Кафедра економіки підприємства

Кафедра економіки

Кафедра економіки

 

Кафедра економіки функціонує у складі фінансово-гуманітарного факультету, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал університету, є випусковою з підготовки фахівців за першим та другим освітніми рівнями (бакалавр та магістр) галузі знань 05 «Cоціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка».

Місія кафедри полягає в формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого економіста, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємств, галузей та економіки в цілому. В умовах розвитку зовнішньоекономічних відносин спеціальність 051 «Економіка» є однією з найбільш дохідних, престижних та тією, що користується попитом на ринку праці.

Як самостійнаодиницястворена наказом ректора № 119 від 28.09.2001 року.

ЗавідувачкафедриІгнатенко Микола Миколайович, доктор економічних наук, професор.Закінчив Херсонський державний аграрний університет, 2008, магістр з обліку і аудиту. У 2016 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 економіка та управління підприємствами. Тема дисертації: «Формування та розвиток соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки: теорія, методологія, практика».

Науково-педагогічний потенціал кафедриекономіки нараховує 17 осіб, з них: 3 - доктори економічних наук, професори, 7 - кандидатів економічних наук, доцентів, 1 - кандидат історичних наук, доцент, 1 - кандидат філологічних наук, доцент, 3 - старший викладач, 2- викладачі.

Спеціальну підготовку фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» здійснюють висококваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікаціях статей у фахових виданнях.

Наукові дослідження здійснюються за таким напрямком: «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізацій них змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики», номер державної реєстрації 0112U005245.

Метою кафедральної теми є формування системи знань, які відображають трансформаційні процеси у національній економіці в умовах глобалізації.

Основні завдання:

- встановлення взаємозв'язку між ретроспективними і прогнозними станами національної економіки;

- дослідження факторів, що стимулюють та стримують економічний розвиток країни;

- з'ясування закономірностей функціонування і розвитку підприємства;

- забезпечення формування єдиної термінології, що дозволяє позначити неоднозначність процесів, які протікають в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін.

Нині кафедра забезпечує навчальний процес не лише на денній та заочних формах навчання за спеціальністю «Економіка», але й здійснює повний цикл навчання тих, хто здобуває другу вищу освіту за цією спеціальністю. З метою інтенсифікації надання дистанційної навчальної підтримки всім категоріям здобувачів вищої освіти кафедра економіки активно використовує сучасні інформаційні технології, розробляє дистанційні навчальні курси.

Професорсько-викладацький колектив кафедри знаходиться в процесі творчого пошуку в напрямі впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів навчання, залучення до читання окремих дисциплін провідних науковців і фахівців-практиків, широкого залучення студентів кафедри до виконання науково-дослідних робіт.

Випускники кафедри економіки можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; експертами із зовнішньоекономічних питань, оглядачами з економічних питань, в організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств, кооперативних та інших структурах різних форм власності; науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами виробничої сфери; центрах, які вирішують проблеми виробничої сфери; в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Викладачі кафедри Ігнатенко М.М., Мех О.А., Костик Є.П., Леваєва Л.Ю., Паламарчук О.М., Курок О.О., Кучеренко С.Ю., Шимченко Л.А., Верещака І.М., Тірбах Л.В., Овсієнко А.М., Семененко О.Г., Горбатенко О.А. є провідними фахівцями у сфері економіки та підприємництва, регіональної економіки, авторами підручників та навчальних посібників, монографій та наукових публікацій в зарубіжних виданнях і журналах, що входять до міжнародних інформаційних та наукометричних баз даних.

Викладачі кафедри мають значний досвід роботи на провідних підприємствах регіону, досвід роботи із студентами, що гарантує високий професіоналізм у роботі, сприяє формуванню творчого настрою в колективі. Творчий потенціал викладачів реалізується в процесі якісного проведення навчальних занять, при підготовці навчально-методичного їх забезпечення.

Про високий рівень викладацького потенціалу свідчить також той факт, що викладачі кафедри затверджені до складу галузевих конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямами «Економіка підприємства та управління виробництвом», «Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища», «Менеджмент». Студенти кафедри економіки щороку здобувають призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та відрізняються високим рівнем теоретичних і практичних фахових знань. У 2017 р. студенти та аспіранти кафедри отримали 3 призових місця в Одинадцятій Міжнародній олімпіаді з економічних, фінансових дисциплін та питань управління.

