Кафедра економіки

Кафедра економіки

Кафедра економіки

 

Кафедра економіки функціонує у складі фінансово-гуманітарного факультету, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал університету, є випусковою з підготовки фахівців за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр) галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств, галузей та економіки в цілому. В умовах розвитку зовнішньоекономічних відносин спеціальність 051 «Економіка» є однією з найбільш дохідних, престижних та тією, що користується попитом на ринку праці.

Як самостійнаодиницястворена наказом ректора № 119 від 28.09.2001 року.

Завідувачкафедри –Мех Олег Андрійович, доктор економічних наук, професор.Закінчив інститут економіки, управління та господарського права у 1998 році, спеціаліст з економіки підприємства. У 2009 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03. – економіка та управління національним господарством на тему: «Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України». З 2013 р. професор кафедри економіки підприємства та економічної теорії.

Науково-педагогічний потенціал кафедриекономіки нараховує 12 осіб, з них: 2 - доктори економічних наук, професори, 6 - кандидатів економічних наук, доцентів, 1 - кандидат історичних наук, доцент, 1 - старший викладач, 2- викладачі.

Спеціальну підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» здійснюють висококваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікаціях статей у фахових виданнях.

Наукові дослідження здійснюються за таким напрямком: «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізацій них змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики», номер державної реєстрації 0112U005245.

Метою кафедральної теми є формування системи знань, які відображають трансформаційні процеси у національній економіці в умовах глобалізації.

Основні завдання:

- встановлення взаємозв'язку між ретроспективними і прогнозними станами національної економіки;

- дослідження факторів, що стимулюють та стримують економічний розвиток країни;

- з'ясування закономірностей функціонування і розвитку підприємства;

- забезпечення формування єдиної термінології, що дозволяє позначити неоднозначність процесів, які протікають в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін.

Нині кафедра забезпечує навчальний процес не лише на денній та заочних формах навчання за спеціальністю «Економіка», але й здійснює повний цикл навчання тих, хто здобуває другу вищу освіту за цією спеціальністю. З метою інтенсифікації надання дистанційної навчальної підтримки всім категоріям здобувачів вищої освіти кафедра економіки активно використовує сучасні інформаційні технології, розробляє дистанційні навчальні курси.

Професорсько-викладацький колектив кафедри знаходиться в процесі творчого пошуку в напрямі впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів навчання, залучення до читання окремих дисциплін провідних науковців і фахівців-практиків, широкого залучення студентів кафедри до виконання науково-дослідних робіт.

Випускники кафедри економіки можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; експертами із зовнішньоекономічних питань, оглядачами з економічних питань, в організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств, кооперативних та інших структурах різних форм власності; науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами виробничої сфери; центрах, які вирішують проблеми виробничої сфери; в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Викладачі кафедри Мех О.А., Лисецький А.С., Костик Є.П., Леваєва Л.Ю., Паламарчук О.М., Курок О.О. є провідними фахівцями у сфері економіки та підприємництва, регіональної економіки, авторами підручників та навчальних посібників, монографій та наукових публікацій в зарубіжних виданнях і журналах, що входять до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних.

Викладачі кафедри мають значний досвід роботи на провідних підприємствах регіону, досвід роботи із студентами, що гарантує високий професіоналізм у роботі, сприяє формуванню творчого настрою в колективі. Творчий потенціал викладачів реалізується в процесі якісного проведення навчальних занять, при підготовці навчально-методичного їх забезпечення.

Про високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що викладачі кафедри затверджені до складу галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Економіка підприємства та управління виробництвом», «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища», «Менеджмент». Студенти кафедри економіки щороку здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та відрізняються високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань. У 2016 р. студенти та аспіранти кафедри отримали 3 призових місця в Одинадцятій Міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін та питань управління.

Перспективами подальших досліджень кафедри є:

  • розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку підприємств; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів (провайдинг інновацій); використання результатів інновацій для створення „проривних” продуктів та послуг;
  • обґрунтування оптимального співвідношення між виробничими та трансакційними витратами; розробка заходів мінімізації витрат; розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на інноваційну продукцію;
  • регулювання цін на продукцію природних монополістів; розробка організаційно-економічних механізмів функціонування природних монополій; регулювання якості продукції підприємств – природних монополістів;
  • дослідження механізмів управління інвестиційними проектами; розробка оптимізаційних моделей управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту; управління ефективністю інвестиційних проектів;
  • обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств, регіону.

