Кафедра фінансів банківської справи та страхування
Понеділок, 14 березня 2016 09:50

Кафедра фінансів грошового обігу і кредиту

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування є випусковоюдля фахівців спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

image00Кафедру очолює доктор економічних наук, професорВолосович Світлана Василівна. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1993 р. з присвоєнням кваліфікації «Економіст». У 1998 р. захистила дисертацію на тему «Ринок заощаджень населення у перехідній економіці України».

Професорсько-викладацький склад кафедри сформований із фахівців, які мають високий науковий та практичний досвід роботи, що надає можливість якісно здійснювати навчально-методичну діяльність, керівництво науковою роботою студентів, аспірантів.  

Навчальні плани забезпечують формування базового циклу підготовки фахівців, дотримання співвідношення між загальноосвітніми, фундаментальними і спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових дисциплін, проведення модульного контролю самостійної роботи.

Наукові дослідження кафедри здійснюються за тематикою «Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери». Метою кафедральної теми є поглиблення теоретичних засад й обґрунтування значення соціальної сфери; дослідження моделей соціальної сфери в ринкових державах і з’ясування можливостей їх застосування в Україні; здійснення аналізу вітчизняної практики формування фінансових ресурсів соціальної сфери; дослідження перерозподільних грошових процесів у соціальній сфері та рекомендації щодо забезпечення збалансованості фінансових ресурсів соціальної сфери.

Колектив кафедри бере активну участь у наукових дослідженнях із питань розвитку державних фінансів, бюджетно-податкової політики, міжбюджетних відносин, управління державним боргом, страхового менеджменту тощо. Кафедру оснащено сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням. Навчання студентів проводиться за сучасними навчальними планами, профілюючі дисципліни ґрунтуються на новітніх науково-методичних розробках.

Оскільки кафедра має статус випускової, то саме тут розробляються і затверджуються теми магістерських дипломних робіт, методичні рекомендації щодо їх виконання та організується здійснення наукового керівництва. Захист магістерських дипломних робіт студентів здійснюється в державних екзаменаційних комісіях, до складу яких за рекомендаціями кафедри входять досвідчені науковці та викладачі.

 

На кафедрі діє наукова  школа «Бюджетування соціальної сфери», керівник – Боголіб Тетяна Максимівна, доктор економічних наук, професор, Академік академії економічних наук, Академік Академії вищої освіти України, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, Кавалер  ордену  Княгині  Ольги ІІІ ступеня, Кавалер ордену Святого Апостола Андрія Первозванного Української Православної церкви, декан  фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький ДПУ імені Григорія

Сковороди».

Боголіб Тетяна Максимівна – провідний вчений в галузі фінансування та економіки освіти, автор понад 350 наукових праць в  даній галузі, серед яких понад 100 опубліковано у престижних наукових виданнях західної Європи, а також 10 монографій.

Першочерговим завданням кафедри з науково-методичного забезпечення є систематичне вдосконалення стану методичного супроводу навчальних дисциплін і проведення роботи із підготовки та видання необхідних навчально-методичних розробок (робочі програми, навчальні посібники, підручники та методичні вказівки і завдання щодо проведення практичних занять, дипломного проектування, лекційних курсів, методичні рекомендації, завдання для виконання контрольних, курсових і розрахункових робіт, самостійної роботи студентів, збірники тестових завдань тощо).

Організація методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі базується на вивченні тенденцій розвитку вищої освіти в Україні і за кордоном та передового досвіду навчально-методичної роботи інших педагогічних вищих навчальних закладів України; упровадженні новітніх освітніх технологій у розробку методики викладання навчальних дисциплін; формуванні перспективних планів підготовки навчально-методичних розробок відповідно до діючих освітніх програм.

Значна увага приділяється науковій складовій діяльності кафедри.

Про достатньо високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що викладачі кафедри затверджені до складу галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та журі для проведення Всеукраїнської олімпіади з дисциплін «Фінансовий менеджмент», « Страхова справа».

Значна увага приділяється залученню студентів до наукової роботи, вони є активними учасниками розробки ініціативної наукової теми кафедри фінансів,банківської справи та страхування. Студенти даної спеціальності  приймають активну участь в І та ІІ турах Всеукраїнських предметних олімпіад, в конкурсах студентських наукових робіт, відрізняються високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань та щороку здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у Міжнародних наукових конкурсах та олімпіадах, де займають призові місця.

 
   
   
 
 Сьогодні фахівці кафедри здійснюють науково-дослідну роботу за кафедральною темою «Фінансові аспекти соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстраційної теми  №0112 U 005244) та держбюджетною темою «Модернізація бюджетної політики України в умовах посткризових трансформацій» (номер державної реєстраційної теми № 01125U 002440). За даною проблематикою опубліковано 216 статей, 8 монографії, проведено 4 «круглі столи» Всеукраїнського характеру.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 14 осіб, серед них –  2 доктори, 12 кандидатів наук.

 

 

 

 

 


 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 
 1. Волосович Світлана Василівна – д.е.н., професор, зав. кафедрою

 2. Боголіб Тетяна Максимівна – д.е.н., професор,

 3. Євтушенко Наталія Миколаївна – к.е.н., доцент, заст. зав. кафедри

 4. Макарчук Інна Миколаївна – к.е.н., доцент

 5. Перчук Оксана Валентинівна – к.е.н., доцент

 6. Рибакова Тетяна Олександрівна – к.е.н., доцент

 7. Козарезенко Людмила Володимирівна - к.е.н., доцент

 8. Виноградня Віта Михайлівна – к.е.н., доцент

 9. Бурдонос Людмила Іванівна – к.е.н., доцент

 10. Малишко Віталіна Валеріївна – к.е.н., доцент

 11. Царук Анна Юріївна – к.е.н , ст. викладач

 12. Пучко Анна Олександрівна – к.е.н , ст. викладач

 13. Грановська Інна Володимирівна– к.е.н , ст. викладач

 14. Городніченко Юлія Вадимівна – к.е.н , ст. викладач

 15. Коркач Олеся Олександрівна – ст. лаборант

 

 
 
 

Інформація про виконання науково дослідної роботи кафедри

Монографії  та навчальні посібники

 1. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / За ред. д.е.н., професора Т.М. Боголіб.–  Переяслав- Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М.,2014. –  580 с.

 2. Косєдовський В. Інтеграція та кооперація економічних систем країн ЄС: навчальний посібник / В.Косєдовський,Т.Боголіб. -Торунь:НВУ,2014-442 с.

 3. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти і науки в умовах формування інноваційної економіки: монографія / За ред. д.е.н., професора Боголіб Т.М.- К.:Корпорація, 2014- 535 с.

 4. WSPÒŁ  KZE SNA BIALORUŚ spoteczenstw i gospodarka czasu przemia /pod redakcja Wojciecha Kosiedowskiego; Tatiana Bogolib - Torun:Wjdawnictwo Naukove, 2014 - 328 p. WIDAWNIETWO naukowe uniwersytetu mikolaja copernika.

 5. Боголиб Т.М. Потсоветский институционализм:десят лет спустя / под ред.Нуреева  Р.М. Дементьева  В.В. Т.2. Москва:ВШЭ,2014-472 с.

 6. Боголіб Т.М. Перший етап модернізації економіки України:досвід та проблеми : Монографія / За ред. О.М. Алимова, О.І. Амоші- Запоріжжя:КПУ, 2014-798 с.

 7. Rozwój Regionaly i Lokalnu w Europie Środkowo-. Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy /redakcja: Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka - r. Tatiana Bogolib

 8. Bogolib T.M. Polityka innowacyjnego rozwoju regionalnego Ukrainy. - Torun:WNUMK, 2014- c.141-183

 9. Problems of Economic Policy of the central and Eastern European countries macroeconomic and regional aspects/ redakcja: Aranka Ignasiak-Szulc,  Wojciech Kosiedowski- Torun:WNUMK, 2014  r. Tatiana Bogolib Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region- the Case of Ukraine.- с.273-289.

 10. Bogolib T.M. 3.4. Development of innovation policy of Ukraine under structural reforms, France, Poitiers, «Social Education Project of Improving Knowledge in Economics»,  2016 – p. 158-169.

 11. Боголиб Т.М., Глава 6. Механизм управления ресурсами местных бюджетов Украины, Астана: Казахстаниздат, «Региональная экономика и финансовая политика: проблемы реализации» 2016, с. 86-116

 12. Дорина Е.Б. Боголиб Т.М., Национальная и региональная экономика: проблемы и перспективы, Минск: БГЭУ, 2016 – 312 с.

 13. Боголиб Т.М., Р. 2. Уровень жизни населения Украины в условиях структурних кризисов и глобальних вызовов, Алмаматы, «Качество жизни: социально-экономический, политико-правовой и социально-культурный аспект» 2016, с. 19-50

 14. Bogolib T.M., r. Financial system of Ukraine: problems of development the global challenges, Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, «Economics, management, law: innovation strategy», – 2016, p. 203-237

 15. Bogolib T.M., r. 4.  The role and reatures of influence of education on economic grownh, Publishing house «Breeze», Montreal, Canada, «Economics of knowledge: theory and practice», 2016, р.124-174

 16.  Bogolib T.M. Rozwόj  spoteczno – gospodarczy regionόw Ukrainy w warunkach kryzycu strukturalnego, Torun. NWU, «Rozwzόj regionalny», 2016, p. 40-64

 17.  Bogolib T.M., r. 1. Living standards of population and manifestation of social exlusion in Ukrainian society Daugavpils, Daugavpils, «Social Sciences for Regional Development», 2016, 412 p.

 18.  Bogolib T.M., r. 3. Financial support procurement in Ukraine, Les Editions L’Originale, Paris, France, «Analysis of financial state of enterprises: domestic and foreign approaches», 2016,  p. 174-206

 19.  Боголіб Т.М. та ін., Фінансовий аналіз, навчальний посібник - 17,32 друк. арк. (дор. авт. 1,5 друк. арк.) К.: Корпорація, 2016

 

Фахові статті  у наукових журналах та періодичних виданнях

 
 1. Боголіб Т.М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т.М. Боголіб // Економіка України.-2014.-№1.-С.33-51.

 2. Bogolib T.M., Social exclusion in Ukrainian society as a consequence of protracted structural crisis, Poitiers, France, Journal Association 1901 «SEPIKE» –2016 – №12 – p. 69-74(Scopus, Index Copernicus

 3. Bogolib T.M., Balance and stability of budgetary for deposits as a factor of domestic banks resource potential growth, Україна, ВНЗ «Національна академія управління», Actual Problems of Economics   2016 – №1 – p. 259-268, SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost and Ulrich’s Periodicals Directory, Econlif, Cabell’s Directories, Inform by Pro-Quest

 4. ) Bogolib T.M.  , Budgetary system of Ukraine: a new reality and global challenges Україна, Інститут суспільної трансформації та Інститут регіональних досліджень НАН України, Economic Annals – XXI – 2016 – №156(1-2) – p. 41-44 (Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Central and Eastem European, Online Library, Info Bace Index, РИНЦ, ERIH PLUS Index new)

 5. Bogolib T.M. Development of the system of intergovernmental Transfers under Transformational chenges Eastern / T.M. Bogolib // European Scientific journal-2014- № 3 p.121-128 . (Scopus, Copernicus)

 6. Bogolib T.M. Budget revenues in the financial regulation / T.M. Bogolib // European Scientific Review Austria,Vienna may-june 2014 - p.178-182 (EBSCohost Copernicus, Scopus).