Перспективами подальших досліджень кафедри є:

  • розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку підприємств; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів (провайдинг інновацій); використання результатів інновацій для створення „проривних” продуктів та послуг;
  • обґрунтування оптимального співвідношення між виробничими та трансакційними витратами; розробка заходів мінімізації витрат; розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на інноваційну продукцію;
  • регулювання цін на продукцію природних монополістів; розробка організаційно-економічних механізмів функціонування природних монополій; регулювання якості продукції підприємств – природних монополістів;
  • дослідження механізмів управління інвестиційними проектами; розробка оптимізаційних моделей управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту; управління ефективністю інвестиційних проектів;
  • обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств, регіону.

Результати наукових досліджень кафедри відображені у десятках наукових статей, монографій та захищених кандидатських дисертацій.

Інформація про виконання науково-дослідної роботи

 

Ігнатенко М.М..

Ігнатенко Микола Миколайович – завідувач кафедри економіки доктор економічних наук, професор

 

Ігнатенко М.М. Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств / М.М Ігнатенко // Економіка АПК: міжнар. наук.-вир. жур. – № 3. – 2015. – С. 65-69

Ігнатенко М.М. Здійснення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки на основі державно-приватного партнерства / М.М Ігнатенко // Економіка та держава: наук. жур. – №9. – 2015. – С. 74-76.

Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи підвищення зайнятості сільського населення на засадах соціальної відповідальності агробізнесу /          М.М. Ігнатенко // Ефективна економіка: [електронне видання]. - №12. – 2015.- Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2015.

Ignatenko M.M. The ecological component of the social responsibility of economic subjects of the agrarian economy of Ukraine: peculiarities of formation, the principles of formation and prospects of implementation /M.M.Ignatenko// Economics, Management,Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia, 2015.С. 91-97.

Ігнатенко М.М. Організаційно-економічний механізм соціальної відповідальності суб’єктів господарювання аграрної сфери економіки та його використання в управлінні її розвитком / М.М Ігнатенко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава: ПДАА. – 2015. – С. 118-124.

Ігнатенко М.М. Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності / М.М Ігнатенко, Л.О.Мармуль, О.А. Сарапіна // Економіка і менеджмент культури. – № 2. – 2016. – С. 32-38.

Ігнатенко М.М. Нові підходи та форми державної й місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій / М.М Ігнатенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: наук. жур. – № 4 (37). – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2016. – С.

Ігнатенко М.М. Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях / М.М Ігнатенко, Н.В. Рунчева // Економіка та держава: наук. жур. – №1. – 2017. – С. 10-14.

Ігнатенко М.М. Методичні засади визначення показників розвитку соціальної інфраструктури сільських територій / М.М Ігнатенко // Причорноморські економічні студії: наук. жур. – Вип. 15. – 2017. – С.50-54

Ігнатенко М.М. Развитие системы бухгалтерского учёта и отчетности в бюджетных организациях  в соответствие с международными стандартами / М.М Ігнатенко // Економіка та держава: наук. жур. – № 4. – 2017. – С. 21-23.

 

Мех О.А.

Мех Олег Андрійович – доктор економічних наук, професор

Мех О.А. Наукоємність системи забезпечення національної безпеки України аналіз нормативно-правових засад / О.А. Мех // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економ. Науки. Випуск 31:– Черкаси: ЧДТУ, 2014.- Частина ІІ. Том 1. С. 58-61.

Мех О.А. До окремих питань підтримки критичних технологій в Україні / О.А. Мех // Проблеми науки, №17, 2015. – С. 27-35

Фото Костик Є.П.

Костик Євгеній Петрович – кандидат історичних наук, доцент

Костик Є.П. Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки / Є.П. Костик // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів / – Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 23/1. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є.П. Концептуальні засади економіки інтелектуальної власності в умовах глобалізації / Є.П. Костик // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів / Є.П. Костик. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. Вип. 24/1. – С. 7-14. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є.П. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності раціонального природокористування/ Є.П. Костик // Економічний вісник університету: Зб. Наук. Праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015. Вип. 26/2. С. 276-282. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Костик Є.П. Розвиток організаційної та економічної структури кооперативного видавництва «Український робітник» у контексті вивчення проблем економічної історії / Є.П. Костик // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016. Вип. 31/1. – С. 156-164. (Index Copernicus International (ICI))

Костик Є.П. Современные тенденции мирового економического развития и особенности процессов регионализации инвестиционной политике в странах с рыночной экономикой/ Є.П. Костик// Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. Вип. 32/1. – С. 156-168. (Index Copernicus International (ICI))

Костик Є.П. Сучасні тенденції та шляхи поліпшення розвитку вугільної промисловості України/ Є.П. Костик. // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів– Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. Вип. 32/1. – С. 136-145.

