НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

Наукові школи

Сьогодні освіта і наука є показниками розвитку держави, суспільства, економіки та вагомими чинниками інтеграції України у світову спільноту. Стан розбудови науки наразі характеризується формуванням наукових шкіл, наявністю зв’язків між національними та зарубіжними науково-освітніми закладами, підвищенням якості наукових досліджень.

Основною метою наукової діяльності університету є одержання й використання нових наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що значною мірою реалізується завдяки ефективній роботі науково-педагогічних шкіл університету.

У 2015 р. в університеті функціонувало 13 наукових шкіл:

 

1. «Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ – початку ХХІ ст.» (керівник – Коцур Віктор Петрович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України, академік НАПН України). 

Основні завдання наукової школи:

– розробка актуальних проблем історії України ХХ–ХХІ ст. та комплексу проблем історіографії історії України;

– дослідження особливостей українського побуту XX ст. засобами усної історії;

– дослідження передумов реформування вищої освіти в Україні в умовах соціально-економічних змін.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– захищено 6 докторських і 8 кандидатських дисертацій:

докторські:

Демуз І.О. «Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічні та соціокультурні виміри» (науковий консультант – проф. В.П.Коцур), Ріжняк Р.Я. «Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» (науковий консультант – проф. В.М.Орлик), Єрмілов В.С. «Популяризація та впровадження наукової медицини громадською медичною допомогою на Півдні України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» (науковий консультант – проф. В.М.Орлик), Куницький М.П. «Соціально-правовий статус місцевого населення Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.)» (науковий консультант – проф. О.Є.Лисенко), Криськов А.А. «Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (науковий консультант – проф. В.М.Орлик), Карпов В.В. «Історичні витоки української військової символіки та її розвиток в незалежній Україні» (науковий консультант – проф. С.Х.Литвин);

кандидатські:

Ставицька А.В. «Становлення і розвиток археологічної освіти в Україні (1917 – 1924 рр.)» (науковий керівник – доц. О.В.Колибенко), Грукач В.О. «Інститут генерал-губернаторства у Правобережній Україні: правові засади та особливості функціонування» (науковий керівник – проф. Н.О.Щербак), Крик Н.В. «Навчальна література загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України у 1917–1921 рр.: історичний аспект» (науковий керівник – проф. А.П.Коцур), Бишовець І.О. «Виклики часу і реформування професійно-технічної освіти Радянської України 1943-1959 рр.» (науковий керівник – проф. В.К.Молоткіна), Павлушко Ю.І. «Академік О.А. Бугуцький (1929-2000 рр.): інтелектуальна біографія вченого, організатора аграрної науки в Україні» (науковий керівник – проф. В.П.Коцур), Хоменко С.Ю. «Побут і дозвілля українського села в 60-х – 80-х рр. ХХ століття» (науковий керівник – проф. Я.О.Потапенко), Ковтун І.О. «Рекрутська повинність в Наддніпрянській Україні (1795-1874 рр.)» (науковий керівник – проф. В.М.Орлик), Ворожка В.П. «Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919–1954 рр.)» (науковий керівник – проф. І.С.Печенюк);

– опубліковано 3 монографії, зокрема «Молодіжні громадські організації в полікультурному просторі Радянської України 1920 – 1930-х рр.» (проф. В.П. Коцур, проф. В.К. Молоткіна), «Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох» (доц. І.О.Демуз), «Інститут археології Національної академії наук України. 1918–2014» (доц. О.В.Колибенко) тощо;

– вийшли друком підручник «Культура Античності» (проф. В.О.Балух, проф. В.П.Коцур) і 3 навчально-методичні посібники, серед яких «Історія України. Курс лекцій» (за ред. проф. А.П.Коцура), «Українське суспільство в умовах радянського ладу : повсякденний вимір» (за ред. проф. В.П.Коцура), «Археологія давньоруського міста» (доц. О.В.Колибенко);

– членами наукової школи опубліковано 58 наукових публікацій, у тому числі 12 – у міжнародних виданнях;

– за тематикою наукової школи підготовлено та захищено 42 бакалаврські, дипломні та магістерські роботи;

– у рамках діяльності наукової школи організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію  «Актуальні проблеми нумізматики в системі спеціальних галузей історичної науки» (4-5 червня 2015 р.).