 7. Bogolib T.M. Entrate espased pianificazione bilanci locali / T.M. Bogolib // Italian Science Review-2014-№7-p.230-236 ( Scopus,Science INDEX)

 8. Боголиб Т.М. Местные бюджеты в системе бюджетного регулирования / Т.М. Боголиб // Региональная экономика:теория и практика.-2014.-№6.-С.42-56 (ВАК РФ,РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Copernicus, Web of  Science)

 9. Боголіб Т.М. Освітній та науковий фандрайзинг в Україні / Т.М. Боголіб // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна-2014.-№51.-С.148-162 (РИНЦ)

 10. Боголиб Т.М. Инструменты реализации бюджетной политики на местном уровне / Т.М. Боголиб // Економічний вісник університету.-2014.-№22.-С.202-207 (РИНЦ,ВИНИТИ, РАН Ulrich`s periodicals Directory)

 11. Боголиб Т.М. Управление государственным долгом в системе финансово-бюджетного регулирования / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления.-2014.-№9.-с.35-41 (Scopus, SCIENCE INDEX, ВАК РФ, ВИНИТИ РАН, РИНЦ)

 12. Боголиб Т.М.Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений / Т.М. Боголиб // Економічний часопис XXI.-2014.-№7-8-С.72-86 (EBSCohost Index Copernicus, Scopus, Ulrich`s periodicals Directory,C.E.E.OL, QESIS,RIS)

 13. Боголиб Т.М.Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине / Т.М. Боголиб // Актуальные проблемы экономики.-2014.-№9-С.54-66 (Scopus, SSCI by Thomson Reuters,Scientific,Index Copernicus, Ulrich`s periodicals Directory)

 14. Боголиб Т.М.Финансовая политика как составная институционального развития экономики / Т.М. Боголиб //  Научные труды ДонНТУ.Серия экономическая.-2014.- №3-С.23-32 (РИНЦ)

 15. Bogolib T.M.Corruption in Ukrainian Society:Problem of Counteraction to effective Development of Economy / T.M. Bogolib // Public and Municipal Finance.-2014.-№11-С.44-56 (EBSCOhost Index, Copernicus)

 16. Боголиб Т.М.Финансовая система как составная социально-экономического развития / Т.М. Боголиб// Известия сочинского государственого университета .Серия:экономическая.-2014.-№10-С.116-127(Index Copernicus EBSCOhost,ВИНИТИ РАН, РИНЦ)

 17. Боголиб Т.М.Финансовое обеспечение развития депресивных територий / Т.М. Боголиб// Вестник Томского университета.Серия:экономическая 2014.-№9.-С.74-86 (C.E.E.O.L., QESIS,Index Copernicus, ВИНИТИ РАН, РИНЦ, ВАК РФ)

 18. Євтушенко Н.М.Тенденції розвитку іпотечного кредитування в Україні / Н.М. Євтушенко // Науковий журнал "Молодий вчений".- 2014.-№10 (13), Частина 1 .-С.62-65 (РИНЦ,ScholarGoogle,ОАЛ,CiteFactor,Research Bible)

 19. Євтушенко Н.М.Оцінка сучасного стану іпотечного кредитування в Україні /Н.М. Євтушенко // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції . Донецьк, 13-14 червня 2014р "Сучасні тенденції в економіці та управлінні:новий погляд".

 20. Макарчук И.Н.Формирование эффективного механизма государственной финансовой поддержки малого предпринимательства / И.Н. Макарчук// Современные научные исследования и инновации.- 2014.- №4(36).URL: http:// web. snauka. ru/ issues/ 2014/04/31314.

 21. Макарчук І.М.Державна фінансова підтримка малого підприємництва як важлива складова державного регулювання економіки / І.М. Макарчук // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.-2014.-Випуск 22/2.- С.360-366 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 22. Макарчук І.М.Оцінка ефективності державної фінансової підтримки підприємництва / Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.-2014.- Випуск 22/3.- С.211-216 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 23. Макарчук І.М.Організація та фінансове забезпечення інноваційної організаціїї виробництва в економіці: вітчизняний та зарубіжний досвід / І.М. Макарчук // Науковий журнал "Молодий вчений".- 2014.-№10 (13), Частина 1 С.106-112 (РИНЦ,ScholarGoogle,ОАЛ,CiteFactor,Research Bible)

 24. Перчук О.В.Оцінка впливу бюджетної політики держави на соціально-економічний розвиток України/ О.В.Перчук// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.- 2014.-.Випуск 22/3.- С. 216-222 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 25. Рибакова Т.О.Адаптація системи управління персоналом промислового підриємства до умов функціонування на зовнішньому ринку / Т.О. Рибакова // Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля.-2014.- № 13.-С 18-26

 26. Виноградня В.М. Депозитна база банків України: сучасний стан та перспективни росту / В.М.Виноградня// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.- 2014.-  Випуск 22/2 .-С. 309-312 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 27. Виноградня В.М. Фінансовий менеджмент як інструмент ефективного управління діяльністю підприємства / В.М.Виноградня// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.-2014.- Випуск 22/3 .– С.184-188. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 28. Бурдонос Л.І.Проблеми розвитку інформаційно-освітнього середовища в унніверситетах України /Л.І.Бурдонос// Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.-2014.- Випуск 22/2 – С. 10-15 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 29. Малишко В.В. Управление государственным долгом Украины / В.В.Малишко // Современные научные исследования и инновации.-2014.- №4(36)URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/04/31314.

 30. Малишко В.В. Напрями модернізації державних фінансів України / В.В.Малишко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів.-2014.- Вип. 22/2.- С. 367-370. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН,Ulriсh`s Periodicals Directory( США))

 31. Городніченко Ю.В. Зарубіжний досвід нагляду та контролю за фондовим ринком та можливість використання його для України / Ю.В.Городніченко // Науковий журнал «Молодий вчений».-2014.- №8(11).– С. 86-91(РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)

 32. Городніченко Ю.В. Державне регулювання та необхідність створення мегарегулятора на фондовому ринку / Ю.В.Городніченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки».-2014.- Вип. 8.– С. 367-370.

 
 Список наукових праць

доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії наук вищої освіти України Т.М. Боголіб

 

І. Підручники, навчальні посібники

1. Боголіб Т.М. Менеджмент і маркетинг в освіті. / Т.М. Боголіб – Львів, 1998. – 250 с.

 1. Боголіб Т.М. Викладання правознавства за модульно-рейтинговою системою. / Т.М. Боголіб – Одеса, 2000. – 312 с.

 2. Боголиб Т.М. Правовые основы внешнеэкономической деятельности. / Т.М. Боголиб – Полтава, 2000. – 274 с.

 3. Боголиб Т.М. Актуальные экономические проблемы менеджмента и маркетинга в здравоохранении / Т.М. Боголиб – Полтава, 2000. – 316 с.

 4. Боголіб Т.М. Податкова система: навчальний посібник / Т.М. Боголіб – Переяслав-Хмельницький, 2001. – 256 с.

 5. Боголіб Т.М. Організація виробництва. / Т.М. Боголіб – Переяслав-Хмельницький, 2001. – 294 с.

 6. Боголіб Т. М. Податкова система України / Т.М. Боголіб – К., 2002. – 196 с.

 7. Боголіб Т. М. Економіка вищої школи / Т.М. Боголіб – К., 2005. –             232 с.

 8. Боголіб Т.М. Методика викладання економічних дисциплін: навчальний посібник / Т.М. Боголіб – К., 2005. – 248 с.

 9. Боголіб Т.М. Підприємницьке право: навчальний посібник                / Т.М. Боголіб – К.: Освіта України, 2007. – 236 с.

 10. Боголіб Т.М. Економіка вищої освіти. / Т.М. Боголіб – К.: Міленіум, 2007. – 286 с.

 11. Боголіб Т.М. Університетська освіта. / Т.М. Боголіб – К.: Міленіум, 2007. – 240 с.

 12. Боголіб Т.М. Бюджетний менеджмент / Т.М. Боголіб – К.: Міленіум, 2008. – 264 с.

 13. Боголіб Т.М. Місцеві фінанси. / Т.М. Боголіб – К.: Міленіум, 2008. – 256 с.

 14. Боголіб Т.М. Бюджетна система: навчальний посібник. / Т.М. Боголіб – К.: Міленіум, 2008. – 284 с.

 15. Перебийніс В.І., Боголіб Т.М. Операційний менеджмент: навчальний посібник. – Полтава, 2009. – 448 с.

 16. Боголіб Т.М., Малишко В.В. Бюджетна система України: підручник / Т.М. Боголіб, В.В. Малишко – К.: Корпорація, 2010. – 452 с.  – 40 др. арк.

 17. Боголіб Т.М., Малишко В.В. Бюджетна система: навчальний посібник, / Т.М. Боголіб, В.В. Малишко. – К.: Корпорація – 2013 – 570 c. – автору належить 12,4 друк. арк.

 18. Фінанси   (за редакцією   Боголіб   Т.М.): навчальний   посібник  –  К.:

Корпорація – 2013 –574 c. – автору належить 10 друк. арк.

20. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник / за ред. д.е.н., професора Т.М. Боголіб – К.: Корпорація, 2014 – 512 с. – автору належить 6,2 друк. арк.

21. Косєдовський В., Боголіб Т.М. Інтеграція та кооперація економічних систем країн ЄС: навчальний посібник / В. Косєдовський, Т.М. Боголіб – Торунь: НВУ, 2014 – 442 с. –  автору належить 10 друк. арк.

22. Tatiana Bogolib. Polityka innowacyjnego rozwojuregionalnego Ukrainy innovative Regional Development Policy of Ukraine / Pozwój Regionalny i lokalny w Europie Środkowo – Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy (redakcija naukowa: Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak – Szulc, Maria Kola – Bezka) – Torun: Wydawnictwo naukowe, 2014 – 494 p., автор C. 141-163 (1,5 друк. арк.).

23. Фінансовий ринок: навчальний посібник / за ред. д.е.н., професора Т.М. Боголіб. – К: Корпорація – 2015 – 482 с. – автору належить 4 друк. арк.

24. Боголіб Т.М., Малишко В.В. Економіка вищої школи: навчальний посібник / Т.М. Боголіб, В.В. Малишко, – К.: Корпорація, 2015 – 324 с. (7-               12 розділи) – автору належить 15,8 друк. арк.

 1. Боголіб Т.М. Фінансовий аналіз: навчальний посібник. / Т.М. Боголіб – К.: Корпорація, 2016 – с. 8-20 (І розділ).

 

ІІ. Публікація монографій

 1. Боголиб Т.М. Управление общеобразовательной школой на современном этапе: Экономический аспект. / Т.М. Боголиб – М.: изд. МГУ им. В.М. Ломоносова, 1990. – 280 с.

 2. Боголиб Т.М. Подготовка управленческих кадров для экономической реформы. / Т.М. Боголиб –М.: Изд МГУ имени М.В. Ломоносова, 1990. –13,5 п.л.

 3. Боголиб Т.М. Предпринимательство в системе образования.
  / Т.М. Боголиб – М.: изд. МГУ им. В.М. Ломоносова, 1991. – 262 с.