 

Паламарчук О.М.

Паламарчук Оксана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент

Паламарчук О.М. До питання аналізу господарських систем /О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан, Л.В. Тірбах // Актуальні проблеми економіки. – №5 2016 р. (Scopus)

Паламарчук О.М. Аналіз господарських систем /О.М. Паламарчук // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/3. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015. – С. 83–88. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Економічна ефективність сільськогосподарських суб’єктів підприємництва /О.М. Паламарчук // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.27. − Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 29-37. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Ефектометрія сільськогосподарської діяльності теорія і практика /О.М. Паламарчук // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.26/2. − Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 140-153. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Паламарчук О.М. Балансовий облік, балансовий метод і ефектометрія господарських систем / А.С.Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету. Випуск 29/1. Переяслав-Хмельницький 2016 р. С.123-135. (IndexCopernicusInternational (ICI))

Паламарчук О.М. Мультиплікатори витрат і зростання для балансознавства і маржинального аналізу / А.С.Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету. Випуск 30/1. Переяслав-Хмельницький 2016 р. С.96-102. (IndexCopernicusInternational (ICI))

Паламарчук О.М. Ринок землі переваги і загрози / А.С.Лисецький, О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету. Випуск 34/1. Переяслав-Хмельницький 2017 р. С.94-103. (IndexCopernicusInternational (ICI))

 

фото Кучеренко С.Ю.

Кучеренко Світлана Юріївна – кандидат економічних наук, доцент

 

Кучеренко С.Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності // Економічний часопис – ХХІ. – Київ, 2016. – Вип.162 (11-12). – С.43-47. (Співавтор Леваєва Л.Ю., Семененко О.Г.). (Scopus)

Кучеренко С.Ю. Вища освіта України: сучасний стан та тенденції розвитку / С.Ю. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С.18-25. (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Організаційно-економічні засади ефективного виробництва соняшнику в Україні / С.Ю. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.45-50. (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в Київській області // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С.116-123. (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С.178-189. (Співавтор Леваєва Л.Ю., Кучеренко М.А.). (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Аналіз доходів та видатків державного бюджету Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31/1. – С.252-262. (Співавтор Леваєва Л.Ю.) (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Концепції соціально-економічного розвитку Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С.65-71. (Співавтор Леваєва Л.Ю.). (Index Copernicus International (ICI))

Кучеренко С.Ю. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – С. 350-354.(Співавтор Леваєва Л.Ю.). (Index Copernicus International (ICI))

 

Леваєва Л.Ю.

Леваєва Людмила Юріївна – кандидат економічних наук, доцент

Леваєва Л.Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / Л.Ю. Леваєва // Економічний часопис – ХХІ. – Київ, 2016. – Вип.162 (11-12). – С.43-47. (Співавтор Кучеренко С.Ю. Семененко О.Г.) (Scopus)

Леваєва Л.Ю. Теоретичні засади маркетингових досліджень у ломбардах / Л.Ю. Леваєва //Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. НДЕІ Мінекономіки. – 2015. – С.195–200.

Леваєва Л.Ю. Аналіз діяльності фінансових та лізингових компаній в Україні / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С.178-189. (Співавтор Кучеренко С.Ю., Кучеренко М.А.). (IndexCopernicusInternational (ICI))

Levaieva, L.Yu. TheconceptsofsocialandeconomicdevelopmentofUkraine. //FromtheOtherShore: LondonJournalsinEconomics, Marketing, Finance, BusinessandInnovation: TheCollectionofScholarlyPapers: Volume II / editedby V. Kozlov, PhD. 2015. – P. 69-82. (співавтор Kucherenko, S.Yu.)

Леваєва Л.Ю. Обґрунтування основних концепції соціально-економічного розвитку України на перспективу / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.397-402. (Співавтор Кучеренко С.Ю.)