 

2. «Особливості розвитку давньої національної літератури і української російськомовної літератури другої половини ХVІІІ – ХІХ ст.» (керівник – Корпанюк Микола Павлович, доктор філологічних наук, професор).

Основні завдання наукової школи:

– поглиблене та розширене дослідження історії національної літератури XVІІІ – XIX ст.;

 опрацювання прозового доробку Григорія Сковороди з метою обґрунтування впливу бароково-просвітницької інтелектуальної прози Григорія Сковороди на демократичні світоглядні, морально-етичні та національно-самобутні кордоцентричні засади нової літератури.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– члени наукової школи опублікували 8 статей у фахових виданнях і 17 тез у матеріалах конференцій;

– за тематикою наукової школи захищено 2 магістерські роботи;

– організовано і проведено Всеукраїнську конференцію «Сковородинівські читання» (1-3 жовтня 2015 р.).

 

3. «Динаміка становлення проблематики психолінгвістики і лінгводидактики в контексті розвитку вітчизняної і світової науки»  (керівник – Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології).

Основні завдання наукової школи:

– дослідження новітніх методик навчання рідної та іноземної мов на основі психолінгвістичних емпіричних даних;

– створення нових моделей і технологій формування мовної і мовленнєвої компетенції особистості;

– розробка нового напряму, який усуває обмеженість «вузькогалузевого» вивчення мовленнєвих і мовних явищ, забезпечує нові ракурси їх бачення і пояснення.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– надруковано колективну монографію «Acquisition of Slavic Languages» (м. Мюнхен, Німеччина), яка присвячена психолінгвістичному розвиткові дітей старшого дошкільного віку і питанням білінгвізму;

– захищено кандидатську дисертацію І.В. Мисан, а дисертація К.Г. Якушко проходить експертну оцінку членами спеціалізованої вченої ради;

– у 2015 р. в ДНЗ №29 «Світлячок» (м. Прилуки) і ДНЗ «Сонечко» (м. Переяслав-Хмельницький) здійснювався експеримент з упровадження психолінгводидактичної і лінгвометодичної системи (автори – проф. Л.О. Калмикова, доц. Н.В. Харченко, ст. викл. І.В. Мисан);

– членами наукової школи опубліковано 15 статей у фахових виданнях;

– представники наукової школи взяли участь у 6 міжнародних (закордонних), 19 міжнародних (проведених в Україні) і 3 всеукраїнських конференціях, апробовуючи свої дослідження з психолінгвістики й лінгводидактики;

– за тематикою наукової школи захищено 30 бакалаврських, 15 дипломних і 20 магістерських робіт;

– 22 – 23 жовтня 2015 р. проведено Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Психолінгвістика в сучасному світі».

 

4. «Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту» (керівник – Токмань Ганна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор).

Основні завдання наукової школи:

– розробка теоретичних основ дослідження українських художніх текстів засобом вивчення зв’язків із спорідненими культурологічними явищами;

– аналіз діалогічних аспектів науково-педагогічної спадщини видатних українських дидактів-філологів;

– застосування методологічних основ діалогізму та філософічності в дослідженні виховних концептів поетики українського неокласичного сонета.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– опубліковано 26 наукових статей, зокрема 1 – у наукометричних базах даних, 2 статті –у зарубіжних виданнях, 14 статей у фахових виданнях і збірниках наукових праць,9тезу збірниках матеріалів конференцій;

– у рамках діяльності наукової школи захищено 4 магістерські роботи.

