Кафедра професійної освіти
Понеділок, 14 березня 2016 09:33

Кафедри професійної освіти

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

 

Фото 1

Завідувач кафедри професійної освіти – доктор педагогічних наук, професор

ІРИНА ІВАНІВНА ДОБРОСКОК

 

Народилася у 1967 році в м. Переяславі-Хмельницькому.

Має вищу педагогічну освіту. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність: «Іноземна мова» кваліфікація: «вчитель іноземної мови (французька)» (1991 р.); магістр соціальної педагогіки; магістр з управління навчальним закладом (2009 р.).

Доктор педагогічних наук, спеціальність: 13.00.09  – теорія навчання; тема дисертації: «Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів» (2010 р.), професор кафедри управління та моніторингу якості освіти (2013 р.).

Доброскок І.І. працює у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  з 2002 року.

За період діяльності в університеті активно брала участь у:

ліцензуванні та впровадженні в університеті спеціальності «Соціальна педагогіка»;

акредитації спеціальності «Соціальна педагогіка» за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: 6.01010, 7.010105, 8.010105;

удосконаленні наукового, організаційно-методичного супроводу навчального процесу в університеті;

функціонуванні та забезпеченні магістратури зі спеціальності «Управління навчальними закладами», аспірантури за спеціальностями 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти.

З 2012 року очолює КАФЕДРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (від заснування) в університеті у структурі фінансово-гуманітарного факультету, яка є випусковою для підготовки фахівців з вищою освітою із галузі знань 01 «Освіта»,спеціальностей: 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» 015 «Професійна освіта (Документознавство), 015 «Професійна освіта (Товарознавство), 015 «Професійна освіта ( Економіка) за першим та другим  освітніми рівнями (бакалавр та магістр).

Бере участь в атестації наукових кадрів: виступає опонентом на захистах докторських і кандидатських дисертацій з проблем вищої освіти, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності К 27.053.03 – теорія та методика професійної освіти, загальна педагогіка та історія педагогіки в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», рецензує монографії, посібники науковців України. Керує науковим пошуком аспірантів, здобувачів, студентів.

Член Вченої та науково-методичної ради університету.

Автор і співавтор 75 наукових праць, серед яких 4 монографічні дослідження, 58 наукових статей у фахових виданнях та 13 посібників навчально-методичного характер, зокрема монографії: «Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів»; «Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі», кол. монографія за ред. В.П.Коцура; «Освіта в Україні XIX – початку XX століття», кол. монографія / Д.Мазоха, І.І.Доброскок та ін.; навчальні посібники: «Порівняльна педагогіка», «Превентивна педагогіка», «Практикум з написання магістерської роботи» (навчальні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України), «Оцінювання якості навчального процесу шляхом проведення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів: програма експерименту», «Основи професійної комунікації», «Дидактичні основи професійної освіти», наукові статті: «Ретроспективний аналіз освітньої політики та шкільного законодавства на теренах України в XIX ст. », «Моніторинг якості вищої освіти: дефінітивний аналіз», «Теоретико-методологічний аспект управлінської комунікації у системі професійної підготовки педагогічних кадрів», «Формування професійних цінностей як умова підвищення компетентності студентів вищих навчальних закладів», «Предмет та завдання соціальної педагогіки в сучасній освітній парадигмі», «Інформаційне забезпечення освітнього середовища майбутніх педагогів як засіб активізації й інтенсифікації управління навчальним процесом у ВНЗ», «Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у ВНЗ» тощо.

Займається науково-видавничою діяльністю: є головним редактором фахового збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», членом редколегії фахового наукового «Український педагогічний журнал», збірників наукових праць «Гуманітарний вісник» Серія: педагогіка» та «Теоретична і дидактична філологія».

Сприяє розвитку студентської наукової ініціативи (щорічна конференція, збірник наукових праць молодих науковців).

Активно бере участь в організації та проведенні наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів.

