Кафедра документознавства
Середа, 09 березня 2016 08:37

Кафедра документознавства

Кафедра документознавства

 

1

 

Кафедра документознавства створена у 2015 р.

 

Завідувач кафедри – І. О. Демуз, доктор історичних наук, доцент (детальніше за посиланням)

2

 

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи – М. І. Навальна, доктор філологічних наук, професор

(детальніше за посиланням)

3

 

Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи – О. Д. Ісайкіна, кандидат історичних наук, доцент

 

4

 

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Документознавство)». Підготовка здійснюється за освітніми рівнями бакалавр (кваліфікація – педагог професійного навчання з документознавства, документознавець), магістр (кваліфікація – викладач ВНЗ з документознавства, документознавець), магістр наук (кваліфікація – магістр наук з документознавства, документознавець).

Навчання за даною спеціальністю у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» передбачає:

1) високоякісну освіту та міжнародне визнання;

2) належну фахову підготовку;

3) працевлаштування гарантується існуванням системи документообігу в усіх установах і підприємствах та потребою у викладачах з документознавства у сучасних навчальних закладах.

Кафедра готує фахівця з документознавства, який може працювати:

 • адміністратором бази даних;

 • аналітиком інформаційних ресурсів;

 • архівістом;

 • головним адміністратором; адміністративним помічником;

 • директором малого підприємства (у сфері інформаційної діяльності);

 • документознавцем;

 • документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм;

 • інспектором з контролю за виконанням доручень;

 • інформаційним консультантом;

 • керівником адміністративного підрозділу (завідувачем секретаріату, завідувачем канцелярії);

 • керівником підрозділу кадрів і трудових відносин (начальником відділу кадрів);

 • керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління;

 • менеджером (управителем) інформації;

 • менеджером з добору, забезпечення і використання персоналу;

 • менеджером з реклами;

 • музеєзнавецем;

 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства тощо);

 • офіс-менеджером;

 • референтом/помічником керівника;

 • спеціалістом служби науково-технічної інформації;

 • фахівецем у галузі бібліотечної справи;

 • педагогом професійного навчання з документознавства;

 • викладачем ВНЗ з документознавства.

Місця роботи випускників:

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;

 • інформаційні центри;

 • центри зайнятості;

 • бібліотеки;

 • відділи/служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії;

 • інформаційно-аналітичні відділи органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики;

 • відділи науково-технічної інформації, патентні відділи підприємств, організацій;

 • інформаційні, рекламні фірми й агентства;

 • архівні установи;

 • кадрові служби;

 • вищі навчальні заклади.

 

Склад кафедри 2016-2017 н. р.:

6 докторів наук, професорів (5 з яких працюють на постійній основі);

5 кандидатів наук, доцентів;

2 кандидати наук, викладачі;

3 викладачі.

Демуз Інна Олександрівна – доктор історичних наук, доцент, професор.

Навальна Марина Іванівна – доктор філологічних наук, професор.

Довжук Ігор Володимирович – доктор історичних наук, професор.

Січкаренко Галина Геннадіївна – доктор історичних наук, доцент, професор.

Молоткіна Валентина Костянтинівна – доктор історичних наук, професор.

Орлик Василь Михайлович – доктор історичних наук, професор.

Ісайкіна Олена Дмитрівна – кандидат історичних наук, доцент.

Зленко Алла Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент.

Мірошніченко Денис Анатолійович – кандидат історичних наук, доцент.

Іващенко Андрій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Підпалий Андрій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент.

Дрок Павло Валерійович – кандидат історичних наук, старший викладач.

Гайдаєнко Ігор Васильович – кандидат історичних наук, викладач.

Калужинська Юлія Володимирівна – викладач.

Домбровська Яна Михайлівна – викладач.

Хаметов Андрій Алімович – викладач.

Овсієнко Алла Сергіївна – старший лаборант.