Леваєва Л.Ю. Тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/2. – С. 157-165. (Співавтор Кучеренко С.Ю.)

Леваєва Л.Ю. Аналіз доходів та видатків державного бюджету Україні / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31/1. – С.252-262. (Співавтор Кучеренко С.Ю.) (IndexCopernicusInternational (ICI))

Леваєва Л.Ю. Концепції соціально-економічного розвитку Україні / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С.65-71. (Співавтор Кучеренко С.Ю.) (IndexCopernicusInternational (ICI))

Леваєва Л.Ю. Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу / Л.Ю. Леваєва // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – С. 350-354.(Співавтор Кучеренко С.Ю.) (IndexCopernicusInternational (ICI))

 

Шимченко Л.А.

Шимченко Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент

 

Шимченко Л.А. Економіка України: проблеми та шляхи їх вирішення /   Л.А Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 23/1. – С.29-34.

Шимченко Л.А. Оновлення економічної моделі України: запорука успіху   / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.99-104.

Шимченко Л. А. Гендерний аспект формування інформаційної економіки  / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.88-92.

Шимченко Л.А. Україна на шляху до інтелектуалізації виробничого потенціалу / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С. 51-58.   

Шимченко Л.А. Волонтерський рух, як один із феноменів забезпечення соціальної безпеки в Україні / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016  – Вип. 28/1. – С. 148-157.

Шимченко Л.А. Освіта України в ракурсі формування "розумної економіки" / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016  – Вип. 29/2. – С. 111-115.

Шимченко Л.А. Соціально-економічні проблеми в українському вимірі / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016  – Вип. 31/1. – С. 194-199.

Шимченко Л.А. Сталий розвиток національної економіки України: проблеми становлення / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017  – Вип. 33/2. – С. 262-267.

Шимченко Л.А. Оптимізація зовнішньо-торгівельного розвитку України в військово-політичних умовах / Л.А. Шимченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017  – Вип. 33/1. – С. 212-217.

 

Коваль С.П.

Коваль Світлана Петрівна – кандидит економічних наук, доцент

Коваль С.П Проблеми ефективного використання трудових ресурсів              / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.38-45.

Коваль С.П. Проблеми якісних змін робочої сили в Україні /С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.270-275.

Коваль С.П. Державне регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С.107-114.

Коваль С.П. Механізм державного регулювання ринку праці / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С.243-249..

Коваль С.П. Статистичний огляд проблем ринку праці в Україні             / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 31/1. – С.151-156.

Коваль С.П. Історико-теоретичний екскурс розвитку агентств зайнятості в Україні / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.375-379.

Коваль С.П. Регулювання зайнятості населення в умовах розвитку підприємництва в Україні / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – С.225-232.

Коваль С.П. Проблеми безробіття та відторгнення населення з ринку праці України / С.П Коваль // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С.245-249.

 

Курок О.О.

Курок Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, старший викладач

Курок О.О. Шляхи подолання проблем якості економічної освіти /        О.О. Курок // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск   27/2 – 2015. – С. 33-39 (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Курок О.О. Державне регулювання економіки в ринкових умовах/         О.О. Курок //  Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016. Випуск 31/1- С.164–170.

Курок О.О. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній /         О.О. Курок // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016.Вип. 29/2– С.557–560. (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Курок О.О. Аналіз управління оборотними активами підприємства /         О.О. Курок //  Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2017. Випуск 32/2 – C.

Курок О.О. Формування професійної компетентності майбутніх економістів / О.О. Курок // Науковий журнал «Молодий вчений» - 2017  - №3 (43)  – С. 776–780.

 

Верещака І.М.

Верещака Іван Михалович – кандидат економічних наук

Верещака І.М. Формування та економічна сутність державного боргу як складової сфери державних фінансів / І.М. Верещака // Схід (м. Донецьк). – 2014. - №5 (131). – С.10-14.

Верещака І.М. Боргова політика в системі середньострокового бюджетного прогнозування / І.М. Верещака // Наукові праці НДФІ. - №2 (67). – 2015. С. 46-56.

Верещака І.М. Міжнародний досвід посткризової трансформації боргової політики / І.М. Верещака // Економіка і фінанси. - 2015 - № 4. – С. 31-38.

Верещака І.М. Поглиблення міжнародного співробітництва в забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні / І.М. Верещака // Наукові праці НДФІ. - №4(73). – 2015. С. 142-156.