За розвиток освіти в Україні маєзаохочувальні відомчі відзнаки Міністерства освіти і науки України I, II, III ступенів, нагороджена: Грамотою Національної Академії педагогічних наук України (2007 р.); Грамотами університету та Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007 р.); Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (Наказ № 1044-К, 2008 р.), Нагрудним знаком «Петро Могила» (2012 р.).

Службова адреса: кафедра професійної освіти, фінансово-гуманітарний факультет, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, 08401.

Тел.: (04567)________________, 0504430287.

КАФЕДРА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ, яка функціонує в університеті у структурі фінансово-гуманітарного факультету з 2012 року є випусковою для підготовки фахівців з вищою освітою із галузі знань 01 «Освіта»,спеціальностей: 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» 015 «Професійна освіта (Документознавство), 015 «Професійна освіта (Товарознавство), 015 «Професійна освіта ( Економіка).

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Ірини Іванівни Доброскок кафедра професійної освіти здійснює підготовку за першим та другим  освітніми рівнями (бакалавр та магістр) загалом 689 студентів.  

Науково-теоретичну та практичну підготовку студентів забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники: доктори наук, професори − О.О. Базалук, О.М. Барно, О.М. Бурлаков, Т.М. Боголіб, О.О. Говоровська, І.О. Демуз,  Б.Л. Демʼяненко, В.М. Джуран, В.К.Молоткіна, М.І. Навальна, В.М. Орлик, В.О. Степашко, Ю.П. Шапран, кандидати наук, доценти: А.В. Іващенко, О.Д. Ісайкіна, А.М. Зленко, А.М. Клімова, С.П. Коваль, Т.Ю. Козацька, Т.Г. Коса, Е.П. Костик, І.М. Макарчук, Л.М. Овсієнко, О.В. Ковтун, В.В. Малишко, О.М. Новак, С.О. Почтарьов, В.В. Різник, Т.О. Рибакова, Л.І. Товкун, Л.М. Яременко, старші викладачі: Т.В. Козій, Ю.Л. Лукашевич, Н.А. Різник викладачі: Н.М. Гора, Л.В. Клюй, К.А. Магламʼян, та ін.

Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу редакційних колегій фахових видань університету, є постійними членами спеціалізованих вчених рад.

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами кафедри з спеціальностей – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.09 – теорія навчання, 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти здійснюють доктори педагогічних наук, професори І.І. Доброскок, О.М. Барно, к.пед.н., доцент В.В. Різник.

Викладачі, аспіранти, студенти мають можливість працювати в оснащеному за сучасними вимогами навчально-методичному кабінеті професійної освіти, який розрахований на 25 робочих місць.

Створена навчально-методична база кафедри, доступ до новітніх носіїв інформації, електронної бази наукової бібліотеки, сприяють розкриттю потенційних можливостей професорсько-викладацького складу кафедри, оптимізації супроводу навчально-виховного процесу, дозволяють активно долучатися до процесу реформування, задля прискореного, випереджального, інноваційного розвитку освіти.

Наукові інтереси викладачів, аспірантів, здобувачів кафедри стосуються дослідження проблем становлення та розвитку професійної освіти, формування професійної компетентності та предметних компетенцій студентів, майбутніх фахівців з професійної освіти (документознавців, товарознавців, фахівців з туристичного обслуговування), загальнокультурного та професійного розвитку особистості майбутніх педагогів професійного навчання, викладачів.

З 2015 року колектив кафедри працює над розробкою наукової теми: «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти». Номер державної реєстрації 0115U000766.

У контексті наукової проблематики кафедри здійснюють дослідження молоді викладачі й аспіранти: у – захищено 2 кандидатські дисертації (Клімова Алла Миколаївна  «Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю», Дишлева Ірина Миколаївна «Дидактичні умови використання здоров`я-збережуваних технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи»);

– захищено 111 дипломних робот бакалаврів та 81 дипломна робота магістра;

− публікацій у зарубіжних виданнях –13;

− публікацій у виданнях, що входять до міжнародних баз даних – 4;

− фахових статей – 16;

− матеріалів конференцій – 21.