 

Навчально-методична робота

Належний рівень підготовки студентів спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» забезпечує професорсько-викладацький колектив кафедри. З кожної дисципліни, закріпленою за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси, що включають:

 • навчальну та робочу програму;

 • завдання для практичних і лабораторних занять;

 • навчальні та контрольні тести;

 • методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

 • методичні розробки для індивідуальних занять;

 • методичні рекомендації та тематику з науково-дослідної роботи студентів;

 • методичні рекомендації та тематику курсових проектів (робіт).

Здобутки колективу за останні 5 років (час існування спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» на фінансово-гуманітарному факультеті) складають значний обсяг наукової та навчально-методичної продукції: наукові статті у фахових і закордонних виданнях, монографії, навчально-методичні посібники, підручники тощо.

Зокрема, ряд навчальних курсів забезпечений навчально-методичною літературою:

1. Демуз І.О. Довідково-інформаційні фонди: навч.-метод. посіб. / І.О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2016. – 195 с.;

2. Демуз І. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2016. – 172 с.;

3. Дрок П.В. Інформаційні технології в документознавстві: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / П.В. Дрок. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 150 с.;

4. Зленко А.М. Кадрове діловодство: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Зленко. – Бориспіль: «Ризографіка», 2016. – 150 с.;

5. Зленко А.М. Історія документознавства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.М. Зленко. – Бориспіль: «Ризографіка», 2016. – 160 с.;

6. Ісайкіна О.Д. Основи менеджменту: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Д. Ісайкіна. – Бориспіль: «Ризографіка», 2016. – 145 с.;

7. Ісайкіна О.Д. Соціальна відповідальність: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.Д. Ісайкіна. – Бориспіль: «Ризографіка», 2016. – 160 с.;

8. Калужинська Ю.В. Теорія та практика з перекладу: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)») / Ю.В. Калужинська. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 74 с.;

9. Методичні рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)». – Частина 1. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 287 с.;

10. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)». – Частина 1. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 225 с.;

11. Методичні рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)». – Частина 2. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 187 с.;

12. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)». – Частина 2. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 132 с.

13. Навальна М. Науково-технічна термінологія. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». – 2013. – 84 с.;

14. Навальна М. Документно-інформаційні комунікації. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – 91 с.;

15. Навальна М. Документна лінгвістика. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2014. – 88 с.;

16. Навальна М. Спеціальне документознавство. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2014. – 92 с.;

17. Навальна М. І. Видавнича справа та редагування: методичні рекомендації до виконання практичних завдань / Укл. М. І. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2014. – 57 с.;

18. Навальна М. І., Зленко А. М.Методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами денної форми навчання спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Документознавство)» / М. І. Навальна, А. М. Зленко. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 17 с.;

19. Навальна М. І. Теорія і практика референтної роботи: методичні рекомендації до виконання практичних завдань / Укл. М. І. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2014. – 63 с.;

20. Навальна М. Видавнича справа та редагування. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2014. – 85 с.;

21. Навальна М. Теорія та практика референтної роботи. Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») / М. Навальна. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2014. – 81 с.

 

Наукова робота

На кафедрі розробляється дві науково-дослідні ініціативні теми:

1. «Документознавство в системі суспільно-комунікативної діяльності» (державний реєстраційний номер 0115U005608; керівник І.О. Демуз);

2. «Динаміка словникового складу в українській мові на початку ХХІ ст.» (державний реєстраційний номер 0115U006746; керівник М.І. Навальна).

В контексті даних кафедральних тем викладачі публікують наукові статті та навчально-методичні посібники, а студенти – захищають дипломні роботи.

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів за спеціальністю 035 – філологія: Ю.В. Калужинська, Т.С. Панченко, К.А. Маглам’ян, Ю.О. Молоткіна, О.М. Єфименко (науковий керівник – д.філол.н., проф. М.І. Навальна).