 4. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом. / Т.М. Боголиб – К.: Міленіум, 2004. – 216 с.

 5. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом / Т.М. Боголіб – К., 2004. – 216 с. (10 др. арк.).

 6. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т.М. Боголіб – К., 2006. – 324 с. (36,2 др. арк.)

 7. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період. / Т.М. Боголиб – К.: Міленіум, 2006. – 592 с.

 8. Боголіб Т.М. Ринкова модель ВНЗ. / Т.М. Боголиб – К.: Корпорація, 2007. – 424 с.

 9. Модель інноваційного вищого навчального закладу: економічний аспект. Колективна монографія: Коцур В.П., Боголіб Т.М. та ін. – К.: Корпорація, 2008. – 392 с.

 10. Економічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» 1998-2008. Літопис економічного факультету. Бібліографічний довідник. / Укладачі: Т.М. Боголіб, Г.В. Чабан, Т.В. Козій та ін.; Наук. ред. Т.М. Боголіб. – К.: «Освіта України», 2008 – 180 с.

 11. Боголіб Т.М. Роль освіти і науки у постіндустріальному розвитку України: монографія / Т.М. Боголіб – Корпорація, 2010. – 406 с. – 22,57 др. ар.

 12. Розвиток вищої освіти і вимоги постіндустріального                      суспільства. Розділ монографії «Структурні реформи економіки» (Боголіб Т.М.) / О.І. Аноша,  С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій. – Тернопіль, 2012. – С. 744-778. – 3 др. арк.

 13. Украина-Польша: Интергация, глобализация, кооперация: монография. / Т.М. Боголиб, В. Коседовский // Торунь, 2013. – автору належить 15,4 друк. арк.

14. Фінансово-економічні умови формування інноваційного механізму: монографія / за ред. д.е.н. професора Л.І. Федулової, д.е.н. професора Т.М. Боголіб – К: Корпорація, 2013. – 666 c. (Боголіб Т.М. належить р. 1. С. 11-170, р. 2. С. 170-302, р. 3. С. 302-357 – 21,6 друк. арк.)

15. Tatiana Bogolib. Role of Educational and Innovative Potential in Development of the Region – the Case of Ukraine / Problems of Economic policy of the central and Eastern Europe countries Macra economic and regional aspects: monograhtiya (Editors: Aranka Ignasiak – Szulc, Wojciech Kosidowski) – Torun: Wydawnictwo naukowe, 2014. – 504 p., автор C. 141-163 (1,5 друк. арк.).

16. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти і науки в умовах формування інноваційної економіки: монографія / за ред. д.е.н. професора Боголіб Т.М. – К.: Корпорація, 2014. – 535 с. – 15 друк. арк.

17. WSPÓŁCZESNA  BIAŁJRUŚ  spoteczeństwo:   gospodarka   czasu   przemian  / pod redakcja  Wojciecha Kosiedowskiego; Bogolib – Torun: Wjdawnictwo Naukove, 2014. – 328 p. – 8 друк. арк.

18. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія / за ред. Патона Б.Є. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – 680 с. – 2 друк. арк.

19. Постсоветский институционализм: десять лет спустя / под. ред. Нуреева Р.М., Дементьева В.В. Т.2. (Боголиб Т.М. Институты власти в Украине в условиях трансформаций), Москва: ВШЭ, 2014. – 472 с. – 2 друк. арк.

20. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми. Монографія за ред. О.М. Алимова, О.І. Амоши (Боголіб Т.М. Нова індустріалізація в Україні) – Запоріжжя: КПУ 2014. – 798 с. – 2 друк. арк.

21. Mechanismus der machhaltigen (нім.) des wirtschafts systems formation: collective monographie – Nürberg, Deutschaland, 2014. – 229 s. – 16 друк. арк.

22. Нова модель економічного зростання в Україні: монографія / за заг. ред. Т.М. Боголіб, – К.: Корпорація, 2015. – 694 с. – 6 друк. арк.

23. Socio-economic aspects of economics and management: collective monographic – Taunton, MA, Unted States of America, 2015. – 364 p. – 1,6 друк. арк.

24. Cтратегії економічного розвитку: держава, регіони, підприємства: Монографія (За ред. д.е.н., професора Шапошнікова К.С.) – Х: ХДУ, 2015. – 592 с. – 2,2 друк. арк.

25. Bogolib T.М.Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy:  collective  monograph / T.М. Bogolib // United States of America, 2015.

United States of America, 2015. – 1,6 друк. арк.

26. Боголиб Т.М., Коседовски В.В. Развитие территориальных общин: Украина, Польша: collective monograph / Т.М. Боголиб, В.В. Коседовски, –Торунь: Научное издательство университета имени Николая Коперника, 2015. – 14 друк. арк.

27. Bogolib T.М. Mechanismus dek nachaltigen entwicklung des wirtschafts systems formation (p. 1.4. Teoretical and methodological principles of state sustainable economic development propotion): collective monograph                                / Т.М. Боголиб, –Германия, Nϋrnberg, Deutschland, 2015. – 1,5 друк. арк.

28. Боголиб Т.М., Коседовски В. Организация местного самоуправления: Учебное пособие / Т.М. Боголиб, В. Коседовски, – Польша, Торунь: НИ УНК, 2015. – 12,6 друк. арк.

29. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. (Боголиб Т.М. Основные направления государственной региональной политики в Украине. Глава 14), – Астана: Казахстаниздат, 2015. – С. 187-217. – 3 друк. арк.

30. Региональная экономика и финансовая политика: проблемы реализации. (Боголиб Т.М. Механизм управления ресурсами местных бюджетов Украины. Глава 6). – Астана: Казахстаниздат, 2016. – С. 86-126. –             2 друк. арк.

 1. Bogolib T.M. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics: monograph – Poitiers, France, 2016 – p. 158-169 (3.4. Development of innovation policy of Ukraine under structural reforms).

 2. Региональная экономика и финансовая политика: проблемы реализации: монография. – Астана, 2016 с. 86-116 (Боголиб Т.М. Глава 6. Механизм управления ресурсами местных бюджетов Украины).

 3. Боголиб Т.М., Дорина Е.Б. Национальная и региональная экономика: проблемы и перспективы. Монография – Минск: БГЭУ, 2016 – 312 с.

 4. Качество жизни: социально-экономический, политико-правовой и социально-культурный аспект: Монография. – Алмаматы, 2016 – 184 с.                    (Боголиб Т.М. р. 2. Уровень жизни населения Украины в условиях структурних кризисов и глобальних вызовов) – с. 30-59.

 5. Economics, management, law: innovation strategy. Monographic. – Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China, – 2016 – 364 p. (Bogolib Tatiana, r. Financial system of Ukraine: problems of development the global challenges,               p. 203-237).

 6. Экономика знания: вопросы теории и практики. Монография. – Publishing house «Breeze», Montreal, Canada, 2016 – 402 c. (р. 6 Боголиб Т.М. Развитие экономики знаний в Украине в условиях структурного кризиса, с. 124-174, 3 п.л.) (РИНЦ, Science Index, Thomson Reuters).

 7. Rozwόj regionalny: monografy. Torun. NWU, 2016 – 464 p. (Bogolib Tatiana. Rozwόj spoteczno – gospodarczy regionόw Ukrainy w warunkach kryzycu strukturalnego – p. 40-64, (2 п.л., Index Copernicus International)).

 8. Social Sciences for Regional Development: Monografya (r. 1. Bogolib T.M. Living standards of population and manifestation of social exlusion in Ukrainian society Daugavpils, 2016 – 412 p. (Index Copernicus International, Thomson Reuters)).

 9. Social Education Project of Improving Knowledge in Economics                     (Bogolib Tatiana. 3.4. Development of innovation policy of Ukraine under structural reforms) – Poitiers, France – 2016.

 10. Национальная и региональная экономика: проблемы и перспективы Минск: БГЭУ – 2016.

 11. Economics of knowledge: theory and practice (Bogolib T.M. r. 4.  The role and reatures of influence of education on economic grownh) – Publishing house «Breeze», Montreal, Canada – 2016.

 12. Analysis of financial state of enterprises: domestic and foreign approaches (Bogolib T.M. r. 3. Financial support procurement in Ukraine) - Les Editions L’Originale, Paris, France – 2016.

 
 

ІІІ. Наукові статті опубліковані у вітчизняних наукових виданнях ВАК України

 1. Боголиб Т.М. Модель процесса распределения специалистов                     / Т.М. Боголиб // Проблемы определения потребности народного хозяйства в кадрах специаличтов – М.: 1989 – 0,3 п.л.

 2. Боголиб Т.М. К вопросу оптимизации распределения молодых специалистов / Т.М. Боголиб // Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции АСУ – Тбилиси, 1990 – 0,1 п.л.

 3. Боголиб Т.М. Подготовка управленческих кадров для экономической реформы / Т.М. Боголиб – М.: Изд. МГУ имени М.В. Ломоносова, 1990.

 4. Боголиб Т.М. К вопросу об управлении системой обеспечения потребности в специалистах для отраслей производственной сферы                        / Т.М. Боголиб // Автоматизация и программирование задач управления. – М.: Изд. МВТУ им. Баумана, 1991 – 0,2 п.л.

 5. Боголиб Т.М. К вопросу о выборе процедуры планирования обеспечения специалистами отраслей непроизводственной сферы в условиях АСУ / Т.М. Боголиб // Сб. тезисов докладов Всесоюзной научно-технической конференции «Оптимизация автоматизированных систем управления». – М.: НТОРЭС, 1991 – 0,2 п.л.

 6. Боголиб Т.М. Вопросы совершенствования системы плановых расчетов потребности в специалистах / Т.М. Боголиб // Резервы и пути повышения качества работы предприятий и производственных объединений. – М.: Труды ВЗФЭИ, вып.23, 1991 – 0,2 п.л.

 7. Боголиб Т.М. Вопросы научно обоснованной системы планирования отраслевой потребности в специалистах / Т.М. Боголиб // Сб. «Проблемы экономики и управления в целлюлозно-бумажной промышленности» ЦНИИ ЭТ бумпром, вып. 2, М.: 1990 – 0,2 п.л.

 1. Боголіб Т.М. Правовий статус сучасної школи / Т.М.  Боголіб // Наша школа. – 2000. – №1. – С. 18-29.

 2. Боголіб Т.М. Роль маркетингу в освітній сфері / Т.М.  Боголіб // Наша школа – 2000. – №2. – С. 47-58.

 3. Боголіб Т.М. Економічний механізм сучасної школи / Т.М.  Боголіб  // Постметодика – 2000. – №2. – С. 34-46.

 4. Боголіб Т.М. Кадровий менеджмент / Т.М.  Боголіб // Постметодика – 2000 – №4. – С. 42-51.

 5. Боголіб Т.М. Перспективи економічної освіти / Т.М.  Боголіб                     // Економіка. – 2002 – №1– С. 92-104.

 1. Боголіб Т.М. Управління фінансами вищих навчальних закладів               / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 26-32. ( 0,42 др. арк.).

 2. Боголіб Т. М. Розширення ринкових відносин навчальних закладів в умовах перехідної економіки / Т.М.  Боголіб // Наукові засади економіки і управління освітою: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції аспірантів та вчених 14 квітня 2004 р. – С. 31-35. (0,4 др. арк.).

