Кафедра обліку і оподаткування
Понеділок, 14 березня 2016 08:24

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою фінансового-гуманітарного факультету, була створена у 2001 році, наказом ректора № 14 від 01 березня 2001 року, їй відведено чільне місце в університеті, оскільки вона забезпечує теоретичні і практичні знання з обліку і оподаткування для студентів фінансово-гуманітарного факультету всіх форм навчання.

Завідувач кафедри – Лисецький Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор. Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (1958-1962).

Без відриву від основної роботи навчався в аспірантурі Одеського сільськогосподарського інституту в 1967-1972 рр., дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив в 1973 році в Київському інституті народного господарства. В 1977 - 1995 рр. – науковий співробітник Науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера. В 1992 р. підготував і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук.

З 1995 р. – завідувач відділу проблем розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Звання професора отримав в 2000р.

Основні напрями наукових досліджень – галузева та регіональна економіка; розробка теорії сільськогосподарської ренти; нормативного методу планування і обліку у сільському господарстві; проблеми продовольчої безпеки України; розробка економіко-математичних та інформаційних методів балансознавства господарських систем;

З 1995-2010 – завідувач відділу розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України; 2011-2012 – директор Інституту міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій МАУП, 2012-2014 – завідувач кафедри рекламного і виставкового бізнесу Інституту реклами (м. Київ). З 1 вересня 2014 року очолює кафедру «Обліку і оподаткування» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Наукову та навчально-методичну підготовку студентів здійснюють 12 науковців: доктор економічних наук, професор, п’ять кандидатів наук, доцентів, викладачі, які є аспірантами НДФІ «Академія фінансового управління», НУБІП України.Багато зусиль для успішної діяльності кафедри докладають, зокрема, Лисецький Анатолій Степанович, Чабан Галина Вікторівна, Яременко Людмила Михайлівна, Калмиков Олег Валентинович, Бурлаков Олексій Олександрович, Ковтун Олександр Вікторович, Перчук Оксана Володимирівна, Кучеренко Микола Анатолійович, Слюсар Світлана Тимофіївна, Чередник Вікторія Анатоліївна, Гайдук Іван Степанович. Навчальні дисципліни охоплюють цикл фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Робота кафедри спрямована на забезпечення якісного рівня економічної освіти, запровадження новітніх освітніх технологій у викладанні облікових дисциплін в організації навчального процесу. Кафедра забезпечує опанування випускниками системою вмінь розв’язувати певні типові завдання у процесі здійснення облікової, фінансово-економічної, організаційної, контрольно-аналітичної, навчально-методичної, та науково-дослідної функції.

 

 

Викладачі кафедри запро-ваджують інноваційні освітні продукти в навчальний процес, широко застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів. Особлива увага викладачами кафедри приділяється комп’ютеризації обліку на основі типових пакетів прикладних програм та створення автоматизованих робочих місць бухгалтера.E:\2015-2016\Літопис кафедри\100_3426.JPG

Розробляються сучасні презентації здійснення облікових процесів на підприємствах, здійснюється активізація навчального процесу шляхом запровадження міжпредметних тренінгів за фаховим напрямом підготовки. Викладачами кафедри здійснюється постійне доопрацювання, оновлення та удосконалення, із застосуванням інноваційних підходів, навчально – методичного забезпечення дисциплін. Розроблені всі комплекси навчально-методичного забезпечення, робочі зошити з навчальних курсів для виконання навчально-дослідних завдань, методичні рекомендації щодо забезпечення  самостійної роботи студента, виконання курсових робіт, проходження переддипломної практики, спеціаліста та магістра. Є всі електронні навчально-методичні посібники, тестові завдання для перевірки знань студентів.

Метою наукової діяльності вчених кафедри є подальший розвиток фундаментальних‚ пошукових і прикладних досліджень з важливих напрямків економічної науки. При цьому ставиться мета органічного поєднання педагогічної і наукової діяльності. Науково-дослідна робота на кафедрі ведеться за темою Удосконалення обліку та аналізу підприємницької діяльності”.

Науковці кафедри працюють над вивченням систем оподаткування малого підприємництва, облікової політики підприємства, податкової системи зарубіжних країн, управлінських інформаційних технологій в аналізі та аудиті, інформаційних систем і технологій на підприємствах. E:\2015-2016\Літопис кафедри\фото кафедри\DSC00359.JPG

Науковий пошук аспірантів та викладачів постійно здійснюється в напрямку вдосконалення прогресивних форм обліку та оподаткування на підприємствах, теоретичного дослідження основ бухгалтерського обліку та його комп’ютеризації, визначення методологічних проблем фінансового обліку в умовах виробництва, розрахунково-аналітичних досліджень фінансової звітності та значення національних стандартів у системі бухгалтерського обліку.

В цій галузі колектив кафедри має значні напрацювання та здобутки, зокрема в 2015 році опубліковано 18 наукових статей. Свої праці викладачі публікують у збірнику наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», «Фінанси України», «Економіка АПК», «Фінансовий контроль», «Актуальні проблеми економіки».

Випущено навчально-методичні посібники «Облік у зарубіжних країнах», «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності підприємства», видана колективна монографія: Нова модель економічного зростання України: Монографія – Київ: «ПП Сердюк В.Л.», 2015.-592 с.,

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності наші студенти під керівництвом науковців кафедри беруть участь у конкурсах наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних наукових студентських конференціях, де неодноразово виступають переможцями.

Під час роботи над випусковими роботами студенти виявляють недоліки у організації діяльності бухгалтерських служб досліджуваних підприємств та розробляють і впроваджують заходи щодо їх усунення.

Випускники кафедри є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають високі посади керівників і провідних фахівців на підприємствах різних форм власності, у фінансових та банківських установах, в органах податкової адміністрації, контрольно-ревізійних управліннях, в Державній казначейській службі України, у Пенсійних та інвестиційних фондах, у страхових компаніях та інших структурах.

Здобутки кафедри зумовлені насамперед високим професійним рівнем викладачів та моральним кліматом, що панує в колективі.

Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів економічного профілю. Разом з цим вона спрямована на формування у студентів відповідального відношення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму як важливих рис ментальності української нації. Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. Колектив кафедри прагне сформувати у студентів відповідальне відношення до навчання, працелюбність, високу моральність, патріотизм як важливі риси ментальності української нації.

Кафедра виконує соціальні функції: підготовку висококваліфікованих кадрів для підприємств різних рівнів і форм власності, фірм малого бізнесу, організацій, установ; виховну; профорієнтаційну; науково-дослідну та науково-методичну; консультаційну; соціальну, оскільки своєю діяльністю сприяє заповненню нових робочих місць фахівцями сучасного рівня.

Read 4554 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1