Про факультет
Середа, 09 березня 2016 08:15

Фінансово-гуманітарний факультет

 

 

111111

Боголіб Тетяна Максимівна,

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України, академік Академії вищої освіти України, декан фінансово-гуманітарного факультету

Фінансово-гуманітарний факультет університету створено в 1998 році. Нині на факультеті навчається 1127 студентів, з них 712 денної форми навчання та 415 заочної форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється за напрямами: облік та аудит; фінанси та кредит; економіка підприємства; професійна освіта (за спеціалізаціями: документознавство, товарознавство, економіка, туристичне обслуговування) за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Навчальний процес забезпечують шість кафедр: обліку, аудиту і контролінгу; економіки підприємства; політичної економії; фінансів, грошового обігу та кредиту; професійної освіти, документознавства. В складі кафедр працює 80 науково-педагогічних працівників, з них 16 докторів наук, професорів, серед  яких два академіки НАНУ, чотири академіки Академії економічних наук, один академік Академії наук вищої освіти, чотири заслужені працівники освіти, два заслужені економісти України шість відмінників освіти, та 46 кандидатів наук, доцентів.

На фінансово-гуманітарному факультеті функціонує наукова школа «Бюджетування соціальної сфери», розробляється держбюджетна тематика «Механізм фінансового забезпечення вищої освіти і науки в умовах формування інноваційної економіки» та ініціативні тематики кафедр «Фінансові аспекти соціально-економічного розвитку України», «Удосконалення обліку та аналізу підприємницької діяльності», «Розвиток національної економіки в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін: тенденції й механізми впливу на проблеми теорії і практики». Науковці факультету приймають участь у чотирьох грантових програмах: грант Російського наукового гуманітарного фонду (РНГФ) спільно із Саратовським державним університетом, проект «Кримінальне право і протидія корупції»; грант за програмою Central Europen initiative financing білорусько-українського проекту «Розвиток зовнішньоекономічних і культурних відносин між Республікою Білорусь і Україною у рамках програми ЄС «Східне партнерство» спільно із Білоруським державним університетом;  грант Європейського Союзу: «Регіональний розвиток країн центральної та східної Європи» спільно з університетом імені Миколи Коперніка (Польща) та Міжнародна науково-дослідна програма «Системний аналіз перспектив скоординованого соціально-економічного розвитку Росії та України».

На факультеті щорічно проводяться Міжнародні наукові конференції з актуальних економічних проблем «Умови економічного росту в країнах із ринковою економікою», які постійно мають широку аудиторію з провідних економістів України, країн СНД та Європи. Видається фаховий збірник наукових праць учених та аспірантів «Економічний вісник університету», який внесено до переліку ДАК, міжнародних інформаційних наукометричних баз: РІНЦ, ВІНІТІ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor (UIF), Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), CyberLeninka (Росія), Index Copernicus (IC), Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Українські наукові журнали; Міжнародна база даних періодичних видань в м. Парижі (ISSN 2306-546X). Індексується і реферується в Україніці Науковій, Джерелі, Науковій електронній бібліотеці eLIBRARY.ru.

Видається збірник наукових праць студентів і магістрів «Економічний вісник».

Cover 19 2

 

Фінансово-гуманітарний факультет очолює доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України, академік Академії вищої освіти України Боголіб Тетяна Максимівна. Провідний учений в галузі бюджетування економіки освіти, інноваційної політики, інституціональних трансформаційних перетворень в економіці, член двох вчених докторських спеціалізованих рад, ряду редакційних рад наукових журналів України та закордону. Нагороджена знаком «Отличник образования СССР» (1991 р.), «Відмінник освіти України» (1992 р.), Почесною Грамотою Міністерства освіти  і науки України (2006 р.), Нагрудними знаками МОНУ «За досягнуті успіхи в науці» (2007 р.), «Петро Могила» (2009 р.), Орденом Святого Апостола Андрія Первозданного (2011 р.), Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2012 р.).

Наукова діяльність доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії наук вищої освіти України Т.М. Боголіб за 2012-2015 роки доступна за посиланням.