 3. Боголіб Т. М. Проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін / Т.М.  Боголіб // Перспективи і проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції аспірантів та вчених м. Переяслав-Хмельницький, 2003 р. – С. 16-18.                     (0,4 др. арк.).

 4. Боголіб Т.М. Формування бюджету вищого навчального закладу                     / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 95-103. (0,52 др. арк.).

 5. Боголіб Т.М. Оперативне фінансове управління вищим закладом освіти  / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 46-53. ( 0,48 др. арк.).

 1. Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок / Т.М.  Боголіб                   // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 52-60. (0,44 др. арк.).

 2. Боголіб Т.М. Фінансування освіти за кордоном / Т.М. Боголіб                      // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 132-140. (0,52 др. арк.).

 3. Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном / Т.М. Боголіб                       // Фінанси України. – 2005 – № 4. – С. 46-54. (0,52 др. арк.).

 4. Боголіб Т.М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. – 2005. – № 2. – С. 106-114. –                  (0,52 др. арк).

 5. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення науково-технічної сфери вищих навчальних закладів / Т.М.  Боголіб // Підприємництво, господарство, право. – 2005 – №10. – С. 170-176. ( 0,48 др. арк.).

 6. Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово- господарської діяльності ВНЗ / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. – 2006. –         № 5. – С .50- 63. (0,64 др. арк.)

 7. Боголіб Т.М. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи / Т.М.  Боголіб // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №8. – С.57-62. ( 0,42 др. арк.).

 8. Боголіб Т.М. Організація ефективної діяльності вищих навчальних закладів / Т.М.  Боголіб // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №7. – С. 122-128. (0,48 др. арк.).

 9. Боголіб Т.М. Механізм комерціалізації вищих навчальних закладів                / Т.М.  Боголіб // Підприємництво, господарство, право. – 2006. – №6. – С. 167-170. (0,4 др. арк.)

 10. Боголіб Т.М. Освітній трансферт як метод управління розвитком системи вищої освіти / Т.М.  Боголіб //Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №10. – С. 140-146. ( 0,52 др. арк.)

 11. Боголіб Т.М. Інвестиційні процеси в системі вищої освіти                            / Т.М.  Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8 –              С. 82-86. (0,4 др. арк.).

 12. Боголіб Т.М. Науково-методичне обгрунтування вартості платних послуг освітніх установ / Т.М.  Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 7. – С. 92-99. ( 0,53 др. арк.).

 13. Боголіб Т.М. Економічні підходи до управління конкурентоспроможності вищої освіти України / Т.М.  Боголіб // Наукові праці Східноукраїнського національного університету. Економіка. – 2006. – №2. –С.47-54. (0,47 др. арк.).

 1. Боголіб Т. М. Система оподаткування державних ВНЗ / Т.М.  Боголіб         // Стратегія розвитку України: науковий журнал. – 2006. – №1. – С. 44-50.            (0,51 др. арк.).

 2. Боголіб Т.М. Підприємницька діяльність вищого закладу освіти                 / Т.М.  Боголіб // Науковий часопис національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова, серія 18 Економіка і право, випуск 4 – 2006. – С. 28-39.       (0,62 др. арк.).

 3. Боголиб Т.М. Предпринимательские аспекты интеграции науки, образования и бизнеса / Т.М.  Боголиб // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 218. – 2006. – С. 164-177. (0,6 др. арк.).

 4. Боголіб Т.М. Роль контроллінгу в трансформаційній економіці                       / Т.М.  Боголіб // Нова парадигма. – 2006. – спецвипуск. – С. 265-267.                    (0,4 др. арк.).

 5. Боголіб Т. М. Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів у системі вищої освіти / Т.М.  Боголіб // Гуманітарний вісник. – 2006. – спецвипуск. – С. 65-70. ( 0,48 др.арк.).

 6. Боголіб Т.М. Методи контроллінгу в системі фінансового менеджменту ВНЗ / Т.М.  Боголіб // Економіка і підприємництво. – 2005. – №15. – С. 130- 149. (0,9 др. арк.).

 7. Боголіб Т. М. Гармонізація вищої освіти в умовах реформування                  / Т.М.  Боголіб // Гуманітарний вісник. – спецвипуск. – 2005. – С. 36-39.             (0,54 др. арк.).

 8. Боголіб Т.М. Проблеми моніторингу освітнього процесу: історичний аналіз / Т.М.  Боголіб // Гуманітарний вісник. – 2007. – №1. – С. 64-70.

 1. Боголіб Т.М. Фінансове планування і прогнозування в системі вищої освіти / Т.М.  Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. –№2. – С. 74-82.

 2. Боголіб Т.М. Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційній економіці              / Т.М.  Боголіб // Економічний вісник університету. – 2007. – №1. – С. 139-149.

 3. Боголіб Т.М. Система аналізу, планування і контролю вартості науково-технічної продукції / Т.М.  Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №4 – С. 111-117.

 4. Боголіб Т.М. Гуманізація освітнього процесу у вищому навчальному закладі / Т.М.  Боголіб // Гуманітарний вісник. – 2007. – Спецвипуск. – С. 51-58.

 5. Боголіб Т.М. Економіка нового типу і суспільство // Формування ринкових відносин в Україні / Т.М.  Боголіб – 2007. – №3. – С. 86-92.

 6. Боголиб Т.М. Экономика знаний и общество знаний / Т.М.  Боголиб  // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Випуск 220. – С. 121-127.

 7. Боголиб Т.М. Человеческий капитал и экономический ресурс                   // Економіка: проблеми теорії та практики / Т.М.  Боголиб – 2007. – Випуск 221. – С. 68-77.

 8. Боголіб Т.М. Засоби державного регулювання фінансового забезпечення освітньої діяльності / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету. – №2. – 2007. – С. 131-136.

 9. Боголіб Т.М. Реінжиніринг бізнес-процесів в освітній організації               / Т.М. Боголіб // Підприємництво, господарство, право. – 2007. – №5. – С. 16-24.

 10. Боголіб Т.М. Регіоналізація вищої освіти в умовах розвитку економіки нового типу / Т.М. Боголіб // Підприємництво, господарство,  право – 2007. – №6. – С. 34-14.

 11. Боголіб Т.М. Освітні ресурси в системі рушійних сил розвитку економіки / Т.М. Боголіб // Підприємництво, господарство, право – 2007 – №7. – С. 17-28.

 12. Боголиб Т.М. Социальные приоритеты занятости населения в Украине / Т.М. Боголиб // Научные записки НИИ Республики Беларусь. – 2007  – №4 – С. 17-29.

 13. Боголиб Т.М. Конкурентоспособность украинских специалистов на мировом рынке труда / Т.М. Боголиб // Весник БГЭУ; серия: экономические науки. – 2007. – Выпуск 64. – С. 64-79.

 14. Боголіб Т.М. Програмно-цільовий метод в системі фінансування вищої освіти // Економічний вісник університету – 2007 – №4 – С. 24-28.

 15. Боголіб Т.М. Соціально-економічна ефективність вищої освіти                    / Т.М. Боголіб // Підприємництво, менеджмент, маркетинг. – 2007. – №12. –  С. 46-58.

 16. Боголиб Т.М. Теоретические концепции трансформирования макроэкономических механизмов управления высшим образованием                       / Т.М. Боголиб // Уральский научный вестник. – 2007 – №18. – С. 24-36.

 17. Боголиб Т.М. Усовершенствование казначейского обслуживания выполнения государственного бюджета / Т.М. Боголиб // Оралдын гылым жаршысы – 2007 – Выпуск 38. – С. 64-75.

 18. Боголиб Т.М. Внедрение казначейского обслуживания местных бюджетов / Т.М. Боголіб // Уральский научный вестник – 2007 –                     Выпуск 16 (1). – С. 33-45.

 19. Боголиб Т.М. Проблемы развития программно-целевого метода в бюджетном процессе / Т.М. Боголиб // Современный научный вестник – 2008 – №19. – С. 57-72.

 20. Боголиб Т.М. Расходы бюджета на развитие человеческого капитала как условие экономического роста / Т.М. Боголіб // Современный научный вестник – 2007. – №11. – С. 79-81.

 21. Боголіб Т.М. Фінансова політика держави щодо підвищення національної конкурентності / Т.М. Боголіб // Проблеми теорії і практики економіки – 2007 – №12. – С. 28-39.

 22. Боголіб Т.М. Умови забезпечення ефективності освіти / Т.М. Боголіб // Вісник економічної науки – 2007. – №2. – С. 63-76.

 23. Боголіб Т.М. Фінансові важелі конкурентної політики / Т.М. Боголіб // Проблеми економіки – 2007. – №12. – С. 46-57.

 24. Боголіб Т.М. Стан і перспективи бюджетного інвестування                        // Економіка і право. – №11 – 2007 – С. 89-101.

 25. Боголиб Т.М. Влияние финансовой политики государства на уровень национальной конкурентности / Т.М. Боголиб // Уральский научный           вестник. – 2007. – Вип. 36. – С. 63-76.

 26. Боголіб Т.М. Програмно-цільовий метод бюджетного планування в освітній галузі / Т.М. Боголіб // Формування ринкових відносин в Україні. –2008. – №2. – С. 39-48.

 27. Боголіб Т.М. Фінансування вищої освіти як пріоритетного напрямку видатків державного бюджету України / Т.М. Боголіб // Проблеми          економіки. – 2008. – №4. – С. 83-94.

 28. Боголиб Т.М. Социальные приоритеты украинской экономики                      / Т.М. Боголиб // Современный научный вестник. Серия: Экономика и право – 2008. – №18(44). – С. 51-63 (Россия).

 29. Боголиб Т.М. Влияние человеческого капитала на обеспечение национальной конкурентоспособности / Т.М. Боголиб // Экономика          Белоруси – 2008. – №3. – С. 112-124.

 30. Боголиб Т.М. Образовательное антрепренерство как экономическое явление в системе образовательных отношений / Т.М. Боголиб // Економічний вісник університету – 2008. – №5-6. – С. 45-49.

 31. Боголиб Т.М. Экономическое значение образования в обществе и его экономическая функция / Т.М. Боголиб // Уральский научный вестник – 2008 – Вып. 39. – С. 44-56 (Казахстан).

 32. Боголіб Т.М. Зростання ролі освіти в економічному розвитку країн           / Т.М. Боголіб // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2(19). – С. 23-37.

 33. Боголиб Т.М. Экономическое значение образования в обществе: теория и практика / Т.М. Боголиб // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая – 2008 – №34-2 (138). –             С. 28-37.

 34. Боголиб Т.М. Расходы государственного бюджета на развитие высшего образования / Т.М. Боголиб // Уральский научный вестник. – 2008 –Вып. 40. – С. 69-81 (Казахстан).

 35. Боголіб Т.М. Специфіка управління структурою організації в інноваційному ВНЗ / Т.М. Боголіб // Рідна школа – 2008. – №10. – С. 16-19.

 36. Боголиб Т.М. Развитие науки в условиях транзитивной экономики в Украине / Т.М. Боголиб // Новое качество экономического роста. – Минск, «Право и экономика», 2008. – С. 402-408.

 37. Боголіб Т.М. Зарубіжний досвід фінансування освіти / Т.М. Боголіб    // Економічний вісник університету. – 2008. – №7. – С. 150-156.