Результати досліджень викладачі презентують на наукових конференціях міжнародного, всеукраїнського рівнів, науково-методичних та науково-методологічних семінарах, які проводяться в Україні й за кордоном.

Всі науковці, аспіранти, студенти мають можливість здійснювати апробацію результатів досліджень на проведених кафедрою наукових заходах: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця в системі неперервної освіти» (2013), Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної освіти» (2014), Вебінар «Теоретичні та прикладні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців у контексті їх професійного розвитку» (грудень, 2014), Міжнародна науково-практична конференції «Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України “Про вищу освіту”» (28-29 травня 2015 р), всеукраїнський науково-практичний семінар «Зміст і технології навчання у професійній освіті».

За результатами наукових досліджень та проведених заходів публікуються: збірник наукових праць молодих учених та студентів «Теоретичні та прикладні аспекти формування компетентності майбутніх фахівців у контексті їхнього професійного розвитку»тафахове видання з педагогічних наук(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21232 – 11032Р) «Професійна освіта: методологія, теорія та технології».

У рамках розробки теми (2015) підготовлено викладачами кафедри й рекомендовано до друку вченою радою університету:

− монографій – 4 (з них 3 – за темою кафедри);

 • Доброскок І.І. «Теорія і практика навчальної діяльності майбутніх документознавсців»;

 • Професійна освіта: теоретичні та прикладні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців //Колективна монографія;

 • Козій Т.В. , Різник В.В. (розділи монографії «Нова модель економічного розвитку України», 2015 , за ред.. професора Т.М.Боголіб);

 • Барно О.М., Костик Є.П. «Духовність українства»;

Для використання в освітньому процесі вченою радою рекомендовано − посібників навчального та навчально-методичного характеру – 19:

 • Барно О.М. Педагогіка формування професіоналізму сучасного фахівця;

 • Доброскок І.І.,  Клюй Л.В. Іміджелогія: практикум;

 • Доброскок І.І.Овсієнко Л.М. Організація сучасної ділової комунікації;

 • Ісайкіна О.Д. «Комерційна логістика» навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу (для студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна  освіта  (Туристичне обслуговування, Товарознавство, Документознавство)»;

 • Ісайкіна О.Д., Бурлаков О.М. Стратегічний маркетинг;

 • Коваль С.П., Козій Т.В., Бурлаков О.М. Товарознавство і менеджмент продаж сировини, матеріалів та засобів виробництва;  

 • Козій Т.В. Ціноутворення;

 • Лукашевич Ю.Л. Технологія готельної та ресторанної справи;

 • Лукашевич Ю.Л. Технологія діяльності туристичної фірми;

 • Навальна М.І. Видатні постаті з українського мовознавства //Хрестоматія;

 • Різник В.В., Навальна М.І. Загальне документознавство;

 • Різник В.В.,  Троценко Р.В. Методологічні засади професійної освіти;

 • Різник Н.А. Основи професійної комунікації

 • Різник Н.А. Університетська освіта.

 • Доброскок І.І.Овсієнко Л.М. Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації»

 • Зленко А.М. Методичні рекомендації до виконання практичних занять із навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»;

 • Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)»;

 • Різник В.В., Різник Н.А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Методика професійного навчання: дидактичне проектування, основні технології навчання»;

 • Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисципліни фахової підготовки студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Товарознавство)» тощо.

У навчально-методичній роботі викладачів пріоритетною є розробка навчальних, навчально-методичних посібників для можливості розширеного доступу з організації дистанційного навчання, забезпечення якості самостійної роботи студентів з використанням сучасних ІТ-технологій.

Зберігаючи й примножуючи освітянські традиції, науково – педагогічний колектив кафедри ставить за мету сприяти практичному вирішенню проблеми здобуття студентами повної вищої освіти, підготовки висококваліфікованих кадрів для українського ринку праці, виховання студентів на засадах толерантності, патріотичності, гуманізму.