Верещака І.М.Державний борг як складова сфери державних фінансів / І.М. Верещака // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 31/1. - 2016. – с.200-208.

 

Тірбах Л.В.

Тірбах Леся Віталіївна – кандидат економічних наук

Тірбах Л.В До питання аналізу господарських систем / Л.В Тірбах,        О.М. Паламарчук, Г.В. Чабан // Актуальні проблеми економіки. Випуск №5 (179) . -2016. – с. 360-369.

Тірбах Л.В. Оптимізація кількості державних цільових та бюджетних програм   / Л.В. Тірбах // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Том 21. - Випуск 2. – 2016. – с.186-189.

Тірбах Л.В. Фіскальні реформи і бюджетна консолідація / Л.В. Тірбах // Науковий вісник Херсонського державного університету - №16/3. – 2016. – с.123-126.

Тірбах Л.В. Середньострокове бюджетування / Л.В. Тірбах // Науковий журнал «Молодий вчений» №3 (30) – 2016 – с. 221-225.

Тірбах Л.В.Тенденції зміну структурі видатків державного бюджету /     Л.В. Тірбах // Науковий журнал «Virtus», лютий №5. – 2016. – с. 279-283.

Тірбах Л.В. Динаміка та стан бюджетної децентралізації / Л.В. Тірбах // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 28/1. - 2016. – с. 212-216.

Тірбах Л.В Теоретичні засади аудиту операційної діяльності підприємств торгівлі / Л.В. Тірбах // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск 32/1. - 2017. – с.112-118.

 

Семененко

Семененко Олена Газизівна – старший викладач

Семененко О.Г. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності // Економічний часопис – ХХІ. – Київ, 2016. – Вип.162 (11-12). – С.43-47. (Співавтор Кучеренко С.Ю. Леваєва Л.Ю.)(Scopus)

Семененко О.Г. Адаптивна модель оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі даних фінансової звітності / О.Г. Семененко,                     М.Ю. Очеретна // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.60-72.

Семененко О.Г. Рівень виробництва молока в Україні / О.Г. Семененко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.199-208.

Семененко О.Г. Аналіз стану та тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва Київської області / О.Г. Семененко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.59-73.

Семененко О. Г Національні тенденції та стратегії розвитку молочного виробництва                                        / О.Г. Семененко // Економічний вісник університет : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав- Хмельницький, 2016. Вип. 29/1. – С.160-169.

Семененко О.Г. Переробна промисловість: аналіз стану та основних тенденцій розвитку / О.Г. Семененко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький,. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 104-113.

Семененко О. Г. Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста / О.Г. Семененко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький,- 2017. - Вип. 32(1). - С. 223-236. -

Семененко О. Г. Аналіз розвитку харчової промисловості України                  / О.Г. Семененко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький,. - 2017. - Вип. 33(1). - С. 168-182

 

електронне фото Овсієнко А.М.

Овсієнко Анатолій Миколайович – старший викладач

 

Овсієнко А.М. Cтановлення та розвиток земельних відносин в Україні / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 24/1. – С.87-92.

Овсієнко А.М. Особливості фінансового забезпечення сільського господарства в сучасних умовах / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/2. – С.383-388.

Овсієнко А.М Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С.123-129.

Овсієнко А.М. Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні            / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/2. – С.124-131

Овсієнко А.М. Сучасний стан розвитку фермертва в Україні /                А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/2. – С.268-273.

Овсієнко А.М. Сільське господарство України: стан, конкурентноспроможність та перспективи інтеграції на европейському рівні / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С.76-82

Овсієнко А.М. Особливості кредитування підприємств АПК в сучасних умовах / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. ПХДПУ. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2016. – Вип.31/1 – С. 271–277.

Овсієнко А.М. Особливості оподаткування в сільському господарстві / А.М. Овсієнко// Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. ПХДПУ. – Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2017. – Вип.33/2 – С. 202–206.

 

Горбатенко О.А..

