц. Сергій Борисов).

Продовжується співробітництво членів кафедри із зарубіжними ученими, наслідком чого стала колективна монографія під редакцією проф. Христо Кючукова AcquisitionofSlavicLanguages (Мюнхен), співавторами якої стали проф. Лариса Калмикова, доц. Наталія Харченко, доц. Світлана Дем’яненко, а також відомі вчені із США, Німеччини , Болгарії, Росії.

Співпраця із зарубіжними ученими реалізується через їхню участь у міжнародній редакційній колегії збірника наукових праць «Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics» та здійснення рецензування рукописів наукових статей.

Read 5739 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1