Заступниками декана працюють: Кучеренко С.Ю., кандидат економічних наук, доцент, яка відповідає за організацію навчальної роботи, Різник В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, який відповідає за організацію наукової роботи, Перчук О.В. – відповідає за організацію роботи зі студентами заочної форми навчання, Овсієнко А.М. – який відповідає за професійну підготовку студентів.

Кафедри очолюють провідні фахівці у галузі економіки: доктор економічних наук, професор Волосович С.В. очолює кафедру фінансів, грошового обігу та кредиту, заступник завідувача кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Євтушенко Н.М.; кафедру обліку, аудиту і контролінгу очолює доктор економічних наук, професор Лисецький А.С., заступник завідувача кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Чабан Г.В.; кафедру професійної освіти очолює доктор педагогічних наук, професор Доброскок І.І, заступник завідувача – старший викладач Козій Т.В.; кафедру документознавства очолює доктор історичних наук, доцент Демуз І.О, заступник завідувача – кандидат історичних наук, доцент Ісайкіна О.Д.; кафедру економіки підприємства очолює доктор економічних наук, професор Мех О.А., заступник завідувача – кандидат економічних наук, доцент Паламарчук О.М.; кафедру політичної економії очолює кандидат економічних наук, доцент Кучеренко С.Ю., заступник завідувача – кандидат філософських наук, доцент Шимченко Л.А.

Наукова співпраця із закордонними організаціями здійснюється в рамках договорів про співпрацю, грантових програм, членства в Міжнародних асоціаціях, має дієвий характер і спрямована на реалізацію основних положень Болонської конвенції.

Українські партнери фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»:

 1. ДНУ «Інститут економіки і прогнозування НАНУ» (м. Київ);

 2. Київський університет туризму, економіки та права (м. Київ);

 3. Дніпропетровський державний університет фінансів і митної справи (м. Дніпропетровськ);

 4. Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів);

 5. ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства освіти і науки України (м. Київ);

 6. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана» (м. Київ);

 7. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ);

 8. Чернігівський державний технологічний університет (м. Чернігів);

 9. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харьків);

 10. КЕІ ДВНЗ «КНУ» (м. Київ);

 11. Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця (м. Харків);

 12. Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ);

 13. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (м. Одеса);

 14. Маріупольский національний університет (м. Маріуполь);

 15. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);

 16. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

 17. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв);

 18. Одеський національний університет імені Мечникова (м. Одеса);

 19. Тернопільський національний економічний університет;

 20. Інститут демографії і соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (м. Київ);

 21. Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь).

Зарубіжні партнери фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»:

 1. Білоруський державний економічний університет (м. Мінськ);

 2. Центр досліджень і статистики науки (м. Москва);

 3. ДНУ «Науково-дослідницький економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь» (м. Мінськ);

 4. Державний інститут управління і соціальних технологій БДУ (м. Мінськ);

 5. Академія управління при Президенті Республіки Білорусь (м. Мінськ);

 6. Аналітичний центр моніторингу соціально-трудової сфери Науково-дослідного інституту праці Міністерства праці і соціального захисту Республіки Білорусь (м. Мінськ);

 7. Заклад освіти Федерації профспілок Білорусії «Міжнародний університет МІТСВ» (м. Мінськ);

 8. Університет імені Миколи Коперніка (м. Торунь, Республіка Польща);

 9. ИНИОН РАН (Російська Федерація);

 10. Інститут економіки РАН (м. Москва, Російська Федерація);

 11. МГУ імени Михайла Ломоносова (Російська Федерація);

 12. Математический інститут імені В.А. Стєклова РАН (Російська Федерація);

 13. Інститут прикладного системного анализа РАН (Російська Федерація);

 14. Кемеровський державний університет (Російська Федерація);

 15. Саратовський державний університет (Російська Федерація);

 16. Центр науки и статистики МОН РФ (Російська Федерація);

 17. Вітебський державний технологічний університет (Вітебськ, Республіка Білорусь);

 18. Заклад освіти «Державний інститут управління і соціальних технологій БДУ» (м. Мінськ);

 19. Інститут парламентаризму і підприємництва (м. Мінськ);

 20. Державний університет економіки (м. Баня, Болгарія);

 21. Комратський Державний Університет (Республіка Молдова);

 22. Даугавпільський університет (Латвія);

 23. Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim (Німеччина);

 24. Ягеллонський університет (м. Краків, Республіка Польща);

 25. Московський державний обласний соціально-гуманітарний інститут (Російська Федерація);

 26. Санкт-Петербургзький державний університет сервісу та економіки (Російська Федерація).