 38. Боголиб Т.М. Проблемы развития программно-целевого метода в бюджетных организациях / Т.М. Боголиб // Финансы Беларуси – 2008. – №3. – С. 46-55.

 39. Боголиб Т.М. Социальные приоритеты украинской экономики                  / Т.М. Боголиб // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития – Минск, 2008. – Том 1. – С. 96-102.

 40. Боголиб Т.М. Теоретические концепции трансформирования макроэкономических механизмов управления высшим образованием                          / Т.М. Боголиб // Современный научный вестник. Серия: Экономика – 2008. –  №20(38). – С. 21-34 (Россия).

 41. Боголіб Т.М. Інтеграція науки і освіти в процесі підготовки фахівців з економіки / Т.М. Боголіб // Педагогіка – 2008. – №3. – С. 10-21.

 42. Боголиб Т.М. Бюджетирование развития человеческого капитала (социальная защита и социальная помощь) / Т.М. Боголиб // Финансы Беларуси. – 2008. – №2. – С. 69-81.

 43. Боголиб Т.М. Бюджетирование развития человеческого капитала (здравохранение) / Т.М. Боголиб // Финансы Беларуси – 2008. – №4. – С. 54-65.

 44. Боголіб Т.М. Кредитування реального сектора економіки                     / Т.М. Боголіб // Вісник економічної науки України – 2008. – №2. – С. 117-132.

 45. Боголиб Т.М. Расходы государственного бюджета на развитие человеческого капитала (социальное обеспечение) / Т.М. Боголиб                            // Экономический вестник софийского университета (Болгария). – 2008 –Вып.24. – С. 36-44.

 46. Боголіб Т.М. Зарубіжний і російський досвід фінансування освіти            / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету – 2008. – №7. – С. 150-156.

 47. Боголиб Т.М. Проблемы формирования институтов рыночной системы / Т.М. Боголиб // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – №2. – Т.6. – С. 74-82.

 48. Боголиб Т.М. Инновации в системе факторов экономического роста (зарубежный опыт) / Т.М. Боголиб // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2008. – №1. – С. 27-34.

 49. Bogolib Т.М. Ekonomikas klasterizacijas teoretiskie un metodologiskie aspekti / Т.М. Bogolib // Social sciences bulletin – 2008 – №2 (6) – C. 85-          103 (Латвия).

 1. Боголиб Т.М. Социальные реформы в Украине / Т.М. Боголиб                    // Экономика Беларуси – 2009 – №10. – С. 49-61.

 2. Боголиб Т.М. Социальная политика Украины: экономический аспект  / Т.М. Боголиб // Уральский научный вестник – 2009. – Вып. 42. – С. 31-               44 (Казахстан).

 3. Боголиб Т.М. Институциональная основа инновационных преобразований регионов / Т.М. Боголиб // Научный вестник Кемеровского госуни- верситета. Серия: экономика. – 2009. – №15. – С. 63-81.

 4. Боголиб Т.М. Финансирование социальных программ в Украине                / Т.М. Боголиб // Финансы Беларуси. – 2009. – №5. – С. 54-66.

 5. Боголиб Т.М. Бюджетирование научных исследований в Украине              // Современный экономический вестник – 2009. – №6. – С. 37-51 (Россия, Кемерово).

 6. Боголиб Т.М. Бюджетирование развития человеческого капитала в странах с развитой экономикой / Т.М. Боголиб // Уральский научный                 вестник. – 2009. – №42. – С. 86-98.

 7. Боголиб Т.М. Институциональные основы образовательной системы / Т.М. Боголиб // Научные записки Донецкого национального технического университета. Серия. Экономика – 2009. – №9. – С. 74-86.

 1. Боголиб Т.М. Финансирование исследовательских университетов: опыт зарубежных стран / Т.М. Боголиб // Экономика Беларуси – 2009 – №5 – С. 34-47.

 2. Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу / Т.М. Боголіб // Фінанси України – 2009. – №8. – С. 40-51.

 3. Боголіб Т.М. Підприємницькі університети на ринку дистанційної освіти / Т.М. Боголіб – 2009. – №10. – С. 3-13.

 4. Боголіб Т.М. Фінансові ресурси приватних ВНЗ / Т.М. Боголіб                    // Проблеми економіки – 2009 – №5. – С. 40-52.

 5. Боголиб Т.М. Роль знаний в развитии инновационной экономики                / Т.М. Боголиб // Научные труды Южного федерального университета: Экономика – 2009. – №3. – С. 74-89 (Ростов-на-Дону, Россия).

 6. Боголиб Т.М. Финансирование последипломного образования                  / Т.М. Боголиб // Современный научный вестник. Серия: Экономика – 2009. –№24(42). – С. 102-114 (Россия).

 7. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення пенсійних виплат в Україні               / Т.М. Боголіб // Економіка і право – 2009 – №36(2). – С. 44-59.

 8. Боголиб Т.М. Проблемы формирования институтов в условиях экономического кризиса / Т.М. Боголиб // Экономический вестник Ростовского госуниверситета – 2009 – №2. – Т. 6. – С. 94-102.

 9. Боголиб Т.М. Теоретические концепции трансформирования макроэкономических механизмов управления приватными высшими учебными заведениями / Т.М. Боголиб // Оралдын Былым жаршисы. Экономика (Казахстан) – 2009 – №3(18) – С. 71-84.

 10. Боголиб Т.М. Инновационные процессы в Украине в условиях кризиса / Т.М. Боголиб // Экономический бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь – 2009. – №1 – С. 27-34 (Беларусь).

 11. Боголиб Т.М. Использование программно-целевого метода в финансово-хозяйственной деятельности ВНЗ / Т.М. Боголиб // Современный научный вестник. Серия: Экономика, право – 2009 – №29(45) – С. 57-73.

 12. Боголіб Т.М. Бюджетна доктрина держави в умовах кризи                          / Т.М. Боголіб // Вісник економічної науки України – 2009. – №3(20). – С. 17-22.

 13. Боголіб Т.М. Інноваційно-технологічні передумови конкурентоспроможності економіки / Т.М. Боголіб // Наукові записки НУ «Острозька Академия». Серія «Економіка» – Вип. 12. – 2009 – С. 71-83.

 14. Боголіб Т.М. Розвиток соціального партнерства / Т.М. Боголіб                   // Проблеми економіки – 2009. – №4. – С. 44-56.

 1. Боголіб Т.М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США                         / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. Наук. журн. – 2010. – №2. – С. 70-83. –                 1 др. ар.   

 2. Боголіб Т.М. Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід / Т.М.  Боголіб // Фінанси України. Наук. журн. – 2010. – №4. – С.35-45. – 0,8 др. ар.   

 3. Боголиб Т.М. Институциональные инструменты региональной политики / Т.М. Боголиб // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Вып. 38-1. – 2010. – С. 79-84 – 0,5 п. л.   

 4. Боголіб Т.М. Механізм інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) / Т.М.  Боголіб                        // Вісник економічної науки. Науковий журнал. – 2010. – №1. – С. 37-42. –          0,5 др. ар.   

 5. Боголіб Т.М. Імператив економічного розвитку економіки України                  / Т.М.  Боголіб // Вісник економічної науки. – 2010. – №2. – С. 337-344. – 0,6 др. ар.

 6. Боголіб Т.М. Фінансування діяльності та пенсійне забезпечення професорсько-викладацького складу ВНЗ США / Т.М.  Боголіб // Економічний вісник університету. – 2010. – №14. – С.150-155. – 0,5 др. ар.   

 7. Боголіб Т.М. Умови забезпечення інноваційної складової у науковій діяльності університетів / Т.М.  Боголіб // Економічний вісник університету. – 2010. – №15.– С.226-232. – 0,5 др. ар.   

 8. Боголиб Т.М. Региональный вуз и рынок труда: проблемы занятости            / Т.М.  Боголиб // Проблемы экономики. – 2010. – №262 т. V. зб. наук. праць ВАК – С.1116-1127. – 0,8 п. л.   

 9. Боголіб Т.М. Стратегія України у постіндустріальному світі та елітна освіта     / Т.М.  Боголіб // Україна в умовах глобалізації конкуренції. – 2010. – №1. – с. 262-266.    – 0,5 др. ар.   

 10. Боголиб Т.М. Институциональные инструменты региональной политики / Т.М.  Боголиб // Региональная экономика. – 2010. – №9. – С. 134-148. – 1 п. л.   

 11. Боголіб Т.М. Середньострокове бюджетне планування як бюджетний механізм стимулювання економічної активності в Україні    / Т.М. Боголіб                    // Економічний вісник університету. – 2011. – №17/1. – С.182-189. – 0,6 др. арк.

 12. Боголиб Т.М. Роль университета в региональном развитии                                 / Т.М.  Боголиб //    Економічний вісник університету. – 2011. – №16/2. – С.8-13. –0,5 др. арк.   

 13. Боголіб Т.М. Нова організація освітніх ресурсів вищої школи: відповідь на виклики сучасної економіки    / Т.М.  Боголіб // Економічний вісник університету. – 2011. – №15/1.– С. 27-32. – 0,5  др.арк.   

 14. Боголіб Т. М. Фінансові ризики в системі освіти / Т.М.  Боголіб                 // Науковий вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2005. –              № 3. – С. 3-7. – 0,4 др. арк.

 15. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету. – 2012. – №19/1. – С. 175-178. – 0,5 друк. арк.

 16. Боголіб Т.М. Інституціональні основи стратегії розвитку регіональної політики в Україні / Т.М. Боголіб // Наукові праці ДонТУ. Серія: Економічна. – 2013. – №46/3. – С. 54-59. – 0,5 друк. арк.

 17. Боголіб Т.М. Бюджетне фінансування освіти у Російській імперії / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету. – 2012. – №17/2. – С. 169-174. – 0,6 друк. арк.

 18. Боголіб Т.М. Нормативний метод фінансування освіти / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету. – 2012. – №18/2. – С. 260-267. – 0,7 друк. арк.

 19. Боголіб Т.М. Процеси капіталізації розвитку вищої освіти та університетської науки / Т.М. Боголіб // Фінанси України – 2012.– №11 – С. 84-94.

 20. Боголіб Т.М. Модернізація економічного механізму діяльності університетів / Т.М. Боголіб // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 24-33.

 21. Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії / Т.М. Боголіб // Вісник НАНУ. – 2012. – №10. – С. 31-42.

 22. Боголіб Т.М. Інституційні чинники соціалізації суспільства в умовах глобалізації / Т.М. Боголіб // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – №2(13). – С. 262-268. – 0,6 друк. арк.

 23. Боголіб Т.М. Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету. –              2013. – №20/1 – С. 134-138.

 24. Боголіб Т.М. Комерціалізація наукових розробок університетів / Т.М.Боголіб // Економіка України – 2014. – №1. – С. 33-51 – 1 друк. арк.

 25. Боголиб Т.М. Финансовая система как составная социально-экономического развития страны – Науковий вісник Херсонського державного університету – 2015. – №10 – с. 172-178. – 0,6 друк. арк.