 

5. «Філософська спадщина Г.С. Сковороди в контексті сучасності» (керівник – Стогній Іван Петрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії).

Основні завдання наукової школи:

– використання філософських ідей Г.С. Сковороди у формуванні сучасної особистості творчо-гуманітарного типу;

– переклад творів Г.С. Сковороди сучасною українською мовою;

– створення бібліографічного довідника.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– членами наукової школи опубліковано 12 статей у фахових виданнях і 9 статей у збірниках матеріалів наукових конференцій;

– організовано і проведено Всеукраїнську конференцію «ХVІІ Сковородинівські читання» (1-3 жовтня 2015 р.).

 

6. «Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і молоді України» (керівник – Волков Леонід Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання).

Основні завдання наукової школи:

– дослідження стану сучасної теорії та методики дитячого і юнацького спорту;

– визначення педагогічної спрямованості засобів та методів виховання фізичних, моральних та вольових здібностей на різних етапах багаторічної спортивної підготовки;

– розробка організаційно-методичних основ багатоступеневої системи (фізкультурник, спортсмен, олімпієць) формування особистості дітей, підлітків та молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом.

Основні результати діяльності наукової школи  за 2015 рік:

– членами наукової школи опубліковано 10 статей у фахових виданнях;

– із проблематики наукової школи студентами захищено 3 бакалаврські і 10 магістерських робіт;

– при науковій школі працювали 3 студентські проблемні групи;

– наукові розробки членів наукової школи впроваджуються в процес підготовки фахівців педагогічної галузі; методичні рекомендації використовуються студентами під час проходження педагогічних практик у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах.

 

7. «Актуальні проблеми мовознавства, лінгводидактики та інноваційні технології навчання» (керівник – Потапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики та методики навчання).

Основні завдання наукової школи:

– розробка наукових основ української лінгвоконцептології (концепт, концептосфера, лінгвокультурема, константи культури та ін.);

– визначення ефективної методики навчання рідної мови на ОКР «бакалавр», «магістр» за кредитно-модульною системою (лекція, практичне заняття, самостійна робота, підготовка наукових робіт, тести, науково-дослідна робота студентів у процесі навчання);

– розробка інноваційної методики навчання рідної мови у ВНЗ, ЗОШ, ліцеях, гімназіях (особистісно орієнтований підхід, інтерактивне навчання, діалогові, ігрові, комп’ютерні технології);

– розробка сучасної методики розвитку мовлення учнів (компетентнісний підхід, аудіювання).

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– видано 7 навчально-методичних посібників («Українська лінгвокультурологія» (перевидання), «Українська лінгвістика (перевидання)», «Курсова робота з української мови та методики навчання», «Дипломна робота з сучасної української мови», «Історія журналістики», «Основи журналістики», «Робочий зошит з ділової української мови»);

– опубліковано 2 монографії «Лінгвокультурологія. Мова і духовність», «Лінгвокультурологія. Концепт любов» (проф. О.І. Потапенко);

– членами наукової школи опубліковано 17 статей у фахових виданнях, 7 статей у зарубіжних виданнях, 6 статей у наукометричних базах даних і 25 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій;

– студентами опубліковано 68 статей та захищено 46 кваліфікаційних робіт;

– наукові розробки впроваджено у навчальний процес ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», ліцеї та гімназії України.

 

8. «Ретроспектива й сучасність розвитку безперервної загальної та педагогічної освіти України ХІХ − поч. ХХІ ст.» (керівник – Мазоха Дмитро Степанович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та освіти дорослих).