Започатковано видання збірника наукових праць «Соціум. Документ. Комунікація» (свідоцтво про державну реєстрацію від 21.12.2015 р.; серія КВ №21860-11760Р). Протягом 2016 р. друком вийшло два випуски.

Видається збірник наукових праць студентів та магістрів «Актуальні питання документознавства».

Викладачі кафедри входять до складу редакційних колегій наукових збірників університету й інших ВНЗ та наукових установ (І.О. Демуз, М.І. Навальна, І.В. Довжук, В.М. Орлик (видання «Наукові записки з української історії», «Переяславський літопис», «Теоретична і дидактична філологія», «Економічний вісник», «Психолінгвістика», «Історичні записки: збірник наукових праць»), беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (І.О. Демуз, М.І. Навальна, І.В. Довжук, В.К. Молоткіна, А.М. Зленко), виступають офіційними опонентами на захистах дисертаційних досліджень, входять до складу оргкомітетів наукових конференцій, форумів, круглих столів, являються членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, а також готують студентів до участі у таких конкурсах. Зокрема, переможницею конкурсу у 2016 р. з галузі знань «Соціальні комунікації» стала студентка ІІ курсу І.О. Яніцька (ІІІ місце, науковий керівник – М.І. Навальна).

 

Організаційна робота

Викладачі кафедри здійснюють організацію та керівництво студентськими практиками, виконують функції кураторів академічних груп, активно модерують студентську наукову роботу.

Колектив кафедри проводить жваву профорієнтаційну роботу: студенти з Дніпропетровського транспортно-економічного коледжу, Білоцерківського коледжу сервісу і дизайну, Вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського», та ін., продовжують навчання в університеті за спеціальністю «Професійна освіта (Документознавство)». У доробку членів кафедри тісна співпраця з навчальними і науковими закладами України та світу, серед яких Житомирський державний університет імені Івана Франка, Кіровоградський національний технічний університет, Торунський університет імені Миколи Коперніка (Польща).

Основними напрямами міжнародної співпраці членів кафедри є участь у закордонних наукових конференціях, зокрема, М.І. Навальна виступала з доповідями на: ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований» (м. Махачкала, Грузія, 18 жовтня 2015 р.); XVII Міжнародній науковій конференції «Предпринимательство, социальная организация в структурах сети. Опыт и перспективы развития в Центральной и Восточной Европе», (м. Люблін, Польша, 23-25 травня 2016 р.); VII Міжнародній конференції «Региональное развитие» (м. Торунь, Польша, 17-18 червня 2016 р.); ХІ Міжнародній науковій конференції «Социальные науки для регионального развития-2016» (м. Даугавпілс, Латвія, 14-15 жовтня 2016 р.).

Викладачі кафедри стажувалися за кордоном: Г.Г. Січкаренко пройшла наукове стажування в Університеті Менделя в Брно (Чеська республіка) за підтримки Східно-Європейського центру фундаментальних досліджень (Прага) за напрямами «Соціологія» й «Історія» із захистом наукового проекту «Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціології вищої освіти в Україні» (Сертифікат № 548 від 3 червня 2016 р.).

 

Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив молодої кафедри має багаторічний досвід роботи на інших кафедрах університету, значні наукові здобутки, сповнений творчих ідей і готовий активно працювати задля розвитку факультету й університету.

 

Видання кафедри за 2016 р.

 

E:\титулки і презентація\1 - копия.jpg

E:\титулки і презентація\2 - копия.jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\обкладинка_видатні (1).jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\Tytulka.jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\Tytulka 1.jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\теорія та практика з перекладу.jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\обгортка 2.jpg

E:\Науковий звіт\2016-2017 н.р\Новая папка\Dovid_infor_fond_.jpg

 
 

День відкритих дверей в університеті, 9 квітня 2016 р.

Студенти Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну спеціальності 5.02010501 «Діловодство» з куратором групи на кафедрі документознавства.

5

 

День факультету, 18 листопада 2016 р.

Викладачі кафедри з відзнаками та нагородами.

6

Read 4454 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1