 

IV. Публікація статей у наукових виданнях включених до міжнародних науко-метричних і реферативних баз

1. Боголиб Т.М. Социальная политика в условиях финансово-экономического кризиса / Т.М. Боголиб Социально-экономические проблемы общества, Сбор. науч. труд. утв. ВАК России, Коломна. –  2010. – №2. – С. 280-296. – 0,7 п.л. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

2.    Боголиб Т.М. Формы взаимодействия государства и институтов гражданского общества в противодействии коррупции     / Т.М. Боголиб –Экономический вестник Южного федерального университета. Науч. жур. утв. ВАК России, Ростов-на-Дону. – 2010 – №4, том 6. – С. 46-58. – 0,8 п. л. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

3.    Боголиб Т.М. Реформы государственного финансового контроля: историческая незавершенность / Т.М. Боголиб    – Финансы. ВАК России. –  2010. – №7. – С. 56-61. – 0,5 п. л. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

4.    Боголиб Т.М. Инновационные системы стран постсоветского пространства: государственные и институциональные отношения / Т.М. Боголиб – Институциональная экономика. Сбор. науч. труд. утв. ВАК России, Кемерово. – 2010. – №1. – С. 299-306. – 0,5 п. л.    (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Webometric).

5.    Боголиб Т.М. Влияние человеческого капитала на обеспечение национальной конкурентоспособности    / Т.М. Боголиб – REGIONALAS EKONOMIKAS. Латвия. Сбор. Науч. труд. утв. ВАК Латвии. Даугавпилс. – 2010. – №2. – С. 71-78. – 0,5 п. л. (INDEX SCIENCE).

6.    Bogolib T.M. Regional Development During Transition Period in Ukraine             / T.M. Bogolib – Between Europe and Russia. – №4. – 2009. – p. 263-278.  – 1 п. л. (INDEX SCIENCE).

    7.    Боголиб Т.М. Бюджетирование развития человеческого капитала в Украине / Т.М. Боголиб – Экономический вестник РАН. – 2010. – №2. – С. 64-76. – 1 п. л.    (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

8.    Боголиб Т.М. Развитие элитного образования в Украине: проблемы и перспективы / Т.М. Боголиб – Вопросы образования. – 2011. – №10. – С. 28-          39. – 0,6 др. арк. (Scopus).

9.    Bogolib T.M. Medium-term fiscal planning in Ukraine. / T.M. Bogolib –Contemporary  Economic  Policy.  United  Kingdom.  –  2011.  –  №3.  –  P. 54-65  –               

0,7 др. арк.    (Scopus).

10.     Bogolib T.M. Budget control research programs. / T.M. Bogolib – Economic journal. United Kingdom. – 2011. – №7. – P.38-48. – 0,6 др. арк. (Scopus).

11.     Боголиб Т.М. Рынок труда в системе мировой глобализации                     / Т.М. Боголиб – ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. Torun. – 2011. –  №4. – S.541-551. – 0,7 др. арк. (INDEX SCIENCE COPERNIKUS).

12.     Боголиб Т.М. Конкурентоспособность украинской экономики в контексте европейской интеграции / Т.М. Боголиб – ASPEKTY MAKROEKONOMICZNE I REGIONALNE. Torun. – 2011. –  №7. – S .111-117. –0,5 др. арк.    (INDEX SCIENCE COPERNIKUS).

13.     Боголиб Т.М. Влияние бюджета развития на социально-экономическое развитие региона  / Т.М. Боголиб – Наука Красноярья. – 2011. – №2. – С. 64-         75. – 0,6 др. арк.    (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, EBSCO).

14.     Боголиб Т.М. Нормативное планирование в финансовой деятельности Российской империи  / Т.М. Боголиб – Финансы. – 2011. – №8. – С.16-28. –            0,7 др. арк.    (РИНЦ).

15.     Боголиб Т.М. Управление налоговыми рисками частных предприятий в современных  условиях /  Т.М. Боголиб  –  Финансы. –  2011. – №9. – С. 21-32. –

0,6 др. арк.    (РИНЦ).

16.     Боголиб Т.М. Условия интеграции высшего образования, науки и производства в Украине / Т.М. Боголиб – Вестник РАН. Серия – Экономика. – №5. – С.74-85. – 0,7 др. арк.    (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

17.     Боголиб Т.М. Наука в постиндустриальном обществе: тенденции, ориентиры и механизмы / Т.М. Боголиб – Проблемы прогнозирования в Республике Беларусь. – 2011. – №10. – С.20-36. – 0,8 др. арк. (COPERNIKUS Webometric).

18.     Боголиб Т.М. Институты развития как составляющая бюджетного механизма экономического роста / Т.М. Боголиб Вестник Кемеровского госуниверситета. Серия – Экономика. – №10. – С.48-61. – 0,8 др. арк. (Webometrics, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

19. Bogolib T.M.  The  current  state  and  dynamics  of the investment support of science / T.M. Bogolib // Education Economics journal – Великобританія,  Оксфорд – 2012. – №3. – С. 74-86. – 0,6 друк. арк. (Scopus).  

 1. Bogolib T.M. Investment support intellectualization economy in financial crisis / T.M. Bogolib // Europe – Asia, Scopus, Studies journal – Великобританія, Оксфорд – 2012. – №2. – С. 51-63. – 0,7 друк. арк. (Scopus).  

 2. Bogolib T.M. Social budget as a basis for the development of economy of Ukraine / T.M. Bogolib // Auditing and Finance journal of Accounting Великобританія, 2012. – №3. – С. 65-76. – 0,6 друк. арк. (Scopus).

 3. Боголиб Т.М. Рынок труда в системе мировой глобализации / Т.М. Боголиб // Казанская наука – 2012. – №1. – С. 52-62. – Казань, Россия – 0,5 друк. арк. (Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 4. Боголиб Т.М. Инновационное обеспечение научной сферы / Т.М. Боголиб // Научное творчество ХХI века. – 2012. – №2. – С. 298-308. – Красноярск, Россия – 0,5 друк. арк. (Web of metrics, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 5. Боголиб Т.М. Трансформация социальной ответственности государства / Т.М. Боголиб // Вестник МГУ, серия – управление. – 2012. – №3. – С. 17-28. – Москва, Россия – 0,6 друк. арк. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, ВАК РФ).

 6. Боголиб Т.М. Управление человеческим капиталом промышленного предприятия / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления. –  2012. – №10. – С. 40-50 – Москва, Россия – 0,6 друк. арк. (Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 7. Боголиб Т.М. Механизм институциональных изменений на рынке труда в Украине / Т.М. Боголиб // Современные исследования социальных проблем. – 2012. – №9. – С. 24-36. – Красноярск, Россия – 0,8 друк. арк. (РИНЦ, Web of Science, ВИНИТИ РАН).

 8. Боголиб Т.М. Сравнительный анализ развития инвестирования высшего образования и науки в Украине, Республике Беларусь, Польше, Российской Федерации / Т.М. Боголиб // В мире научных исследований. – 2012. – №10. – С. 41-56. – 0,9 друк. арк. (Scopus, Web of Science, ВИНИТИ РАН).

 9. Боголиб Т.М. Социальные доминанты фискальной политики Украины в условиях глобализации / Т.М. Боголиб // Наука Красноярья. – 2012. – №5. – С. 63-75. – Красноярск, Россия – 0,7 друк. арк. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 10. Боголиб Т.М. Инновационная диверсификация промышленности (зарубежный опыт) / Т.М. Боголиб // Вестник СПбГУ. – 2012. – №4. – С. 79-          91. – Санкт- Петербург, Петербург, Россия – 0,6 друк. арк. (Перечень ВАК РФ, РИНЦ, Webometrics).

 11. Боголиб Т.М. Современный этап структурных трансформаций / Т.М. Боголиб // Экономический журнал (Москва ВШЭ). – 2012. – №3. – С. 18-29. – Красноярск, Россия – 0,6 друк. арк. (Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 12. Боголиб Т.М. Основные направления повышения доходного потенциала органов местного самоуправления / Т.М. Боголиб // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2013 – №49 – С. 163-169. (РИНЦ).

 13. Боголиб Т.М. Мировые тенденции развития процесса интеллектуализации / Т.М. Боголиб // Вестник РУДН. – 2013. – №4. – С. 112-123. – Москва, Россия – 0,6 друк. арк. (Перечень ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 14. Боголиб Т.М. Основные направления рыночных преобразований в Украине / Т.М. Боголиб // Наука и образование. – 2013. – №2. – С. 8-18. –Волгоград, Россия – 0,5 друк. арк. (Перечень ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 15. Bogolib T.M. The Public Sector of Mixeol Economy in the Modern World / Т.М. Boqolib // Eguilibrium – 2013. – №8 – С. 125-137 – 0,8 друк. арк. (Scopus, Copernicus, Pro Quest, RePe с (Research Papers in Economics)).

 16. Боголиб Т.М. Государственное регулирование макроэкономической стабильности в Украине / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления – 2013 – №6 – С. 45-51 – 0,5 друк. арк. (Перечень ВАК РФ, Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Science Index).

 17. Боголиб Т. М. Теоретическое обоснование интеллекта и человеческого капитала как фактора экономического роста / Т.М. Боголиб // В мире научных открытий. – 2013 – №8, 1(44) – С. 269-292 – 1 друк. арк. (Перечень ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, EBSCOhost).

 18. Boqolib T.M. International Experience and World Tendencies of Developinq State-Private Partnership / Т.М. Boqolib // World Applied Sciences Journal Garvard university – 2013 – №23(3) – С. 360-369 – 1 друк. арк. (Scopus).

 19. Боголиб Т. М. Развитие сельского сектора экономики Украины / Т.М. Боголиб // Наука Красноярья. – 2013 – 2(07) – С. 172-191 – 0,8 друк. арк. (ВАК РФ, ВИНИТИ РАН, РИНЦ, DOAJ, EBSCO, Research Bib journal           Database, SSOAR, CrossRef, Index Copernicus, Ulrihsweh, Open Academic journals Index).

 20. Boqolib T.М. The mixed economy in modern world / T.М. Boqolib // European applied sciences stutqart, Germany – 2013 – №2 – С. 89-93 – 0,7 друк. арк. (Copernicus, Scopus).

 21. Боголиб Т.М. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности / Т.М. Боголиб // Економіст – 2013 – №4. – С. 13-17 – 0,8 друк. арк. (PrePEc, EBSCOhost (США)).

 22. Боголиб Т.М. Кадровый потенциал и эффективность системы финансирования инновационной экономики Украины / Т.М. Боголиб // Белорусский экономический журнал – 2012. – №4. – С. 100-112 – 0,8 друк. арк. (ПНИ Республики Беларусь, Index Copernicus, SCIENCE INDEX).

 23. Боголиб Т.М. Механизм государственного регулирования институциональных изменений на рынке труда Украины / Т.М. Боголиб // Вестник Беларусского государственного экономического университета. – 2013. –№1 – С. 105-113 – 0,8 друк. арк. (Перечень научных изданий РБ, Index Copernicus, SCIENCE INDEX).

 24. Боголиб Т.М. Управления человеческим капиталом на промышленном предприятии / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления –  2012. – №11-12 – С. 53-57 – 0,6 друк. арк. (ВАК РФ, Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Science Index).

 25. Боголиб Т.М. Социальное партнерство государства и бизнеса в реализации социальной политики / Т. М. Боголиб // Современные исследования социальных проблем. – 2013. – №1(13) – С. 272-282 – 1 друк. арк. (ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Index Copernicus, SSOAR, EBSCOhost, Research Bib journal Database, CrossRef, Ulrichsweb, Open Academic journals Index).