Основні завдання наукової школи:

– дослідження стану проблеми розвитку загальної та педагогічної освіти в Україні в ХІХ – на поч. ХХІ ст.;

– визначення, аналіз та узагальнення системи освітніх послуг, які мали місце в Україні в ХІХ – на поч. ХХІ ст.;

– розробка організаційно-методичних основ використання отриманих наукових розвідок у системі підготовки майбутніх фахівців з вищою педагогічною освітою.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– опубліковано монографію «Професіоналізм майбутнього соціального педагога: колективна монографія» (кер. авт. кол. та наук. ред. проф. Д.С.Мазоха) і навчально-методичний посібник «Порівняльна педагогіка» (Д.С.Мазоха);

– членами наукової школи опубліковано 17 наукових статей у фахових виданнях та збірниках наукових праць;

– студентами за матеріалами наукових розвідок проблемної групи «Сучасні проблеми формування основ професіоналізму майбутніх фахівців», що функціонує в рамках досліджень наукової школи, захищено 3 магістерські роботи;

– організовано і проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасна парадигма формування професіоналізму майбутніх фахівців» (16-17 квітня 2015 р.).

 

9. «Соціальні аспекти розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ – на поч. ХХІ ст.» (керівник – Коцур Надія Іванівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології). 

Основні завдання наукової школи:

– з’ясування ролі і значення соціальних аспектів розвитку вітчизняної науки і техніки в другій половині ХІХ–ХХ ст. та визначення найцінніших її здобутків для сучасного відродження української нації і держави;

– консолідація творчих зусиль науковців, аспірантів, магістрів та студентів для розробки актуальних проблем розвитку вітчизняної науки і техніки;

– з’ясування соціально-економічних передумов формування вітчизняної науки й техніки;

– вивчення наукової спадщини вчених у різних галузях природничих наук, медицини, сільського господарства.

 

10. «Бюджетування соціальної сфери» (керівник – Боголіб Тетяна Максимівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту).

Основні завдання наукової школи:

– аналіз фінансового механізму в діяльності ВНЗ та наукових установ;

– здійснення фінансового прогнозування та планування видатків на соціальну сферу;

– дослідження процесу бюджетування в контексті соціалізації українського суспільства.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– опубліковано колективну монографію «Нова модель економічного зростання в Україні» (за ред. проф. Т.М.Боголіб) та розділи в 6 монографіях (у т.ч. у тих, що вийшли друком за кордоном) і 2 навчально-методичні посібники: «Економіка вищої школи» (за ред. проф. Т.М.Боголіб) та «Менеджмент і маркетинг в освіті» (доц. В.В.Малишко);

– членами наукової школи опубліковано 43 наукові статті, з яких 28 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних і реферативних баз даних, 3 – у фахових виданнях і 12 доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях;

– за тематикою наукової школи захищено 21 бакалаврську і 20 магістерських робіт;

– організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Умови економічного зростання у країнах з ринковою економікою» (23-24 квітня 2015 р.).

 

11. «Технології формування професійної компетентності майбутніх учителів» (керівник – Шапран Ольга Іллівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки).

Основні завдання наукової школи:

– здійснити теоретико-методологічне обґрунтування та розробку системи підготовки майбутнього вчителя у вищій школі;

– дослідити наступність професійного становлення майбутнього вчителя у комплексах «школауніверситет», «педучилищеуніверситет»;

– розробити науково-методичне забезпечення підготовки фахівців.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– захищено 6 кандидатських дисертацій: Козаченко І.В. «Інноваційні технології в системі підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії та Україні (порівняльний аналіз)» (науковий керівник – проф. О.І.Шапран), Білик Л.В. «Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки» (науковий керівник – доц. Ю.П.Шапран), Мандрик Л.М. «Формування гендерної культури майбутніх фахівців пожежної безпеки у процесі професійної підготовки» (науковий керівник – доц. Ю.П.Шапран), Хмельницька О.С. «Освітня діяльність та педагогічні погляди М.К.Маккавейського (1890–1919 рр.)» (науковий керівник – проф. А.П.Розсоха), Сайковська В.В. «Теоретичні засади навчання хімії студентів вищих навчальних закладів у науково-педагогічній спадщині С.М.Реформатського» (науковий керівник – проф. А.П.Розсоха), Гойдош Н.І. «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності» (науковий керівник – доц. Н.П.Онищенко);

– видано навчально-методичний посібник «Зоологія безхребетних. Лабораторні заняття» (проф. Ю.П.Шапран);

– членами наукової школи опубліковано 33 наукові статті у фахових виданнях, із яких 11 – у зарубіжних виданнях;

– із проблематики наукової школи захищено 7 бакалаврських і 5 магістерських робіт.