Результати наукових досліджень кафедри відображені у десятках наукових статей, монографій та захищених кандидатських дисертацій.

Інформація про виконання науково-дослідної роботи

Мех О.А.

Мех Олег Андрійович – завідувач кафедри економіки доктор економічних наук, професор

Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України аналіз нормативно-правових засад // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економ. Науки. Випуск 31:– Черкаси: ЧДТУ, 2014.- Частина ІІ. Том 1. С. 58-61.

Мех О.А. До окремих питань підтримки критичних технологій в Україні //Проблеми науки, №17, 2015. – С. 27-35

Лисецький А.С.

Лисецький Анатолій Степанович - доктор економічних наук, професор

Лисецький А. С.Аналіз господарських систем з використанням математичних та інформаційних функцій // Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів (випуск 22/3. – Переяслав-Хмельницький, 2014. С.74-78. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Лисецький А. С.Аграрний ринок: соціально-економічна динаміка Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів (випуск 22/4. – Переяслав-Хмельницький, 2014. С.101-112. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Лисецький А.С. Економетрія сільськогосподарської діяльності: теорія і практика/ А.С.Лисецький - Економічний вісник університету. Випуск 26/2. Переяслав-Хмельницький 2015 р. С.140-153. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США))

Лисецький А.С. Балансове моделювання господарських процесів. / А.С.Лисецький - Економічний вісник університету. Випуск 24/1. Переяслав-Хмельницький 2015 р. С.72-80. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США))

Лисецький А.С. Економічна ефективність сільськогосподарських суб'єктів підприємництва/ А.С.Лисецький - Економічний вісник університету. Випуск 27/1. Переяслав-Хмельницький 2015 р. С.98-111. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США))

Костик Є.П.

Костик Євгеній Петрович – кандидат історичних наук, доцент

Костик Є.П. Сталий розвиток національного господарства: економіко-екологічна концепція / за ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак., монографія – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В.,2014. – 256 с.

Костик Є. П. Глобальные и региональные тенденции мировых потоков прямых иностранных инвестиций // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів – Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 22/1. – С. 180-185. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є. П. Економічна складова глобалізації в сучасній світовій економіці // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 21/2. – С. 134-139. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є. П. Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів / – Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 23/1. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є. П. Концептуальні засади економіки інтелектуальної власності в умовах глобалізації / Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів / Є.П. Костик. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. Вип. 24/1. – С. 7-14. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є. П. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності раціонального природокористування / Економічний вісник університету: Зб. Наук. Праць учених та аспірантів / Є.П. Костик. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. Вип. 26/2. С. 276-282. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Самофалов П.П.

Самофалов Петро Петрович - кандидат економічних наук, доцент

Самофалов П.П.Цінні папери як інструмент державного управління акціонерними товариствами / П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2014. - Вип.10 (149). - С.39-43. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Самофалов П.П.Системне державне управління фінансами акціонерних товариств/ П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2014. - Вип.11 (150). - С.56-59. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Самофалов П.П.Управління витратами акіонерних товариств / П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2014. - Вип.4 (155). - С.193-199. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)). (фахове видання).

Самофалов П.П. Управління витратами як складова забезпечення економічної безпеки підприємства / П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2014. - Вип.12 (155). - С.153-160. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Самофалов П.П.Державне управління джерелами фінансування інноваційного розвитку акціонерних товариств в Україні / П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2015. - Вип.9 (172). - С.58-63. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Самофалов П.П. Особливості проведення операцій банками на фондовому ринку України / П.П. Самофалов // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.27. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015.– С. 275-282. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

 

Паламарчук О.М.

Паламарчук Оксана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент

Паламарчук О. М. Особливості функціонування Бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/1. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 99-104. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О. М. Тенденції розвитку меблевої промисловості України //Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/3. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 83-88. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О. М. Формування механізму управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.23/1. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 34-39. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Аналіз господарських систем /О.М. Паламарчук // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/3. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015. – С. 83–88. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Економічна ефективність сільськогосподарських суб’єктів підприємництва/О.М. Паламарчук //Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.27. − Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 29-37. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Ефектометрія сільськогосподарської діяльності теорія і практика/О.М. Паламарчук //Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.26/2. − Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 140-153. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. До питання аналізу господарських систем/О.М. Паламарчук //Актуальні проблеми економіки. – №5 2016 р.

 

Леваєва Л.Ю.