 26. Boqolib T. M. UNSHADOWINZ UKRAINIAN Economy / Т.М.Boqolib // Science, Westwood, Сanada. – 2013. – April 17 – С. 38-42 – 0,6 друк. арк. (EBSCOhost, Scopus, Thomson Rejter).

 27. Боголиб Т.М. Развитие высшего образования Украины / Т.М. Боголиб  // Аккредитация в образовании – 2013. – октябрь – С. 22-25. (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, ВАК РФ).

 28. Боголиб Т.М. Государственное регулирование макроэкономической стабильности в Украине / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – №6 – С. 45-52. (ВАК РФ, Scopus, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Science Index).

 29. Боголиб Т.М. Механизм повышения эффективности расходов бюджета / Т.М.Боголиб // Економічний часопис-XXI – 2013. – №7 – 8 – С. 58-62. (Scopus, EBSCOhost Index, Copernicus, Ulrich’s periodicals Directory, C.E.E.O.L., QESIS, RISC).

 30. Boqolib T.M. Global  crisis  impact  on  the economic development of states

/ T.M.Boqolib // Економічний вісник університету. – 2013. – №21/1 – С. 70-74. (Україніка наукова, Джерело, РИНЦ, ВИНИТИ РАН).

 1. Bogolib T.М. Development of the system of intergovernmental Transfers under Transformational changes // T.М. Bogolib // Eastern European Scientific journal – 2014. – №3 – p. 121-128 – 0,7 друк. арк. (Scopus, Copernicus).

 2. Bogolib T.М. Budget revenues in the financial regulation / Т.М. Bogolib // European Scientific Review. Austria. Vienna may-june 2014 – pp. 178-182 – 0,6 друк. арк. (EBSCOhost, Copernicus, Scopus).

 3. Bogolib T.M. Entrate espased pianificazione bilanci locali / T.M. Bogolib // Itatian Science Review – 2014. – №7 – pp. 230-236 – 0,6 друк. арк. (EBSCOhost, C.E.E.O.L., QESIS, Copernicus).

 4. Боголиб Т.М. Местные бюджеты в системе бюджетного регулирования / Т.М. Боголиб  // Региональная экономика: теория и практика 2014. – №6 – С. 42-56 – 0,8 друк. арк. (ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Copernicus, Web of Sciense).

 5. Боголіб Т.М. Освітній та  науковий фандрайзинг в Україні / Т.М.Боголіб

// Наукові парці ДонНТУ. Серія економічна – 2014. – №51 – С. 148-162 –                  0,7 друк. арк. (РИНЦ).

 1. Боголиб Т.М. Инструменты реализации бюджетной политики на местном уровне / Т.М.Боголиб // Економічний вісник університету – 2014. – №22/1 – С. 202-207 – 0,6 друк. арк. (Україніка наукова, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory).

 2. Боголиб Т.М. Управление государственным долгом в системе финансово-бюджетного регулирования / Т.М. Боголиб // Проблемы теории и практики управления – 2014. – №9 – С. 35-41 – 0,5 друк. арк. (Scopus, SCIENCE INDEX, ВАК РФ, ВИНИТИ РАН, РИНЦ).

 3. Боголиб Т.М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений / Т.М. Боголиб // Економічний часопис-XXI – 2014. – №7-8 – С. 72.-86. (EBSCOhost Index, Copernicus, Scopus, Ulrich’s periodicals Directory, C.E.E.O.L., QESIS, RISC).

 4. Боголиб Т.М. Консервативные подходы к планированию бюджетов в Украине / Т.М. Боголиб //Актуальные проблемы экономики – 2014. – №9 – С. 54-66 – 0,7 друк. арк. (Scopus, SSCI by Thomson Reuters, Scientific, Index Copernicus, Ulrich’s periodicals Directory).

 5. Боголиб Т.М. Финансовая политика как составная  институционального развития экономики / Т.М. Боголиб // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая – 2014. – №3 – С. 23-32 – 0,7 друк. арк. (РИНЦ).

 6. Bogolib T.М. Corruption in Ukrainian Society: Problem of Counteraction to Effective Development of Economy / T.М. Bogolib // Public and Municipal     Finance – 2014. – №11– С .44-56 – 0,8 друк. арк. (EBSCOhost Index, Copernicus, Scopus).

 7. Боголиб Т.М. Финансовое обеспечение развития депрессивных тереторий / Т.М. Боголиб // Вестник Томского государственного университета. Серия:  экономика  –  2014.  –  №9 – С. 74-86 – 0,8 друк. арк. (C.E.E.O.L., QESIS,

Index Copernicus, ВИНИТИ РАН, РИНЦ, ВАК РФ).

 1. Боголиб Т.М. Финансовая система как составная социально-экономического развития страны / Т.М. Боголиб // Науковий вісник Херсонського державного університету: серія: Економічні науки – 2015. – випуск 10 – С. 172-178 – 0,5 друк. арк. (Україніка наукова, ВИНИТИ РАН, Научная электронная библиотека eLIBRARY. ru, Ulrich’s Periodicals Directory (США), International scientific indexing (isi, UAC), Universal Іmpact Factor (UIF), Cite Factor).

 2. Bogolib T.M. State in modern economy: institutional analysis / T.M. Bogolib

// University Economic Bullection – 2015 – №25/1 – С. 80-87 – 0,7 друк. арк. (Україніка наукова, ВИНИТИ РАН, Научная электронная библиотека eLIBRARY. ru, Ulrich’s Periodicals Directory (США), International scientific indexing (isi, UAC), Universal impact Factor (UIF), Cite Factor).

 1. Bogolib T.M. Efficiency of  budgetary expenditures in state regulation system

/ T.M. Bogolib // University Economic Bulletin – 2015. – № 24/1. – P. 149-154 – 0,6 друк. арк. (Україніка наукова, ВИНИТИ РАН, Научная электронная библиотека  eLIBRARY. ru,  Ulrich’s  Periodicals  Directory  (США),  International

scientific indexing (isi, UAC), Universal impact Factor (UIF), Cite Factor).

 1. Bogolib T.М. Financial policy as a compound of institutional development of economy is uncovered / T.M. Bogolib // USA, Socio-economic aspects of economics and management – 2015. – №2 – p. 178-188 – 0,6 друк. арк. (Thomson Reuters, Science Index).

 2. Боголіб Т.М. Інструменти реалізації бюджетної політики на місцевому рівні / Т.М.Боголіб // Україна, Економічний вісник університету – 2015. – 22/1 – с. 202-207 – 0,5 друк. арк. (ДАКУ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scolar, Index Copernicus, Джерело: Україніка наукова).

 3. Bogolib T.М. Efficiency of  budgetary expenditures in state regulation system Україна / T.M. Bogolib // Економічний вісник університету – 2015. –  24/1 – с. 80-87 – 0,5 друк. арк. (ДАКУ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scolar, Index Copernicus, Джерело: Україніка наукова).

 4. Боголиб Т.М. Бюджет общины в системе межбюджетных отношений / Т.М. Боголиб // Украина, Scientifie journal «Science Rise» – 2015. – №7/3(12) – с. 6-12 – 0,8 друк. арк. (ДАКУ, РИНЦ, Google Scholar, EBSCOhost, Index Copernicus).

 5. Боголиб Т.М. Проблемы управления ресурсами местных общин / Т.М. Боголиб // РФ, Проблемы социально-экономического развития           регионов –  2015. – №1 – с. 12-16 – 0,5 друк. арк. (ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, EBSCOhost).

 6. Bogolib T.М. State Management for Effective Use of Budget Funds / T.M. Bogolib // Missouri 63118, USA International journal of Advanced Studies – 2015. – №5/2 – p. 45 -52 – 0,7 друк. арк. (Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, Social Science Open Access Repository, ProQuest, Google Scolar, Index Copernicus).

 7. Боголиб Т.М. Институциональные  составные  экономического  роста в

Украине / Т.М. Боголиб // РФ, Омск Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации – 2015. – №1 – с. 281-288 – 0,7 друк. арк. (ВАК РФ, РИНЦ, ВИНИТИ РАН, EBSCOhost).

 1. Bogolib T.М. Decentralization of Local budgets in Ukraine: problems and prospects / T.M. Bogolib // Польша, Варшава, European Cooperation – 2015. –         №4 – р. 22-36 – 1 друк. арк. (Warshawa Biblioteka Narodowa w Polsce, Google Scolar Citefactor, Index Copernicus).

 2. Боголиб Т.М. Диспропорции развития регионов Украины в современных условиях / Т.М. Боголиб // Варшава, Польша, European  Cooperation – 2015 – №7 –  p. 16-30 – 1 друк. арк. (Warshawa Biblioteka Narodowa w Polsce,  Index Copernicus, Citefactor, Google Scolar).

 3. Bogolib T.М. Fiscal polisy as an instrument of macroeconomic stability / T.M. Bogolib // Україна, The Economic Annals – XXI journal – 2015 – №3-4 – с. 84-88 – 0,6 друк. арк. (Thomson Reuters, Science Index).

 4. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення освітньої діяльності в Україні / Т.М. Боголіб // Україна, Економіст – 2015 – № 9 – с. 40-56 – 1,2 друк. арк. (ДАКУ, Index Copernicus, RePEc).

 5. Bogolib T.М. Corruption in Ukrainian Society: Problem of Counteraction to Effective Development of Economy / T.M. Bogolib // Польша, Торунь,          Equlibrium – 2015 – №10 – c. 91-109 – 0,7 друк. арк. (Index Copernicus, ProQuest, RePeс, Rescarch Papers in Economics).

 6. Боголіб Т.М. Бюджетна політика України як інструмент макроекономічної стабільності / Т.М. Боголиб // Економічний часопис –  ХХІ  – 2015 – №3-4. – С. 84-88 (Scopus).

 7. Tatiana Bogolib Disproportions of regional devepment in Ukraine / Tatiana Bogolib // Współpraca europejska NR. – 2015. – №7. – Р. 9-27. (0,8 друк. арк.) (Biblioteka Narodowa w Polsce, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Index Copernicus, Citefactor, Google Scholar (GS)).

 8. Боголіб Т.М. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення / Т.М. Боголіб // Економіст. – 2015. – №8. – С. 1-5. – 1 друк. арк. (Index Copernicus, RePEc).

 9. Боголіб Т.М. Дотації місцевим бюджетам як інструмент фінансового вирівнювання / Т.М.Боголіб // Економічний вісник університету – 2016 –  №29/1 – с. 282-289 (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journal Index (OAJI), Cyberleninka, Index Copernicus).

 10. Боголіб Т.М. Роль держави у створенні університетів світового рівня             / Т.М. Боголіб // Економічний вісник університету – 2016 –  №28/1 – с. 15-26 (РИНЦ, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journal Index (OAJI), Cyberleninka, Index Copernicus).

 11. Bogolib T.M. Balance and stability of budgetary for deposits as a factor of domestic banks resource potential growth / T.M. Bogolib // Actual Problems of Economics – 2016 – №1 – p. 259-268 (SciVerse Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost and Ulrich’s Periodicals Directory, Econlif, Cabell’s Directories, Inform by Pro-Quest).

 12. Bogolib T.M.  Budgetary system of Ukraine: a new reality and global challenges

/ T.M. Bogolib // Economic Annals – XXI – 2016 - №156(1-2) – p. 41-44 (Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Central and Eastem European, Online Library, Info Bace Index, РИНЦ, ERIH PLUS Index new).