  1. 12. Психологія особистісного зростання майбутнього психолога» (керівник – Булах Ірина Сергіївна, доктор психологічних наук, професор).

Основні завдання наукової школи:

– теоретично дослідити особистісно орієнтовані наукові підходи, теорії, концепції  класичних і сучасних учених із проблеми особистісного зростання людини загалом та майбутнього професіонала зокрема;

– визначити психологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців психології вищих педагогічних навчальних закладів;

– розробити концептуальну модель особистісного зростання майбутніх психологів ВНЗ;

– проаналізувати й синтезувати існуючі психодіагностичні методи та розробити, апробувати і впровадити  нові методики діагностики емпіричних досліджень особистісного й професійного зростання майбутніх психологів у генезисі їх професійної підготовки у ВНЗ (аспірантура, докторантура).

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– опубліковано підручник «Консультативна психологія»                 (проф. І.С. Булах, проф. В.У. Кузьменко, проф. І.М. Бушай, проф. Л.В. Помиткіна, проф. Г.О. Хомич, доц. Л.М. Рось, доц. В.В. Волошина, доц. Г.В. Смольнікова) і 2 навчальні посібники «Психологія життєвих криз особистості» (проф. І.С.Булах) та «Теоретичні та методологічні проблеми консультативної психології» (проф. І.С.Булах, проф. В.В.Волошина, проф. В.У.Кузьменко);

– членами наукової школи опубліковано 48 наукових статей у фахових виданнях та матеріалах наукових конференцій;

– за тематикою наукової школи захищено 2 магістерські роботи.

  1. 13. Концептуальні засади сучасного художнього краєзнавства» (керівник – Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання).

Основні завдання наукової школи:

– наукове визначення векторів становлення теорії й методології сучасного художнього краєзнавства;

– обґрунтування концептуальних основ сучасного художньо-історичного та художньо-педагогічного краєзнавства;

– розробка теоретичних моделей художньої, музичної, образотворчої культури регіону (рідного краю) та впровадження їх у наукові роботи молодих дослідників;

– упровадження методик мистецтвознавчих наукових досліджень музичної та образотворчої культури регіонів України, педагогічних досліджень з проблем освітнього та виховного потенціалу краєзнавчого матеріалу в навчально-виховний процес вищих та середніх освітніх закладів.

Основні результати діяльності наукової школи за 2015 рік:

– видано колективну монографію «Історія, теорія та практика сучасної гуманітаристики: культура, мистецтво, освіта» (за заг. ред. проф. Т.В. Мартинюк, проф. Н.В. Ігнатенко);

– видано навчальний посібник «Хрестоматія з акомпаніаторської практики» (Ч.2) (доц. М.Г. Губар);

– опубліковано 28 наукових статей у фахових виданнях та підготовлено 37 доповідей на конференції;

– за тематикою наукової школи студентами захищено 30 бакалаврських, 20 дипломних і 22 магістерські роботи;

– організовано і проведено Всеукраїнський інтернет-семінар «Актуальні проблеми викладання виконавських дисциплін у педагогічному вузі» (10-11 листопада 2015 р.).

У перспективі розвитку наукових шкіл є розширення тематики та горизонтів досліджень, видання нової наукової та науково-методичної продукції, підготовка нових наукових кадрів вищої кваліфікації. З кожним роком творчі об’єднання науковців будуть розростатися, поповнюватися новими постатями, здобутками, закладаючи міцне підґрунтя для подальшого розвитку університетської науки.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1