Леваєва Людмила Юріївна – кандидат економічних наук, доцент

Леваєва Л. Ю.Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – 2014. – Вип.20/3. – С.200–206. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Леваєва Л. Ю.Факторинг в Україні: стан та перспективи розвитку Економічний вісник університету: зб. наук. пр. ПХДПУ. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2014. – Вип.23/1 (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Леваєва Л. Ю.Основні напрямки аналізу ефективності обслуговуючого виробництва Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип. 22/1/. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 112-116. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Леваєва Л.Ю.Теоретичні засади маркетингових досліджень у ломбардах /Л.Ю. Леваєва //Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2015. – С.195–200.(ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Курок О.О.

Курок Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, старший викладач

Курок О. О. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 5–6 (IndexCopernicus, GoogleScholar, PolishScholarlyBibliographyScore).

Курок О. О. Структура та основні механізми реалізації експортного потенціалу промислових підприємств України / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 5, т. 2. – С. 242–245 (IndexCopernicus, GoogleScholar, PolishScholarlyBibliographyScore).

Курок О. О. Проблеми оформлення зовнішньоекономічних операцій підприємства / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006 – № 1, т. 1. – С. 177–179 (IndexCopernicus, GoogleScholar, PolishScholarlyBibliographyScore).

Курок О. О. Удосконалення системи зовнішньоекономічної діяльності підприємства: сприяння товарообміну через митний кордон / О. О. Курок // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 5, т. 2. – С. 169–172 (IndexCopernicus, GoogleScholar, PolishScholarlyBibliographyScore).

Курок О.О. Шляхи подолання проблем якості економічної освіти / О.О. Курок // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск   27/2 – 2015. – С. 33-39 (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Курок О.О. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / О.О. Курок // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016.Вип. 29/2– С.557–560. (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

 

Горбатенко О.А.

Горбатенко Альона Анатоліївна – старший викладач

Горбатенко О. А. Тенденції та перспективи розвитку акціонерних товариств в УкраїніЕкономічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/3. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С.161-167. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств в Україні Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів Випуск №22/3 Переяслав-Хмельницький, С.101-112. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Методи підвищення ефективності управління фінансами акціонерних товариств з державною часткою в Україні Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів Випуск №23/1 Переяслав-Хмельницький, С.186-192. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Методи вдосконалення фінансів акціонерних товариств з державною часткою в Україні Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів /О.А. Горбатенко Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015 Випуск №24/1, С.27 –

Горбатенко О.А. Підвищення ефективності корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною часткою в УкраїніЕкономічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів /О.А. ГорбатенкоПереяслав-Хмельницький:ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015Випуск №26/2, 2015 С.106-110.-

Коверник Н.В.

Коверник Наталія Василівна- викладач

Коверник Н.В. Інноваційна діяльність установ вищої освіти: проблеми і перспективи розвитку / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів, Випуск 26/2. − 2015. –С. 39-43. (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Особливості оцінки інвестування у людський капітал на рівні підприємства / Н.В. Коверник // Науковий журнал «Молодий вчений», №2(17) січень, 2015. Частина ІІ. С. 1125-1129. (РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus).

Коверник Н.В. Напрями удосконалення фінансування видатків на розвиток професійно-технічної освіти / Н.В. Коверник // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21/1. С. 256-261. (Index Copernicus (ICV 2014: 63.39; ICV 2013: 5.26), WorldCat, Google Scholar (h-індекс - 9), Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index,CiteFactor).

Коверник Н.В. Оптимальні шляхи фінансового забезпечення освіти в Україні/ Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 27/1 – 2015. – С. 178-183 (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITI PAH, Cite Factor).

Коверник Н.В. Зарубіжний досвід фінансування видатків на розвиток професійно-технічної освіти / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск   27/2 – 2015. – С. 158-165 (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Тенденції розвитку освітньої політики в Україні: економічний аспект / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016. Випуск29/2– С.8587.(РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Організаційно-економічний механізм фінансування професійно-технічної освіти в Україні / Н.В. Коверник // Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2015 Том 21.Вип.7(49). (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коркач І.В.

Коркач Інна Вячеславівна - викладач

Коркач І.В. Інфляційні процеси: Проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин /І.В. Коркач // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів, Вип. 27/1. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015.- С. 92-98. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Коркач І.В. Інфляційне таргетування та особливості впровадження в Україні /І.В. Коркач // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів, Вип. 27/2. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015.- С. 117-124. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

 

Кліменко І.М.

Кліменко Інна Миколаївна – старший лаборант

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1