Горбатенко Альона Анатоліївна – старший викладач

Горбатенко О.А. Тенденції та перспективи розвитку акціонерних товариств в Україні / О.А. Горбатенко // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.22/3. − Переяслав-Хмельницький, 2014. – С.161-167. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств в Україні / О.А. Горбатенко // Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів Випуск №22/3 Переяслав-Хмельницький, С.101-112. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Методи підвищення ефективності управління фінансами акціонерних товариств з державною часткою в Україні / О.А. Горбатенко // Економічний вісник університету Зб. наук. пр. учених та аспірантів Випуск №23/1 Переяслав-Хмельницький, С.186-192. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Горбатенко О. А. Методи вдосконалення фінансів акціонерних товариств з державною часткою в Україні / О.А. Горбатенко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів /О.А. Горбатенко Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015 Випуск №24/1, С.27 –

Горбатенко О.А. Підвищення ефективності корпоративного управління на акціонерних товариствах з державною часткою в Україні / О.А. Горбатенко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів /О.А. ГорбатенкоПереяслав-Хмельницький:ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2015Випуск №26/2, 2015 С.106-110.-

 

Коверник Н.В.

Коверник Наталія Василівна-  викладач

Коверник Н.В. Зарубіжний досвід фінансування видатків на розвиток професійно-технічної освіти / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. Випуск   27/2 – 2015. – С. 158-165 (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Тенденції розвитку освітньої політики в Україні: економічний аспект / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016. Випуск29/2– С.8587.(РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Організаційно-економічний механізм фінансування професійно-технічної освіти в Україні / Н.В. Коверник // Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2015 Том 21.Вип.7(49). (РИНЦ, Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, BIHITIPAH, CiteFactor).

Коверник Н.В. Особливості планування і фінансування видатків бюджету на освіту / Н.В. Коверник // Науковийжурнал"Молодий вчений" - 2016  - №11 (38) Частина IV – С. 614–617. (0,5 друк. арк.)

Коверник Н.В. Тенденції розвитку освітньої політики в Україні: економічний аспект / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2016.Вип. 29/2– С.8587. (0,5 друк. арк.)

Коверник Н.В. Розвиток та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні / Н.В. Коверник // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Економічні науки». – 2016. – Вип. 19 (2). – С. 131–134. (0,5 друк. арк.)

Коверник Н.В. Організаційно-економічний механізм фінансування професійно-технічної освіти в Україні / Н.В. Коверник // Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2016 Том 21. Вип.7(49) –     С.142–146. (0,7 друк. арк.)

Kovernuk N. Efficiencyfinancialresourcesinvocationaleducation/ N. Kovernuk // BalticJournalofEconomicStudies. – Riga: Izdevnieciba «BaltjaPublishing» -2016 – Volume 21 № 41,Sep. 2016,.53–58. (0,7 друк. арк.)

Коверник Н.В. Інвестиційна привабливість підприємства: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу / Н.В. Коверник // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. 2017.Вип. 32/1 С.

 

Коркач І.В.

Коркач Інна Вячеславівна -  викладач

Коркач І.В. Інфляційне таргетування та особливості впровадження в Україні / І.В. Коркач // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів, Вип. 27/2. − Переяслав-Хмельницький: ПХДПУ, 2015.- С. 117-124. (ВАК України, РІНЦ, ВІНІТІ РАН, UlrichsPeriodicalsDirectory (США)).

Коркач І.ВІнфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин / І.В. Коркач // Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.27/1. − Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 92-98(IndexCopernicusInternational (ICI))

Коркач І.В. Моніторинг державних фінансів в умовах проведення реформ/ / І.В. Коркач //ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО № 6/1’2016– С.7-11 (IndexCopernicusInternational (ICI))

Коркач І.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку механізму монетарного регулювання економічних процесів / І.В. Коркач// Економічний вісник університету: зб. наук. праць учених та аспірантів. – Вип.34/1. − Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. (IndexCopernicusInternational (ICI))

Коркач І.В. Розвиток державних фінансів України та зарубіжних країн / І.В. Коркач // «Молодий вчений» • № 6 (33) • червень, 2016 р. – С 54-57(IndexCopernicusInternational (ICI))

Коркач І.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління державними фінансами в Україні / І.В. Коркач // БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016 – С204 – 208(IndexCopernicusInternational (ICI))

Маліновська О.Я. Коркач І.В Аспекти теорико-методологічних досліджень основних інструментів державного регулювання інфляційних процесів/ О.Я. Маліновська / І.В. Коркач // Економічний вісник університету.// Збірник наукових праць учених та аспірантів- 2017.- Вип. 32/1 – С. 149-156(IndexCopernicusInternational (ICI))

 

Кліменко І.М.

Кліменко Інна Миколаївна – старший лаборант

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1