Цілями міжнародної співпраці є:

- постановка та вирішення актуальних проблем трансформаційних, глобалізаційних, інтеграційних процесів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності національних економік та запобігання кризових явищ на загальнодержавному та міжнародному рівнях;

- інтеграція та кооперація університетської та академічної науки, бізнесу та влади, співпраця кафедр, факультетів України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Польщі, Латвії, Литви, Німеччини, Болгарії, Казахстану, Грузії, Вірменії;

- розробка спільних наукових проектів;

- створення науково-дослідницьких міжнародних комплексів, спрямованих на реалізацію основних напрямків нової європейської стратегії «Європа 2020» та рамкової програми «Горизонт 2020»;

- розробка основних напрямків зміцнення національних економік країн в рамках стратегії «Європа 2020» та рамкової програми «Горизонт 2020», враховуючи підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Міжнародна співпраця містить в основі спільні наукові проекти, наукові гранти, мобільність викладачів, мобільність студентів, спільні наукові конференції, публікації наукових статей, представництво у редакційних колегіях Міжнародних наукових журналів, публікації у зарубіжних виданнях, у тому числі тих, що входять до наукометричних баз Scopus, EBSCOhost, Directory of Open Access Journals, Social Science, Web of Science.

Студенти факультету щорічно займають 15-20 призових місць у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт та олімпіад.

Переможці у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

 

П.І.П. студента

П.І.П. керівника

Галузь знань

Місце проведення (базовий ВНЗ)

Отримане місце

Херло Олеся

Козій Тетяна В’ячеславівна,

ст. викл.

Фінанси, гроші та кредит

КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ

1 місце

Гайдук Іван

Рибакова Тетяна Олександрівна

к.е.н., доц.

Актуальні проблеми співробітництва з ЄС

ДНУ ім. О. Гончара

2 місце

Грицанчук Ольга

Костик Євгеній Петрович,

к.і.н., доц.

Економіки природокористування і охорони навколишнього середовища

Кременчуцький нац університет ім. М. Остроградського

3 місце

 

Переможці у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

 

П.І.П. студента

П.І.П. керівника

Назва навчальної дисципліни

Місце проведення (базовий ВНЗ)

Отримане місце

Гончарук Тетяна

Макарчук Інна Миколаївна,

к.е.н., доц.

Фінансовий менеджмент

Луцький національний технічний університет

3 місце

Сіцінська Вікторія

Лукашевич Юлія Леонідівна, ст. викл.

Педагогіка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(м. Глухів)

3 місце

 

За результатами Міжнародного конкурсу молодих аналітиків викладачами фінансово-гуманітарного факультету здобуто наступні перемоги:

 • Козарезенко Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення податкових систем держав»;

 • Коверник Наталія Василівна, викладач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення міжнародних систем страхування»;

 • Городніченко Юлія Вадимівна, викладач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення міжнародних фондових систем»;

 • Бурдонос Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення соціальних систем держав»;

 • Малишко Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення пенсійних систем держав»;

 • Рибакова Тетяна Олександрівна,кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства»;

 • Макарчук Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту – І місце в номінації «Аналітичне забезпечення фінансового планування підприємства».

За результатами Міжнародної Олімпіади з економічних, фінансових дисциплін і питань управління студентами і викладачами фінансово-гуманітарного факультету здобуто наступні перемоги:

 • Леваєва Людмила Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри політичної економії – І місце в номінації «Грошово-кредитні системи країн»;

 • Карпович Марини Григорівни,  студентка 6-го курсу – ІІ місце в номінації «Міжнародний туризм»;

 • Бельдій Ірини Петрівни, студентка 6-го курсу – ІІ місце в номінації «Розвиток якості життя в світі» ;

 • Яременко Людмили Михайлівни, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та контроліну - І місце в номінації « Міжнародний ринок освітніх послуг».