 1. Bogolib T.M. Social exclusion in Ukrainian society as a consequence of protracted structural crisis / T.M. Bogolib // Journal Association 1901 «SEPIKE» –2016 – №12 – p. 69-74 (Scopus, Index Copernicus).

 2. Tatiana Maksimovna Bogolib. Activity of Microfinance institutions in the Period of the Global Financial Crisis // Equilibrium – 2016 – №6 – p. 91-109 (1 п.л. Index Copernicus International, ProQuest, RePEc).

 3. Боголиб Т.М. Бюджетная децентрализация органов местного самоуправления / Т.М. Боголиб // American Scientific journal – №5 – 2016 –              р. 75-82 (0,7 п.л. Index Copernicus International, ProQuest, Thomson Reuters).

 4. Tatiana Bogolib. Ensuring smart, sustainable, inclusive development of the regions of Ukraine in the conditions of structural crisis / Bogolib Tatiana // Baltic journal of Economic Studies – №21 – 2016 – р. 10-17 (0,7 п.л. Index Copernicus International, ProQuest).

 5. Tatiana Bogolib. International institutions system as a factor of transformation of national currency system / Bogolib Tatiana // Baltic journal of Economic Studies – №23 – 2016 – р. 99-107 (0,6 п.л. Index Copernicus International, ProQuest).

 6. Tatiana Bogolib. Differentation of quality of life and forms of social exclusion of population in Ukrainian society - Joyrnal of Business and Economics, USA – 2016 – №12 – p. 74-82.

 7. Tatiana Bogolib. Living standards of population and manifestation of social exclusion in Ukrainian society – Social Sciences Bulltin – №4 – 2016 – p. 80-89.

 8. Боголиб Т.М. Финансовое обеспечения развития депрессивных территорий – Вестник Томского государственногоуниверситета. Экономика –                2016 – №3(35) – с. 173-184.

 

V. Участь у міжнародних наукових конференціях

1. Боголиб Т.М. Конкурентоспособность рабочей силы на региональном рынке труда / Т.М. Боголиб // IV Международная научная конференция «Региональная экономика, ее конкурентоспособность и развитие» (Даугавпилс, Латвия, 20-21 февраля 2010 г.) .

 1. Боголиб Т.М. Противодействие коррупции: проблемы пути их решения / Т.М. Боголиб // Х Международная научная конференция «Модернизация России: ключевые проблемы и решения». – РАН, Москва, 19 марта 2010 г.   

 2. Боголиб Т.М. Институциональные основы бюджетной системы Украины    / Т.М. Боголиб //    VI Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики на постсовременном пространстве» (Кемерово, Россия, 29-30 марта, 2010 г.).   

 3. Боголиб Т.М. Бюджетирование развития человеческого капитала в Украине / Т.М. Боголиб // Социально-экономические проблемы общества в условиях кризисной экономики РФ (Коломна, Россия, 10-11 апреля 2010 г.)   

 4. Боголіб Т.М. Розвиток інноваційної економіки і елітна освіта                            / Т.М. Боголіб //    ІІІ Міжнародна наукова конференція «Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою» – Переяслав-Хмельницький, 28-               29 квітня 2010 року.

 5. Боголиб Т.М. Региональный рынок труда в условиях глобализации                    / Т.М. Боголиб // V Международная научная конференция «Региональное развитие»,  20-21 мая 2010 г., г. Торунь, Польша.

 6. Боголіб Т.М. Інституціональна складова бюджетної доктрини                            / Т.М. Боголіб //    VІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія» 12-13 жовтня 2010 р., КНЕУ, м. Київ.

 7. Боголиб Т.М. Роль элитного образования в инновационном развитии современного общества / Т.М. Боголиб // ХІ Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» 14-15 октября 2010 г., г. Минск, Республика Беларусь.   

 8. Боголіб Т.М. Вищий навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії    / Т.М. Боголіб // 24-26 лютого 2010 року ХІІІ Міжнародна виставка «Сучасна освіта в Україні – 2010».   

 9. Боголіб Т.М. Регіональний університет в глобальному середовищі                    / Т.М. Боголіб // 17-19 березня 2010 р. І  Міжнародна  виставка «Сучасні навчальні

заклади – 2010».   

 1. Боголіб Т.М. Модель реформування освіти України ХХІ століття                      / Т.М. Боголіб // 27-29  жовтня  2010 р. ІІ  Міжнародна  виставка  «Інноватика  в

освіті України».   

 1. Боголиб Т.М. Условия интеграции высшего образования, науки и производства в Украине / Т.М. Боголиб // VII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» 26-27 мая              2011 г., ИНИОН РАН, г. Москва.

 2. Боголиб Т.М. Наука в постиндустриальном обществе: тенденции, ориентиры и механизмы    доповідь    IV Международная научно-практическая конференция «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» 28-29 апреля 2011г., г. Переяслав-Хмельницкий.

 3. Боголиб Т.М. Наука в постиндустриальном обществе: тенденции, ориентиры и механизмы    доповідь    XII Международная научно-практическая конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» 20-21 октября 2011г.,                  г. Минск.

 4. Боголиб Т.М. Институты развития как составляющая бюджетного        механизма    доповідь    II Международная научная конференция «Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространстве» 17-18 ноября,     г. Кемерово.

 5. Боголіб Т.М. Інституціональні основи стратегії розвитку регіональної політики України    доповідь    IX Международная научная конференция «Институты – государство – власть» 12-14 октября 2011г., г. Харьков.

 6. Боголиб Т.М. Роль вузовской науки в экономическом развитии региона / Т.М. Боголиб // VIII Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» 23-24 мая 2012 г., г. Москва.

 7. Боголиб Т.М. Развитие науки в условиях глобализации, интеграции и кооперации доповідь / Т.М. Боголиб // V Международная научно-практическая конференция «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» 26-27 апреля 2012 г., г. Переяслав-Хмельницкий.

 8. Боголиб Т.М. Трансграничное сотрудничество Украины и России: проблемы и перспективы / Т.М. Боголиб // I Международная научная конференция «Россия – Украина: тенденции развития и перспективы сотрудничества» 30-31 октября 2012 г., г. Москва.

 9. Боголиб Т.М. Процессы капитализации высшего образования и университетской науки / Т.М. Боголиб // ХIII Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» 25-26 октября 2012 г., г. Минск, Беларусь.

 10. Боголиб  Т.М.  Институты социализации общества / Т.М. Боголиб                          // I Международная научная конференция «Современная политическая экономия и институционализм» 11-12 октября 2012 г., г. Днепропетровск.

 11. Боголиб Т.М. Процессы  капитализации в условиях рыночных  преобразований / Т.М. Боголиб // II Международная научно-              производственная конференция «Воспроизводственный процесс современного капитализма: основные проблемы и противоречия» 30 июня 2012 г., г. Краснодар.

 12. Боголиб Т.М. Управление социальным развитием региона                                  / Т.М. Боголиб // ХI Международная научная конференция «Государственное управление в ХХI веке: повестка для российской власти» 29-31 мая 2012 г.,                г. Москва, МГУ имени М. Ломоносова.

 13. Боголиб Т.М.   Социальные  проблемы развития регионов                        / Т.М. Боголиб // V Международная научная конференция «Региональное развитие стран Центральной и Восточной Европы» 24-25 мая 2013 г., Торунь (Польша).

 14. Боголиб Т.М. Макроэкономическая стабильность и экономическое развитие Украины / Т.М. Боголиб // VI Международная научно-практическая конференция «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» 25-26 апреля 2013, г. Переяслав-Хмельницкий.

 15. Боголиб Т.М. Государственные финансы Украины: процессы трансформирования и реформирования / Т.М. Боголиб // XIV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» 24-25 октября 2013 г., г. Минск, Беларусь.

 16. Боголиб Т.М. Институты власти: проблемы развития в Украине / Т.М. Боголиб // V Международная научная конференция «Институциональное развитие и институциональные трансформации» – 15 октября 2013 г., г. Новосибирск.    

 17. Боголиб Т.М. Децентрализация финансовых ресурсов регионов. / Т.М. Боголіб // VI Международная научная конференция «Региональное развитие стран Центральной и Восточной Европы» 20-21 мая 2014 г., Торунь,

 18. Боголиб Т.М. Развитие финансовой системы в условиях кризиса власти. / Т.М. Боголиб // VII Международная научно-практическая конференция «Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой» 24-25 апреля 2014 г., г. Переяслав-Хмельницкий.

 19. Боголиб Т.М. Новая индустриализация: необходимость или закономерность

/ Т.М. Боголиб // XV Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», 2014 г.

 1. Боголиб Т.М. Финансовые ресурсы модернизации национальных экономик / Т.М. Боголиб // VII Международная научная конференция «Модернизация   национальной   экономики»   23-24   сентября   2014  г., Санкт-

Петербург.

 1. Боголиб Т.М. Финансовый потенциал территориальных                       общин / Т.М. Боголиб // Х  Международная  научно-практическая  конференция

«Экономика и финансы», 23 марта 2015, Торонто (Канада).

 1. Боголіб  Т.М.  Макроекономічні   тенденції    в   Україні   / Т.М. Боголіб                

// VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного розвитку в країнах з ринковою економікою», 23-24 квітня 2015 г., м. Переяслав-

Хмельницький.

 1. Боголіб Т.М. Пріорітетні напрями бюджетної політики України в умовах структурних реформ / Т.М.Боголіб // Бюджетна податкова політика та регіональний розвиток України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 травня 2015. – С. 47-53 – 0,3 друк. арк.

 2. Боголиб Т.М. Социально-экономическое развитие сельских общин в современных условиях / Т.М. Боголиб // ІХ Международная научно-практическая конференция «Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации», 28-29 октября 2015, г. Витебск (Республика Беларусь).

 3. Боголиб Т.М. Развитие новых институтов на региональном уровне / Т.М. Боголиб // ІІ Международная научно-практическая конференция «Институциональное развитие регионов», 22-23 октября 2015, г. Омск.

 4. Боголіб Т.М. Розвиток регіонів України в умовах структурної економічної кризи / Боголіб Т.М. // VII Miᶒdzynarodowej konferencji z cyklu «Rozwόj Regionalny», Torun Universytetu Mikolaja Kopernika, 17-18 czervvca, 2016 r.

 5. Боголіб Т.М. Рівень життя населення України та проблеми соціального відторгнення / Боголіб Т.М. // XI International Scientific Conference «Social Sciences for Regional Development 2016» Daugavpils university Latvia, 14-                 15 October, 2016.

 6. Боголіб Т.М. Макроекономічна нестабільність в Україні / Т.М. Боголіб // ІХ Міжнародна наукова-практична конференція «Умови економічного розвитку в країнах з ринковою економікою», м. Переяслав-Хмельницький, 25-26 квітня 2016 року.

 7. Боголіб Т.М. Мережевий розвиток господарства України / Т.М. Боголіб // Общепольская научная конференция «Общество – технология – хозяйство в мире сеточных увязок к будущему», 15-16 ноября 2016 года, г. Люблин, Польша.

 8. Боголіб Т.М. Бюджетна політика в умовах трансформації / Т.М. Боголіб // XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» «WTPDFSU'2016» – 27-         28 жовтня 2016 року, м. Київ.

 
 
 
 
Read 4922 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1