Інформація від наукового відділу

Заходи, здійснені спільно з Київською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

У 2014 р. в університеті проведено 12 наукових заходів, серед них − 7 міжнародних та 5 всеукраїнських конференцій:

  1. Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» (24-25 квітня 2014 р.).
  2. V Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарні гуманітарні читання» (6-7 червня 2014 р.).

4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» (18-19 вересня 2014 р.).

5. ІIМіжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми і перспективи розвитку» (2-3 жовтня 2014 р.).

6. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Психолінгвістика в сучасному світі» (23-24 жовтня 2014 р.).

7. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні регіональні культурні, мистецькі та освітні практики» (12-14 березня 2014 р.).

8. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасна парадигма формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти» (15-16 квітня 2014 р.).

9. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця в системі неперервної освіти» (28-29 травня 2014 р.).

10. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні аспекти удосконалення мистецької освіти згідно сучасних державних стандартів і програм» (10-11 листопада 2014 р.).

11. Міжвузівський семінар-практикум «Сфера використання фахівців із психології у сучасній Україні»

12. ІІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум «Сікорські читання» (18 жовтня 2014 р.).

Наукові заходи, проведені на базі університету

Рік

Планові

Позапланові

Усього

2014

10

2

12

 

7-9 листопада 2014 р. за сприяння Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї та молоді Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної молодіжної громадської ради, Київської обласної студентської ради в університеті відбулася Міжнародна студентська конференція «Домінанти студентського самоврядування: захист прав студентів та сприяння якості освіти». На конференції обговорювався цілий ряд важливих питань: вплив академічної мобільності студентів на якість освіти майбутніх фахівців, розвиток студентських ЗМІ, виховний потенціал системи студентського самоврядування, сучасні механізми захисту прав студентів та засоби лобіювання позиції студентського самоврядування та ін.

Викладачі університету тісно співпрацюють з вчителями міста та області, приймають участь у роботі МАН України, організації та проведенні обласних учнівських предметних олімпіад, підготовці її переможців до Всеукраїнської олімпіади, спільних публікаціях, проведення конференцій, круглих столів тощо.

В університеті у 2014р. продовжувалося виконання госпдоговірної теми «Становлення та розвиток залізничного транспорту на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: соціально-економічні та антропологічні виміри», що є показником затребуваності наукових кадрів університету в розробці вагомих наукових досліджень. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця», з яким підписано відповідну угоду про виконання наукового проекту, виділило для проведення дослідження коштів на суму 44 тис. грн. Актуальність запропонованої науково-дослідної роботи зумовлена необхідністю створення ґрунтовного монографічного видання з питань виникнення і функціонування в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. залізничної мережі через призму як соціально-економічних, так і антропологічних (особистісних) проблем; поряд із цим важливість дослідження полягає у застосуванні міждисциплінарних підходів і оцінок, використання термінології як технічних, так і гуманітарних наук. Метою НДР є виявлення і обґрунтування найважливіших етапів становлення та розвитку залізничного транспорту на теренах України у зазначений період, особливостей його функціонування. Наукова та практична цінність очікуваних результатів полягає у відборі невідомої наразі широкому загалу інформації з проблематики, її систематизація та інтерпретація через призму нової методології; висновки роботи можуть використовуватися для написання інших монографій, статей, підручників, навчальних посібників з історії України, науки і техніки, галузевої історії транспорту, для створення довідкових і енциклопедичних видань.

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1