 • Боголіб Максим Анатолійович, студент 6-го курсу – І місце в номінації “Інтелектуальна безпека в світі”;

 • Монашненко Аліна Вікторівна, студентка 3-го курсу – І місце в номінації “Антикризове управління в зарубіжних країнах”.

 

На факультеті приділяється значна увага мобільності студентів та викладачів: студенти ставали переможцями грантових навчальних програм до США, Китаю, Німеччини.

Студенти факультету приймають активну участь у виховних заходах університету, серед яких Посвята в студенти, Дебют першокурсника. Команда КВК фінансово-гуманітарного факультету неодноразовий переможець чемпіонатів команд КВК університету. На факультеті активно працює студентське самоврядування. У вільний від навчання час студенти займаються у спортивних секціях та стають переможцями спортивних змагань з футболу, баскетболу, туризму. Велика увага приділяється розвитку студентської ініціативи, багато в цьому плані працює студентський декан Білоус Валентин та Студентська рада факультету.

Пам’ятка абітурієнту

Спеціальності освітнього

рівня

Денна форма навчання

Вартість навчання за 1 рік

Заочна форма навчання

Вартість навчання за 1 рік

Навчання на базі ОР «молодший спеціаліст»

 

Перелік вступних випробувань

Перелік вступних випробувань

 

Фахова дисципліна

 

«бакалавр»

 

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Математика або Географія

11000

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Математика або Географія

8000

Економічна теорія

 

015 Професійна освіта (економіка)

Кваліфікація: педагог професійного навчання з економіки, економіст

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Математика або Географія

9500

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Математика або Географія

6500

Економічна теорія

 

015 Професійна освіта (товарознавство)

Кваліфікація:  педагог професійного навчання з товарознавства, товарознавець

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України

або Біологія

9500

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України

або Біологія

6500

Основи товаро-знавства

 

015 Професійна освіта (харчові технології)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у галузі харчових технологій, фахівець з харчових технологій

1) Українська мова та література,

2) Біологія

3) Географія або Історія України

9500

1) Українська мова та література,

2) Біологія

3) Географія або Історія України

6500

Харчові технології

 

015 Професійна освіта (документознавство)

Кваліфікація: педагог професійного навчання з документознавства, документознавець

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Географія або Біологія

9500

1) Українська мова та література,

2) Історія України

3) Географія або Біологія

6500

Документо-знавство

 

015 Професійна освіта (видавничо-поліграфічна справа)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у видавничо-поліграфічній галузі, фахівець видавничо-поліграфічної справи

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України або Біологія

9500

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України або Біологія

6500

Видавничо-поліграфічна діяльність

 

015 Професійна освіта (сфера обслуговування)

Кваліфікація: педагог професійного навчання у сфері обслуговування, менеджер сфери обслуговування

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України

або Біологія

9500

1) Українська мова та література,

2) Географія

3) Історія України

або Біологія

6500

Організація діяльності підприємств сфери обслуговування

 

«магістр»

 

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

Економічна теорія,

Іноземна мова

13500

-

-

-

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Економічна теорія,

Іноземна мова

13500

Економічна теорія,

Іноземна мова

10000

-

 

015 Професійна освіта (товарознавство)

Основи товарознавства, Іноземна мова

12000

Основи товарознавства, Іноземна мова

8500

-

 

015 Професійна освіта (документознавство)

Основи документознавства, Іноземна мова

12000

Основи документознавства, Іноземна мова

8500

-

 

015 Професійна освіта (сфера обслуговування)

Організація діяльності підприємств сфери обслуговування,

Іноземна мова

12000

Організація діяльності підприємств сфери обслуговування,

Іноземна мова

8500

-

 
 

Зроби правильний вибір. Вступай на наш факультет.

Це престижно, надійно, суттєво.

Адреса: 08401, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область.

Тел. (04567) 5-66-71, 0683558320 (деканат), E-mail:  ekon.dek@ukr.net

5-66-96 (приймальна комісія)

Read 4440 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1