Використання інноваційних технологій при проведенні лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, систематичне оновлення й розширення змісту навчальних курсів, практико орієнтованість навчального процесу студентів, пошук принципово нових підходів до виховної роботи – все це на кафедрі професійної освіти спрямовується на підготовку бакалаврів й магістрів – конкурентоздатних, висококваліфікованих фахівців з професійної освіти (документознавство, товарознавство, туристичне обслуговування).

Науково-методичні семінари науково-педагогічних працівників кафедри, традиційні «круглі столи» з соціальними партнерами – роботодавцями, педагогами коледжів, сприяють творчому пошуку викладачів, дозволяють активніше включатися у процес реформування системи вищої освіти, зокрема, впроваджувати інноваційні технології навчання і виховання студентської молоді, а відкриті навчальні заняття сприяють творчій взаємодії викладачів кафедри і студентів.

Одним із головних завдань кафедри є залучення студентів до активної участі в наукових проектах з проблем професійної освіти та забезпечення розвитку освіти і науки в цій галузі. Цілі наукової роботи випускників полягають у забезпеченні розвитку фундаментальних наук різних напрямків, що стосуються товарознавства, туризму, документознавства.

Викладачі кафедри Доброскок І.І., Климова А.М., Козій Т.В., Клюй Л.В., Лукашевич Ю.Л., Різник В.В., Різник Н.А. здійснюють керівництво науковими та прикладними дослідженнями студентів, підготовкою їх до участі у наукових конференціях, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, студентських наукових олімпіадах з навчальних дисциплін та спеціальностей.

Студенти-переможці конкурсів та олімпіад:

Карпович Марина − 1 місце у Щорічному Всеросійському Конкурсі Молодих аналітиків у номінації «Аналітичне забезпечення розвитку екологічної культури» у м. Москві ( 2014 р.), II місце−2015 рік;

Савчук Марія − 1 місце у Щорічному Міжнародному Конкурсі Молодих аналітиків у номінації «Аналітичне забезпечення рішення глобальних проблем людства» у м. Москві (2014 р.);

Пилипчук Інна − 2 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гендерних досліджень у м. Луганськ (2014 р.);

Пархомук Ліля − 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Видавнича справа та редагування» у м. Львові (2014 р.);

Сіцінська Вікторія − 3 місце – Всеукраїнська олімпіада з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Глухів−2015 р.)

Науковці проводять значну роботу з налагодження партнерських зв’язків з академічними установами НАПН України: Інститутом педагогіки, Інститутом вищої освіти, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання, Інститутом проблем виховання, Інститутом психології ім.. Г.С.Костюка, Науковою бібліотекою ім.. В.О.Сухомлинського, лабораторіями, педагогічними вузами України, навчально та науково-практичними центрами професійно-технічної освіти. Колектив кафедри професійної освіти підтримує активні ділові зв’язки з навчальними закладами, випускники яких продовжують навчання у нашому ВНЗ: Черкаським комерційним технікумом, Київським технікумом готельного господарства, Дніпропетровським транспортно-економічний коледжем, Білоцерківським коледжем сервісу і дизайну, Вищим комунальним навчальним закладом «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» та ін.

Результатом міжнародної співпраці з партнерами з Польщі, Литви є спільне видання фахового збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології», залучення науковців до рецензування наукових статей; організація і проведення міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації Закону України “Про вищу освіту”» (28-29 травня 2015 р).

У співпраці з державними органами освіти, соціальної політики та соціального захисту, недержавними організаціями здійснюється практика студентів, де студенти мають можливість закріпити, розширити, поглибити та вдосконалити професійні знання й вміння, набуті під час теоретичного навчання.

Окрім професійної освіти, великого значення викладачі надають формуванню гармонійної особистості студента, розвитку творчих здібностей, виступають координаторами проектів по дозвіллєвій роботі. Організація культурно-дозвіллєвих програм, екскурсій до музеїв, на виставки, різноманітних виховних заходів сприяє встановленню максимального взаєморозуміння, позитивного тандему викладачів зі студентами й гарантує і педагогам, і студентам гармонію в душі, наснагу в роботі, адже, як писав В.О.Сухомлинський «Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість».

Автор нарису – Ірина Доброскок

Read 4454 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1